BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw
The Financial Security of Going Concern in Sm all and Medium Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 279-289, rys., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bezpieczeństwo finansowe, System wczesnego ostrzegania
Small business, Financial security, Early warning system
Note
streszcz., summ., Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Abstract
Cel - Badaniu p orównawczemu p oddano p oziom i kierunki zmian stopnia bezpieczeństwa finansowego kontynuacji działalności przedsiębiorstw małych i średnich w ramach przekrojów rodzajowych, z odniesieniami do dużych. Uporządkowano obiekty (działy PKD) przedmiotowych mezostruktur oraz dokonano ich klasyfikacji względem wzorców normatywnych. Metodologia badania - Wykorzystano empiryczno-indukcyjny wielozmienny model logitowy predykcji stopnia bezpieczeństwa przedsiębiorstw, rangowanie i statystyki opisowe dla wyróżnienia cech badanych zbiorowości oraz klasyfikowanie obiektów. Wynik - Dowiedzione zostały zróżnicowane właściwości zbiorowości przedsiębiorstw małych i średnich na tle dużych w zakresie stopnia bezpieczeństwa finansowego w przekroju rodzajów działalności oraz asymetryczność klasyfikacji obiektów w ujęciu mezostrukturalnym. Oryginalność/wartość - W tworzeniu miary bezpieczeństwa finansowego, estymowanej na rozległym zbiorze uczącym, wykorzystano innowacyjne metody. Badaniu poddano pełną zbiorowość przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce, co jest niezmiernie rzadkie. Prowadzone analizy porównawcze mają charakter dynamiczny.(abstrakt oryginalny)

Purpose - A comparative analysis focuses on the level and direction of changes to the financial security of going concern in small and medium entities, and refers the obtained results to large companies. The objects (sections of the Polish Classification of Activities) of the mesostructures in question are assigned to appropriate categories in accordance with the normative patterns. Design/methodology/approach - Empirical and induction multidimensional logit model for predicting the security of corporate activities, ranking and descriptive statistics for identification of the features of the analysed groups and classification of objects. Findings - Confirmation of the diversified features of small and medium enterprises as compared with large companies in terms of financial security by types of activity, and the asymmetry of the classification of objects in a mesostructural approach. Originality/value - The use of innovative methods in creating a financial security measure, estimated on a large training set. The analysis comprises the entire group of non-financial enterprises in Poland, which is a very rare case in research studies. The conducted analyses have the characteristics of a dynamic comparative analysis.(original abstract)
Accessibility