BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marks-Bielska Renata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Lizińska Wiesława (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Babuchowska Karolina (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Wojarska Magdalena (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Factors Determining the Institutional Efficiency of Self-Governments in the Economic and Spatial Area
Czynniki kształtujące sprawność instytucjonalną samorządów w obszarze gospodarczym i przestrzennym
Source
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 1, s. 67-75, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Sprawność, Rozwój lokalny, Rozwój gospodarczy
Efficiency, Local development, Economic development
Note
JEL Classification: E02, H70
streszcz., summ.
Abstract
W pracy podjęto próbę oceny działań kształtujących sprawność instytucjonalną w obszarze gospodarczym i przestrzennym realizowanych przez samorządy lokalne w Polsce oraz ocenę efektów tych działań. Wykorzystano dwa wskaźniki (wskaźnik realizacji zadań - Wr i wskaźnik efektów - We). Z przeprowadzonych analiz wynika, że wskaźniki efektów przyjmowały wyższe wartości niż wskaźniki realizacji. W samoocenie władz samorządowych, bez względu na liczbę podejmowanych działań, te które są realizowane przynoszą założone efekty. Spośród działań podejmowanych przez samorządy lokalne w celu wspierania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na ich terenie najczęściej wskazywano przychylność urzędników i poprawę ogólnej infrastruktury technicznej gminy (miasta). W obszarze zarządzania przestrzenią wyróżniały się zadania związane z podniesieniem estetyki gmin (średnio w Polsce - 76,31%). (abstrakt oryginalny)

The work attempts to assess measures developing institutional efficiency in the economic and spatial area implemented by the local self-governments in Poland, as well as the evaluation of the effects thereof. Two indexes were used (the tasks implementation index - Wr and the effects index - We). The analyses conducted imply that the effects indexes assumed higher values than the implementation indexes. In the self-evaluation of self-government authorities, irrespective of the number of undertaken measures, the ones that are implemented bring the assumed effects. From among the measures undertaken by local self-governments in order to support starting up and conducting economic activity in their territory, the favorable disposition of officials and the improvement in general technical infrastructure of an urban municipality were indicated most frequently. In the area of space management, the tasks related with increasing municipalities' aesthetics were distinguished (on average in Poland - 76,31%). (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Evans, R., and A. Harding. 1997. "Regionalisation, Regional Institutions end Economic Development." Policy and Politics 25 (1): 19-30. doi: 10.1332/030557397782213765.
 2. Fried, R.C., and F.F. Rabinovitz. 1980. Comparative Urban Politics, a Performance Approach, Prentice-Hall Contemporary Comparative Politics Series. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
 3. Geys, B. 2006. "Looking Across Borders: a Test of Spatial Policy Interdependence Using Local Government Efficiency Ratings." Journal of Urban Economics 60 (3): 443-462. doi: 10.1016/j.jue.2006.04.002.
 4. Godlewska-Majkowska, H., and P. Zarębski. 2012a. "Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość (mapy dywergencji)." In Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, edited by H. Godlewska-Majkowska, 67-89. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 5. Godlewska-Majkowska, H., and P. Zarębski. 2012b. "Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów jako podstawa korzyści aglomeracji." In Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, edited by H. Godlewska-Majkowska, 15-49. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 6. Karaszewski, W., and S. Sudoł. 1997. Empirical Research on the Process of Transformation of Polish Companies in the Period of 1990-1995. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 7. Kotarbiński, T. 1975. Traktat o dobrej robocie. 6th ed. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 8. Kożuch, A. 2011. "Wstęp." In Prawno-organizacyjne aspekty zarządzania w gminie, edited by A. Kożuch and M. Stych, 9-11. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza.
 9. Marks-Bielska, R., and K. Babuchowska. 2012. "Rola władz lokalnych we wspieraniu przedsiębiorczości gospodarczej." In Przedsiębiorczość - natura i atrybuty. T. 2, edited by K. Jaremczuk. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego.
 10. Olejniczak, K. 2016. "Znaczenie endogenicznych czynników rozwoju regionalnego w świetle badań empirycznych." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 14 (1): 35-41.
 11. Pawlak, K., A. Standar, M. Kołodziejczak, and W. Kołodziejczak. 2015. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim. Raport z badania 2015. Poznań: Wydawnictwo UP.
 12. Potoczek, A. 2012. "Interwencjonizm samorządowy w praktyce działania władz publicznych (na przykładzie Funduszu Wsparcia w woj. kujawsko-pomorskim)." Studia Lubuskie. Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 8: 245-265.
 13. Sztando, A. 2003. "Progospodarcza polityka przestrzenna gmin." Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (979): 193-201.
 14. Tarkowski, M. ed. 2015. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; Fundacja Konrada Adenauera w Polsce.
 15. Wlaźlak, K. 2010. Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Monografie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 16. Władyka, A. 2008. "Sprawność funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego - studia z zastosowaniem podejścia prakseologicznego." Samorząd Terytorialny 18 (1/2): 17-27.
 17. Ziółkowski, M. 2005. "Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie lokalnym." In Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, edited by A. Zalewski, 75-133. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 18. Źróbek-Różańska, A., and E. Zysk. 2015. "Real Estate as a Subject of Spatial Conflict Among Central and Local Authorities." Real Estate Management and Valuation 23 (2): 91-101.
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu