BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banaszyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Koncepcja i realia oceniania nauczycieli akademickich przez studentów
The Concept and the Reality of Evaluating Teachers by Students
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 3, s. 155-164, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Nauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów
Keyword
Praca, Nauczanie, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie, Kształcenie ekonomistów, Dydaktyka, Działalność dydaktyczna, Proces dydaktyczny w szkole wyższej, Zadowolenie z pracy, Ocena pracy
Labour, Teaching, Higher education, Education, Education of economists, Teaching, Teaching activity, Teaching process in higher education, Job satisfaction, Work evaluation
Note
JEL Classification: A29, M54
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu oceny pracy nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów i doktorantów. Prawny obowiązek jej przeprowadzania przez wszystkie szkoły wyższe tworzy niebezpieczeństwo nadania czynnościom kontrolnym tylko formalnego charakteru. W artykule zidentyfikowano i omówiono podstawowe niebezpieczeństwa zagrażające wartości tej oceny. Zaliczono do nich: eklektyczny status oceny, brak reprezentatywności badań opinii i nieadekwatność kwestionariuszy ocen w relacji do swoistości zajęć dydaktycznych. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the issue of the evaluation of academic teachers carried out by students. Legal obligations to carry out all the higher education institutions creates the risk of giving control operations which are only formal in nature. Included were: eclectic status assessment, the lack of representativeness of surveys and questionnaires' inadequacy of assessments in relation to the specificity of teaching. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Białowąs, S., Buttler, D., Idczak, P., Klimanek, T., Olejniczak, T., Sławecki, B., Szwarc, K., 2014, Badanie losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Raport z II edycji badania, http://kdg.ue.poznan.pl/att/Badania/bla_raport_2014.pdf.
  2. Bugalska, A., 2011, Ocena wieloźródłowa. Jak przeprowadzać ocenę 360 stopni na najwyższym poziomie?, Personel i Zarządzanie, nr 12, s. 68-71.
  3. Dominiak, P., Leja, K., 2001, Modele jakości usług a zarządzanie szkołą wyższą, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2(18), s. 91-102.
  4. Godzwon, Z., 2007, Refleksje nad oceną pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5, s. 87-100.
  5. Middlehurst, R., 2012, Leadership and Management in Higher Education: A Research Perspective, Maastricht School of Management, Maastricht.
  6. Pyrek, R., 2004, System ocen pracowników - cele, procedura i instrumentarium, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, z. 6, s. 109-126.
  7. Sidor-Rządkowska, M., 2013, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
  8. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami.
  9. Wosik, D., 2007, Projekt systemu doskonalącego jakość kształcenia, materiał niepublikowany, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.3.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu