BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puciato Daniel (WSB University in Wrocław, Poland), Słaby Teresa (Warsaw School of Economics, Poland), Goranczewski Bolesław (WSB University in Wrocław, Poland), Gawlik Agnieszka (WSB University in Wrocław, Poland)
Title
Conditions of Business and Holiday Hotels Location : Dolnośląskie, Opolskie and Śląskie Voivodships Case Studies
Warunki lokalizacji hoteli biznesowych i turystycznych : studium przypadków dla województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego
Source
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 1, s. 77-87, tab., bibliogr. 37 poz.
Keyword
Hotelarstwo, Polityka turystyczna
Hotel industry, Tourism policy
Note
JEL Classification: D21, H70, L83, O18
streszcz., summ.
Country
Polska Południowo-Zachodnia
Poland South-West
Abstract
Z ekonomicznego punktu widzenia wybór lokalizacji hotelu jest najważniejszą decyzją podejmowaną przez przedsiębiorcę na etapie przedinwestycyjnym projektu biznesowego. Atrakcyjna lokalizacja obiektu oraz odpowiednio dopasowany do niej program usługowy mogą decydować o poziomie rentowności i w rezultacie o perspektywach rozwojowych hotelu. Celem poznawczym pracy jest próba określenia najważniejszych czynników decydujących o miejscu lokalizacji nowopowstałych hoteli biznesowych i wypoczynkowych. W obszarze teoretycznym zastosowano metodę dedukcji, zaś w sferze empirycznej: sondaż diagnostyczny, obserwację pośrednią oraz metody: dokumentacyjną i statystyczną. Zakres przestrzenny badań obejmował województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie, zaś czasowy lata 2000-2009. Analiza wyników przeprowadzonych badań wykazała, że najważniejszymi czynnikami lokalizacji hoteli biznesowych były: dostępność komunikacyjna, zachęty inwestycyjne o charakterze planistyczno-administracyjnym, podaż usług turystycznych, poziom rozwoju gospodarczego, stopień internacjonalizacji gospodarki oraz dostępność gruntów inwestycyjnych. W analizowanej grupie hoteli wypoczynkowych istotnymi statystycznie czynnikami lokalizacji okazały się natomiast: walory turystyczne (naturalne), dostęp do wykwalifikowanych kadr hotelarskich, zachęty inwestycyjne (planistyczno-administracyjne), wzrost konkurencji w sektorze hotelarskim oraz podaż usług turystycznych. (abstrakt oryginalny)

From the economic point of view the choice of a hotel location is the most important decision for an investor, made at the pre-investment stage of a business project. An attractive building location and a service programme appropriately matched to it determine the profitability level and as a result the development prospects of the hotel. An attempt to determine the most important factors of the location of newly built business and holiday hotels is the aim of the paper as well as the use of documentary and statistical methods in the empirical domain. The spatial scope of the survey comprised Dolnośląskie Voivodship, Opolskie Voivodship and Śląskie Voivodship, while the time covered the years 2000-2009. The analysis of the survey results have shown that the most important factors for business hotel locations comprised transportation access, investment incentives of a planning-administration nature, the supply of tourist services, the level of economic development, the degree of economy internationalization as well as availability of investment areas. In addition, in the analyzed group of holiday hotels the tourist (natural) values, access to skilled hotel staff, investment incentives (of a planning-administration nature), an increase in competition in the hotel sector as well as the supply of tourist services turned out to be statistically significant location factors. After the survey, numerous leads appeared, which in the authors' opinion should become the subject of further consideration of issues related to hotel location selection conditions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adam, I., and F.E. Amuquandoh. 2013. "Dimensions of hotel location in the Kumasi Metropolis, Ghana." Tourism Management Perspectives 8: 1-8. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2013.05.003.
 2. Berbel-Pineda, J.M., and J.M. Ramirez-Hurtado. 2011. "Does the Foreign Market Entry Mode Choice Affect Export Performance? The Case of the Spanish Hotel Industry." Journal of Business Economics and Management 12 (2): 301-316. doi: 10.3846/16111699.2011.573270.
 3. Bernini, C., and A. Guizzardi. 2010. "Internal and Locational Factors Affecting Hotel Industry Efficiency: Evidence from Italian Business Corporations." Tourism Economics 16 (4): 883-913. doi: 10.5367/te.2010.0008.
 4. Budner, W. 2004. Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. 2nd ed. Poznań: Wydawnictwo AE.
 5. Crecente, J.M., I. Sante, C. Diaz, and R. Crecente. 2012. "A Multicriteria Approach to Support the Location of Thalassotherapy (Seawater Therapy) Resorts: Application to Galicia Region, NW Spain." Landscape and Urban Planning 104 (1): 135-147. doi: 10.1016/j.landurbplan.2011.10.010.
 6. Cuadrado, J.R., and J. Aurioles. 1990. "The Entrepreneurial Decision in the Location of New Industries." Entrepreneurship & Regional Development 2 (2): 139-152. doi: 10.1080/08985629000000010.
 7. Dana, L.P., C. Gurau, and F. Lasch. 2014. "Entrepreneurship, Tourism and Regional Development: a Tale of Two Villages." Entrepreneurship and Regional Development 26 (3-4): 357-374. doi: 10.1080/08985626.2014.918182.
 8. Diedering, M., and G. Kwiatkowski. 2015. "Economic Impact of Events and Festivals on Host Regions. Methods in Practice & Potential Sources of Bias." Polish Journal of Sport and Tourism 22 (4): 247-252.
 9. Dziedzic, E. 1998. Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 10. Egan, D.J., W. Chen, and Y. Zhang. 2006. "The Intra-Urban Location of Hotels in the Chinese Cities of Beijing, Shanghai & Shenzhen." China Tourism Research (2): 516-530.
 11. Garbicz, M. 2005. "Niekorzyści a korzyści skali." In Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, edited by W. Pacho, 11-31. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 12. Godlewska-Majkowska, H. 2001. Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia. Warszawa: WSHiFM "Elipsa."
 13. Gołembski, G. ed. 2002. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym. Poznań: Wydawnictwo AE.
 14. Goranczewski, B., and D. Puciato. 2011. "Application of SERVQUAL Questionnaire in the Measurement of Quality of Hotel Services." Polish Journal of Sport and Tourism 18 (2): 166-171.
 15. Hadad, Y., L. Friedman, and A.A. Israeli. 2004. "Evaluating Hotel Advertisements Efficiency Using Data Envelopment Analysis." Journal of Business Economics and Management 5 (3): 133-141. doi: 10.1080/16111699.2004.9636077.
 16. Harvey, J. 1996. Urban Land Economics. 4th ed. Basingstoke: Macmillan.
 17. Januszewski, M. 2007. "Czynniki determinujące podejmowanie decyzji inwestycyjnych w turystyce." Ekonomiczne Problemy Turystyki (8): 73-79.
 18. Johnson, C., and M. Vanetti. 2005. "Locational Strategies of International Hotel Chains." Annals of Tourism Research 32 (4): 1077-1099. doi: 10.1016/j.annals.2005.03.003.
 19. Juan, P.J., and S.Y. Lin. 2013. "Selecting Resort Locations." Tourism Economics 19 (6): 1249-1272. doi: 10.5367/te.2013.0247.
 20. Kalnins, A., and W. Chung. 2006. "Social Capital, Geography, and Survival: Gujarati Immigrant Entrepreneurs in the US Lodging Industry." Management Science 52 (2): 233-247. doi: 10.1287/mnsc.1050.0481.
 21. Kazlauskaite, R., I. Buciuniene, L. Turauskas, and L. Salciuviene. 2009. "A Comparative Study of Employee Empowerment in Danish and Lithuanian Hotels." Transformations in Business & Economics 8 (2): 66-85.
 22. Kowalczyk, A. 2004. "Czynniki lokalizacji hoteli w Warszawie." In Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej, edited by A. Matczak, 45-82. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 23. Kundu, S.K., and F.J. Contractor. 1999. "Country Location Choices of Service Multinationals: an Empirical Study of the International Hotel Sector." Journal of International Management 5 (4): 299-317. doi: 10.1016/S1075-4253(99)00017-4.
 24. Mao, N.R., H. Grunfeld, T. DeLacy, and D. Chandler. 2014. "Hotel Characteristics and Location Decisions in Kumasi Metropolis, Ghana." Tourism Geographies 16 (4): 669-686. doi: 10.1080/14616688.2012.762689.
 25. Mardani, A., A. Jusoh, E.K. Zavadskas, M. Kazemilari, U.N.U. Ahmad, and Z. Khalifah. 2016. "Application of Multiple Criteria Decision Making Techniques in Tourism and Hospitality Industry: A Systematic Review." Transformations in Business & Economics 15 (1): 192-213.
 26. Martorell, O., C. Mulet, and L. Otero. 2013. "Choice of Market Entry Mode by Balearic Hotel Chains in the Caribbean and Gulf of Mexico." International Journal of Hospitality Management 32: 217-227. doi: 10.1016/j.ijhm.2012.06.001.
 27. Mazurek-Kusiak, A., and A. Soroka. 2016. "Efforts by Hotel Owners Aimed at Maintaining Ecological Balance in Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 14 (2): 157-164.
 28. Panek, T. 2009. Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 29. Polyzos, S., and D. Minetos. 2011. "An Ordinal Regression Analysis of Tourism Enterprises' Location Decisions in Greece." Anatolia 22 (1): 102-119. doi: 10.1080/13032917.2011.556225.
 30. Puciato, D. 2012. "Przesłanki lokalizacji wybranych przedsiębiorstw hotelowych w Opolu." Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (2/III): 113-120.
 31. Puciato, D., A. Łoś, and K. Mrozowicz. 2013. "Franchising as a Way of Reducing Moral Hazard in the Tourism Market." Argumenta Oeconomica (1): 127-147.
 32. Ramon Rodriguez, A. 2002. "Determining Factors in Entry Choice for International Expansion. The Case of the Spanish Hotel Industry." Tourism Management 23 (6): 597-607. doi: 10.1016/S0261-5177(02)00024-9.
 33. Sund, K.J. 2006. "The Geographical Concentration of Hotels in Switzerland and the Industry Life Cycle." Tourism and Hospitality Planning & Development 3 (1): 1-18.
 34. Świeca, A., R. Krukowska, and A. Tucki. 2014. "Tourist Potential of the Łęczna-Włodawa Lakeland and its Application in the Context of the Functioning of the Polesie National Park." Polish Journal of Sport and Tourism 21 (4): 200-217.
 35. Ussi, M.U., and J.G. Wei. 2011. "The Location Determinants for Hotel Foreign Direct Investment (FDI) in Zanzibar." Management and Service Science 8: 105-112.
 36. Yang, Y., K.K.F. Wong, and T. Wang. 2012. "How Do Hotels Choose Their Location? Evidence from Hotels in Beijing." International Journal of Hospitality Management 31 (3): 675-685. doi: 10.1016/j.ijhm.2011.09.003.
 37. Zhang, H.Q.Q., B.D. Guillet, and W. Gao. 2012. "What Determines Multinational Hotel Groups' Locational Investment Choice in China?" International Journal of Hospitality Management 31 (2): 350-359. doi: 10.1016/j.ijhm.2011.05.008.
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu