BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Przybylski Wojciech (BHU QUAY spółka z o.o.)
Title
Faktoring jako narzędzie wspomagające zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie - studium przypadku
Factoring as a Tool for Supporting the Financial Management of Enterprise - a Case Study
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 141-151, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Płynność finansowa, Źródła finansowania, Faktoring, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Zatory płatnicze
Financial liquidity, Source of financing, Factoring, Enterprises financial management, Payment delays
Note
streszcz., summ.
Abstract
Stabilizacja rynku przyczyniła się do wzrostu obrotów między współpracującymi przedsiębiorstwami, a tym samym do rozwoju kredytu handlowego. W efekcie znaczna część polskich przedsiębiorstw ma problemy z otrzymaniem zapłaty za dostarczone produkty lub wyświadczone usługi i zmuszona jest do poszukiwania narzędzi i instrumentów, które wspomagają proces zarządzania finansami. Jednym z takich narzędzi, stosunkowo rzadko wykorzystywanym w praktyce, jest faktoring. Jego znaczenie, rosnąca popularność i brak innych, alternatywnych narzędzi, przyczyniły się do sformułowania celu opracowania, za który przyjęto przedstawienie problematyki faktoringu z perspektywy przedsiębiorstwa, które wykorzystuje go w procesie utrzymania płynności finansowej. Jako metodę badawczą przyjęto studium przypadku, która znajduje swoje uzasadnienie ze względu na problem, który ma charakter nowatorski, stosunkowo słabo opisany w literaturze i znajdujący się w fazie rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The stabilization of the market contributed to the increase in turnover between the cooperating companies and thus the development of a trade credit. As a result, a large part of Polish companies have problems with payments for the delivered products or rendered services. They are forced to look for the tools and instruments to support the process of financial management. One of such tools, rarely used, is factoring. Its importance, growing popularity and lack of other alternative tools contributed to this paper development. The paper presents factoring issues from the perspective of the company which uses it in the process of financial liquidity. The chosen research method is a case study because of the problem that is innovative, relatively poorly described in bibliography and being in a development stage.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borgia, D.J., Burges, D.O. (2006). Reducing the Cash Gap by Factoring. Pobrane z: https://www.crfonline.org/orc/ pdf/ref15.pdf.
 2. Faktoring. (2012). Almanach Polskiego Związku Faktorów. Polski Związek Faktorów.
 3. Głuchowski, J. (2001). Leksykon finansów. Warszawa: PWE.
 4. Grzywacz, J. (2001). Factoring. Warszawa: Difin.
 5. Hass, R.W. (1986). Industrial Marketing Management. Third Edition. Boston, MA: PWS Kent Publishing Company.
 6. Jonasz, E. (2008). Faktoring jako jedna z metod finansowania przedsiębiorstw na polskim rynku finansowym. Warszawa: Promotor.
 7. Liebl, J., Hartmann, E., Feisel, E. (2016). Reverse factoring in the supply chain: objectives, antecedents and implementation barriers. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 46 (4), 393-413.
 8. Nowak, D. (2015). Identyfikacja i ocena kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie - studium przypadku. W: J. Kaczmarek, W. Szymla (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań (s. 211-220). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 9. Nowak, D. (2013). Zabezpieczenie płynności finansowej w przedsiębiorstwie działającym na rynku B2B - studium przypadku. W: A.N. Duraj, M. Papiernik-Wojder (red.), Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa (s. 183-195). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 10. Pezza, S. (2011). Supply Chain Finance: Gaining Control in the Face of Uncertainty (s. 2-23). Boston, MA: Aberdeen Group.
 11. Podedworna-Tarnowska D. (2007). Factoring w Polsce, szanse i zagrożenia rozwoju. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 12. Portfel należności polskich przedsiębiorstw - styczeń 2015.
 13. Raport (1997). The basics of accounts receivable factoring.
 14. Seifert, R.W., Seifert, D. (2011). Financing the chain. International Commerce Review, 10, 32-44.
 15. Soufani, K. (2000). The role of factoring in financing UK SMEs: A supply side analysis. Journal of Small Business and Enterprise Development, 8 (1), 37-46.
 16. Soufani, K. (2002). The decision to finance account receivables: The factoring option. Managerial and Decision Economics, 23 (1), 21-32.
 17. Tokarski, M. (2005). Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach. Forma krótkoterminowego finansowania działalności (s. 46-50). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu