BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąś Józef (Politechnika Poznańska), Frąś Tomasz (Attrax SA, Route d'Esch, Luxembourg), Frąś Marcin (Hausbrauerei Feierling GmbH, Niemcy)
Title
Kształtowanie jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej
Shaping Quality of Production Processes in the Term s of Global Logistics
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 249-265, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Jakość, Logistyka, Proces produkcji
Quality, Logistics, Production process
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Logistyka XXI wieku jest wielkim wyzwaniem dla zapewnienia jakości procesów produkcyjnych nie tylko ze względu na rosnącą złożoność, ale przede wszystkim ze względu na konieczność znalezienia nowych innowacyjnych rozwiązań, które sprostają oczekiwaniom i współczesnym wymogom każdego klienta. Celem pracy zatem jest zaprezentowanie znaczenia i istoty kształtowania jakości oraz modelu instrumentów w doskonaleniu procesów produkcyjnych każdego współczesnego przedsiębiorstwa. Metodologia badania - Materiał bazuje na literaturze przedmiotu. Zastosowano metodę analizy i konstrukcji logicznej. Wynik - W pracy przedstawiono znaczenie, istotę i zarządzanie jakością oraz model instrumentów doskonalenia jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej. W części teoretycznej pracy podjęto rozważania na temat znaczenia i istoty jakości w procesach produkcyjnych, a także wyzwań, jakie niesie logistyka globalna dla zapewnienia wysokiej jakości procesów produkcyjnych współczesnego przedsiębiorstwa. W części analityczno-koncepcyjnej opracowano model instrumentów doskonalenia jakości procesów produkcyjnych, wskazując na znaczenie wdrożenia systemu zarządzania jakością w warunkach silnej konkurencji i globalnej logistyki. Przyjęto założenie wynikające z istoty systemu zarządzania jakością, iż wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i jego doskonalenie poprzez implementację właściwych (ujętych w opracowanym modelu) instrumentów doskonalenia procesów produkcyjnych realizowanych w długim okresie czasu przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej poprzez wzrost jakości produktów przedsiębiorstwa na globalnym rynku Oryginalność/wartość - System zarządzania jakością i jego narzędzia doskonalenia w procesie produkcyjnym w warunkach logistyki globalnej to skuteczne narządzie nadzorowania jakości produktów w całym ciągu technologicznym procesu produkcyjnego, który pozwala na zmniejszenie braków wewnętrznych i reklamacji oraz wzrostu zamówień klientów.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Logistics in the XXI century is a great challenge to ensure the quality of production processes, not only because of the increasing complexity, but mainly because of the necessity to find new, innovative solutions that will meet the expectations and requirements of each customer today. Therefore the aim of the work is to present the meaning and essence of quality shaping as well as creating instruments that will improve production processes of each modern company. Material and methods - The material is based on the literature. Method was used of analysis and logical construction. Results - The study presented the importance and essence of the quality management and model of instruments to improve the quality of production processes in the terms of global logistics. In the theoretical part of the work considered about the importance and essence of quality in production processes, as well as the challenges of global logistics to ensure high-quality production processes of the modern enterprise. In the analytical and conceptual part was developed a model of instruments to improve the quality of production processes, pointing to the importance of implementing a quality management system in the highly competitive and global logistics. It was assumed resulting from the essence of a quality management system that the implementation and effective functioning of the quality management system and its improvement by the implementation of appropriate (included in the developed model) instruments to improve production processes carried out in a long period of time will contribute to growth the competitive position by increasing the quality of products the company at the global market. Conclusion - Quality Management Systems and its tools for the improvement in the production process in the conditions of global logistics is a effective tool for supervising the quality of products throughout technological line production process, which allows to reduce the internal shortcomings and complaints and growth the number of customer orders.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beier, J., Rutkowski, K. (2004). Logistyka. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 2. Bendkowski, J., Matusek, M. (2013). Logistyka produkcji. Praktyczne aspekty. Część II: Narzędzia. Metody. Systemy. Gliwice: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 3. Frąś, J., Kanswohl, N., Schlegel, M., Dettman, S., Geick, T. (2016). Kompleksowe utrzymanie maszyn w systemach produkcyjnych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2, XXIV-XXIX.
 4. Frąś, J. (2015). Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Poznańskiej.
 5. Gapska, K. (2010). Six Sigma - wyzwanie dla przedsiębiorstwa usługowego. Problemy Jakości, 11.
 6. Gołembska, E. (2006). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Grzybowska, K. (2010). Podstawy logistyki. Warszawa: Difin.
 8. Hamrol, A. (2007). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Karaszewski, R. (2006). Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Toruń: TNOiK.
 10. Łunarski, J. (2012). Zarządzanie jakością w logistyce. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 11. Pająk, E. (2013). Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Tubielewicz, A. (2013). Problemy zarządzania globalną siecią dostaw. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. l. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP. Pobrane z: www.ptzp.org.pl (8.06.2016).
 13. Womac, J., Jones, D., Ross, D. (2007). Maszyna, która zmieniła świat. Wrocław: Wydawnictwo ProdPress.
 14. Zimon, D. (2013). Logistyka a koncepcje i systemy zarządzania jakością. Logistyka, 5, 221-224.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu