BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Infrastruktura domowa i spożycie wybranych produktów żywnościowych wśród osób w wieku 65+ w świetle wyników badań własnych
Home Infrastructure and Consumption of Selected Food Products Among People Aged 65+ in the Light of the Results of the Author's Own Research
Source
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2016, nr 2, cz. 2, s. 90-107, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Ludzie starsi, Warunki życia ludności, Produkty żywnościowe, Gospodarstwa domowe
Elderly people, People's living conditions, Food products, Households
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano uwarunkowania zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkania, wyposażenia w niektóre dobra trwałego użytkowania oraz produkty żywnościowe osób w wieku 65+. Kluczowym celem autora jest ukazanie sytuacji mieszkaniowej, zadowolenia z miejsca zamieszkania i warunków mieszkaniowych, a także przybliżenie infrastruktury domowej oraz spożycia produktów żywnościowych wśród seniorów. Opracowanie oparte jest na wynikach badań własnych przeprowadzonych wśród osób w wieku 65 lat i więcej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the determinants underlying the satisfaction of needs as regards housing, some durable goods and food products among people aged 65+. Its key objective is to show seniors' housing situation, degree of contentment with place of residence and housing conditions, as well as to provide some insight into their home infrastructure and consumption of food products. The study is based on the results of the author's own research conducted among people aged 65 and older. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alderfer, C.P. (1972). Existence, relatedness and growth. New York: Free Press.
 2. Gutkowska, K., Ozimek, I. i Laskowski, W. (2001). Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 3. Kędzior, Z. (1989). Domowe dobra trwałego użytku w procesie zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych. Gospodarstwo Domowe, 1.
 4. Kusińska, A. (2009). Zmiany w sferze konsumpcji i ich uwarunkowania w latach 1989-2009. Handel Wewnętrzny, 4-5.
 5. McClellan, D.C. (1975). Power: the inner experience. New York: Halstead.
 6. Maslow, A.H. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper and Row.
 7. Max-Neef, M. (1991). Human Scale Development. Conception, Application and Further Reflection. New York-London: Apex Press,.
 8. Pronovost, G. (2007). L'univers du temps libre et des valeures chez les jeunes. Quebec: Presses de l'Universite du Quebec.
 9. Słaby, T. (red.). (2006). Elity ekonomiczne w Polsce - ujęcie empiryczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 10. Wątorski, J. (1987). Mieszkanie i domowe dobra trwałe w konsumpcji rodzin miejskich. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 11. Zalega, T. (2008). Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
 12. Zalega, T. (2009). Modele zachowań konsumentów w teoriach ekonomicznych i marketingowych. MBA, 1(96).
 13. Zalega, T. (2010a). Uwarunkowania zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkania i jego wyposażenia w gospodarstwach domowych wysokodochodowych. MBA, 4(105).
 14. Zalega, T. (2010b). Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Zalega, T. (2011). Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi w województwie mazowieckim. Zeszyty Naukowe SGGW, 93.
 16. Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele. Warszawa: PWE.
 17. Żelazna, K., Kowalczuk, I. i Mikuta, B. (2002). Ekonomika konsumpcji, elementy teorii. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Cited by
Show
ISSN
1733-9758
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1733-9758.2016.22.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu