BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Marta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Wszołek Anna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Wpływ interesu ogólnego na ochronę przed nadmierną monopolizacją kształtów w systemie prawa znaków towarowych
The Impact of the Public Interest on the Protection Against Over-monopolization of Signs in the Trademark System
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2016, nr spec. (21), s. 43-50, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Instytucje prawa prywatnego w obrocie gospodarczo-prawnym
Keyword
Znaki towarowe, Konkurencyjność, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Trademarks, Competitiveness, Combating unfair competition
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy wpływu interesu ogólnego na ochronę przed nadmierną monopolizacją oznaczeń w systemie znaków towarowych. Interes ogólny służący utrzymaniu w domenie publicznej pewnych oznaczeń jest szczególnie akcentowany w przypadku oznaczeń, które są odzwierciedlone w kształcie. Celem artykułu jest nie tylko przedstawienie dwóch wypracowanych przez doktrynę i orzecznictwo, tu w szczególności orzecznictwo TSUE, konkurencyjnych modeli ochrony przed nadmierną monopolizacją kształtów, ale również przedstawienie niektórych zagadnień poruszanych w kontekście ochrony kształtu, związanych przede wszystkim z wolnością konkurowania oraz rolą znaku towarowego w obrocie gospodarczym. W artykule skupiono się na takich kwestiach jak zalety i wady obydwu systemów ochrony przed monopolizacją kształtów oraz ich oceną, a także na sformułowaniu postulatów w zakresie zapobiegania nadmiernej monopolizacji kształtów zarówno na poziomie udzielania, jak i wykonywania prawa ochronnego na znak towarowy. (abstrakt oryginalny)

The general interest in maintaining the public domain of certain indications is particularly emphasized in the case of signs that are reflected in shape. The aim of the article was not only to present two competitive models of protection against over-monopolization of shapes developed by doctrines and case-law, particularly the case law of the TSUE, but also the presentation of certain issues in the context of shape protection primarily related to the freedom of competition and the role of the trade mark in economy. The article focuses on advantages and disadvantages of both systems of protection against the monopolization of shapes and their evaluation, as well as on formulation of postulates to prevent over-monopolization of shapes both at the level of granting and exercising the right to protect the trademark. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Du Vall M., (2010) Nadużycie pozycji dominującej poprzez wykonywanie praw własności intelektualnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego PWiOWI, z. 3 (109).
 2. Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.10.1998 roku w sprawie prawnej ochrony wzorów.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 roku mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22.10.2008 roku mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.
 5. Dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21.12.1988 roku mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.
 6. Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K., (red.), (2015) System Prawa Handlowego, tom 3, Warszawa: C.H. Beck.
 7. Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara przedstawiona w dniu 14.05.2014 roku w sprawie Hauck GmbH & Co. KG, C-205/13.
 8. Opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara przedstawiona w dniu 25.05.2016 roku w sprawie Simba Toys GmbH & Co. KG, C-30/15 P.
 9. Promińska U., (2011) Znaki towarowe i prawa ochronne [w:] Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Warszawa: Lexis Nexis.
 10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.
 11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 roku w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.
 12. Szczepanowska-Kozłowska K., (2012) [w:] Skubisz R., (red.), System Prawa Prywatnego, tom 14B: Prawo własności przemysłowej, Warszawa: C.H. Beck.
 13. Tischner A., (2015) Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, Warszawa: C.H. Beck.
 14. Ustawa z dnia 30.06.2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410).
 15. Wyrok ETS z dnia 12.02.2004 roku, C-218/01.
 16. Wyrok ETS z dnia 8.04.2003 roku w sprawach połączonych C-53/01, C-54/01 i C-55/01.
 17. Wyrok NSA z dnia 30.03.2006 roku, II GSK 15/05.
 18. Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 25.11.2014 roku, T-450/09.
 19. Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 6.10.2011 roku, T-508/08.
 20. Wyrok SPI z dnia 27.10.2005 roku, T-305/04.
 21. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10.11.2016 roku, C- 30/15 P.
 22. Wyrok TSUE z dnia 10.07.2014 roku, C-421/13.
 23. Wyrok TSUE z dnia 14.09.2010 roku, C-48/09 P.
 24. Wyrok TSUE z dnia 18.06.2009 roku, C-487/07.
 25. Wyrok TSUE z dnia 18.09.2014 roku, C-205/13.
 26. Wyrok z dnia 24 maja 2007 roku, "Fronthaube", (I ZB 37/04) BGH GRUR 2008, 71.
 27. Żelechowski Ł., (2014) [w:] Kostański P., Żelechowski Ł., Prawo własności przemysłowej, Warszawa: C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu