BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Shelest Olena (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Naukowiec czy dydaktyk? Wyniki badania relacji między zaangażowaniem naukowym a aktywnością dydaktyczną doktorantów
Researcher or Teacher? Study of the Relationship between the Teaching Commitment and Research Activity of Doctoral Students
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 3, s. 138-154, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Nauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów
Keyword
Nauka, Dydaktyka, Praca, Rozprawa doktorska, Zaangażowanie pracowników, Szkolnictwo średnie
Science, Teaching, Labour, Doctoral dissertation, Employees' engagement, Secondary education
Note
JEL Classification: I23, J22
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest dokonanie analizy poziomu zaangażowania naukowego i aktywności dydaktycznej słuchaczy studiów doktoranckich, jak również określenie stopnia i kierunku, w jakim te dwa obszary funkcjonowania oddziaływają na siebie wzajemnie. Część teoretyczna artykułu zawiera przegląd literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem wyników dotychczasowych badań. W warstwie empirycznej wykorzystano dane pochodzące z badania pracowników naukowo-dydaktycznych i słuchaczy dziennych studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że doktoranci są nastawieni przede wszystkim na pracę naukową. Ponadto zaobserwowano, że występuje negatywny związek pomiędzy zaangażowaniem w pracę dydaktyczną a wynikami aktywności naukowej doktorantów. Ze względu na małą liczebność próby badawczej zaprezentowane w niniejszej pracy spostrzeżenia należy traktować przede wszystkim jako obszary wymagające pogłębionych badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze the level of doctoral students' involvement in teaching and research and to examine the scope and direction of the interaction between these two areas. The theoretical part of the article provides a literature review. The empirical part of the paper focuses on the data that are a part of the survey conducted among academic teachers and doctoral students affiliated with the Poznań University of Economics and Business. The analysis leads to the conclusion that doctoral students are primarily concerned with research-related activities. In addition, the study revealed a negative relationship between the amount of time spent on teaching work and the effects of scientific activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allgood, S., Walstad, W.B., 2013, How Economists Allocate Time to Teaching and Research, The American Economic Review, vol. 103, no. 3, s. 654-658.
 2. Andrzejczak, A., 2015a, Projektowanie celów zajęć według koncepcji kształcenia opartego na efektach, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, nr 5, s. 28-44.
 3. Andrzejczak, A., 2015b, Uniwersytet przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, vol. 4, nr 38, s. 117-130.
 4. Arnold, I.J., 2008, Course Level and the Relationship between Research Productivity and Teaching Effectiveness, The Journal of Economic Education, vol. 39, no. 4, s. 307-321.
 5. Becker, W.E., Kennedy, P.E., 2005, Does Teaching Enhance Research in Economics?, The American Economic Review, vol. 95, no. 2, s. 172-176.
 6. Coate, K., Barnett, R., Williams, G., 2001, Relationships between Teaching and Research in Higher Education in England, Higher Education Quarterly, vol. 55, no. 2, s. 158-174.
 7. Dąbrowa-Szefler, M., 2016, Problemy zapewnienia jakości kształcenia w literaturze i w praktyce szkół wyższych, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, vol. 2, nr 26, s. 107-122.
 8. Elton, L., 1986, Research and Teaching: Symbiosis or Conflict, Higher Education, vol. 15, iss. 3-4, s. 299-304.
 9. Farysej, J., Jóźwiak, J., Kopczyńska, I., 2014, Możliwości finansowania badań naukowych i innowacji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w programach krajowych, Przegląd Naukowo-Metodyczny "Edukacja dla Bezpieczeństwa", vol. 7.3, nr 24, s. 237-255.
 10. Galwas, B., Pawłowski, L., Tadeusiewicz, R., 2013, Siła i słabości szkolnictwa wyższego w Polsce, Przyszłość. Świat-Europa-Polska, nr 1, s. 46-75.
 11. Greenhaus, J.H., Collins, K.M., Shaw, J.D., 2003, The Relation between Work-Family Balance and Quality of Life, Journal of Vocational Behavior, vol. 63, no. 3, s. 510-531.
 12. Grudowski, P., Lewandowski, K., 2012, Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych, Zarządzanie i Finanse, vol. 3, nr 1, s. 397-406.
 13. Hattie, J., Marsh, H.W., 1996, The Relationship between Research and teaching: A Meta-Analysis, Review of Educational Research, vol. 66, no. 4, s. 507-542.
 14. Jeruszka, U., 2011, Efektywność kształcenia w szkołach wyższych, Polityka Społeczna, vol. 1, nr 38, s. 1-7.
 15. Karoński, M., 2015, Polska nauka czy nauka w Polsce, Nauka, nr 3, s. 25-33.
 16. Kowzan, P., Zielińska, M., Kleina-Gwizdała, A., Prusinowska, M., 2016, "Nie zostaje mi czasu na pracę naukową". Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach. Raport NOU, Nowe Otwarcie Uniwersytetu, Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa.
 17. Kwiek, M., 2015, Młoda kadra: różnice międzypokoleniowe w pracy naukowej i produktywności badawczej. Czym Polska różni się od Europy Zachodniej?, CPP RPS, vol. 87, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13834/1/CPP_RPS_ vol.87_Kwiek.pdf [dostęp: 25.01.2016].
 18. Kyvik, S., 2015, The Relationship between Research and Teaching in the Humanities: Results from a Survey to Academic Staff in Norwegian Universities and Colleges, https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2365405 [dostęp: 1.10.2016].
 19. Leisyte, L., Enders, J., Boer, H. de, 2009, The Balance between Teaching and Research in Dutch and English Universities in the Context of University Governance Reforms, Higher Education, vol. 58, iss. 5, s. 619-635.
 20. Moses, I., 1990, Teaching, Research and Scholarship in Different Disciplines, Higher Education, vol. 19, iss. 3, s. 351-375.
 21. Noser, T.C., Manakyan, H., Tanner, J.R., 1996, Research Productivity and Perceived Teaching Effectiveness: A Survey of Economics Faculty, Research in Higher Education, vol. 37, no. 3, s. 199-221.
 22. Orczykowska, A., 2016, Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, vol. 2, nr 28, s. 49-64.
 23. Pomianek, T., Rozmus, A., 2010, Modernizacja finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, https://wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/kadra/tpomianek/Documents/8%20-Modernizacja_finansowania_szkolnictwa_wyzszego_i_nauki_w%20 Polsce.pdf [dostęp: 25.01.2016].
 24. Richardson, P., Parker, R.S., Udell, G.G., 1992, Does Research Enhance or Inhibit Teaching? An Exploratory Study, Journal of Education for Business, vol. 68, no. 2, s. 79-83.
 25. Robertson, J., 2007, Beyond the 'Research/Teaching Nexus': Exploring the Complexity of Academic Experience, Studies in Higher Education, vol. 32, no. 5, s. 541-556.
 26. Serafin, A.G., 1992, Interrelations for Teaching, Research, and Service: The Faculty Satisfaction Dilemma, Paper presented at the Annual Meeting of the Michigan Educational Research Association.
 27. Świerzbowska-Kowalik, E., 2016, Aktywność naukowa doktorantów - komunikat z badań, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, vol. 2, nr 20, s. 54-76.
 28. Todorovsky, D., 2014, Follow-up Study: On the Working Time Budget of a University Teacher. 45 Years Self-observation, Scientometrics, vol. 101, no. 3, s. 2063-2070.
 29. Wiśniewska, M., 2011, Tożsamość nauczyciela akademickiego, Forum Dydaktyczne, nr 7-8, s. 66-76, http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1781/ Malgorzata%20Wisniewska%20Tozsamosc%20nauczyciela%20akademickiego. pdf?sequence=1 [dostęp: 5.02.2016].
 30. Wood, F., 1990, Factors Influencing Research Performance of University Academic Staff, Higher Education, vol. 19, iss. 1, s. 81-100.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.3.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu