BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bek-Gaik Bogusława (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Rymkiewicz Bartosz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności
Business Model in the Organization Reporting - Assessment Disclosure in the Management Commentary
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 201-214, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Modele biznesowe, Sprawozdanie z działalności, Sprawozdawczość zintegrowana
Business models, Management commentary, Integrated reporting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Analiza i ocena jakości praktyki ujawnień na temat modelu biznesu zawartych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych w ramach indeksu WIG20 za rok 2015. Metodologia badania - Dokonano analizy ujawnień na temat modelu biznesu zawartych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych w ramach indeksu WIG20 za rok 2015. Wykorzystano elementy modelu biznesu zgodne ze Strukturą Ramową Raportu Zintegrowanego zaprezentowaną przez IIRC. W badaniu zastosowano metody badawcze, takie jak analiza treści publikacji korporacyjnych oraz analizę porównawczą. Wynik - Wykazano, iż spółki rzadko używają określenia "model biznesu" w sprawozdaniach z działalności, a jeżeli już, są to tylko pojedyncze określenia bez głębszego omówienia. Należy jednak zaznaczyć, że analiza zawartości informacyjnej sprawozdania pozwala na identyfikację licznych elementów modelu biznesu. Można również stwierdzić, iż zawartość informacyjna sprawozdań z działalności może stanowić podstawę do sporządzania raportów zintegrowanych. Oryginalność/wartość - Tematyka ujawniania informacji na temat modelu biznesu w sprawozdaniach przedsiębiorstwa nabiera współcześnie dużego znaczenia, w szczególności w odniesieniu do wytycznych dotyczących raportowania zintegrowanego opracowanych przez IIRC, stąd potrzeba badań w tym obszarze jest uzasadniona.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Analysis and assessment of the quality of the practice of business model disclosures contained in the 2015 reports of the public companies listed in the WIG20 index. Design/methodology/approach - The authors analysed the business model disclosures contained in the management commentaries of public companies listed in the WIG20 index for the fiscal year of 2015. The authors used the elements of the business model in line with the Integrated Reporting Framework presented by the IIRC. The study used research methods such as content analysis of corporate publications and a comparative analysis. Findings - The authors showed that companies rarely use the term "business model" in the management commentary, and whenever they do, it is only through individual references without any insightful discussion. It should, however, be noted that the analysis of the informative content of the reports allows for identification of a number of elements of the business model. It can be also found that the informative content of the reports provides a sufficient basis for production of integrated reports. Originality/value - The subject of the business model disclosures in corporate reports is gaining great importance today, particularly with regard to the integrated reporting guidelines developed by the IIRC, thus the need to do research in this area is well justified.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bek-Gaik, B. (2016). Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - przegląd badań. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 268, 43-53.
 2. Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2015). Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zarządzanie Kosztami i Dokonaniami, 398, 36-52.
 3. Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych. W: B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne (s. 60-83). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 4. Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2016). Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 442, 32-51.
 5. Falencikowski, T. (2013). Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar. Warszawa: CeDeWu.
 6. Gad, J. (2015). Sprawozdanie z działalności we współczesnym modelu raportowania - praktyka sprawozdawcza spółek publicznych notowanych na GPW. Zarządzanie i Finanse, 1, 79-90.
 7. IASB and IIRC Foundation (2013). Memorandum of Understanding. Pobrane z: http://www.ifrs.org/Use-around- -the-world/Documents/MoU-IIRC-and-IFRS-Foundation-December-2014.pdf (8.01.2017).
 8. ICAEW (2010). Business Models in Accounting. The Theory of the Firm and Financial Reporting. Information for Better Markets Initiative. Pobrane z: https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/financial-reporting/ information-for-better-markets/bmia-published-report.ashx (8.01.2017).
 9. IFRS (2010). IFRS Practice Statement. Management Commentary. A Framework for Presentation. Pobrane z: http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Management-Commentary/IFRS-Practice-Statement/Documents/ Managementcommentarypracticestatement8December.pdf (8.01.2017).
 10. IIRC (2011). Towards Integrated Reporting. Communicating Value in the 21st Century. Pobrane z: http://integratedreporting. org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (1.03.2016).
 11. IIRC (2013a). The International Framework. Pobrane z: https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/ 2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (8.01.2017).
 12. IIRC (2013b). Business Model Background Paper for . Pobrane z: http://integratedreporting.org/wp-content/ uploads/2013/03/Business_Model.pdf (25.08.2016).
 13. IIRC (2013c). Capitals Background Paper for . Pobrane z: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/ 2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.pdf (25.08.2016).
 14. Jabłoński, M. (2016). Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw - intencje i wyniki. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79, 227-244.
 15. Krasodomska, J. (2011). Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 61 (117), 89-106.
 16. Lai, A., Melloni, G., Stacchezzini, R. (2013). Disclosing Business Model in the "Integrated Report": Evidence from European Early Adopters. Pobrane z: http://www.aidea2013.it/docs/400_aidea2013_accounting.pdf (25.02.2016).
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
 18. Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu