BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Problemy analizy finansowej wynikające ze zmian w prawie bilansowym
Financial Analysis Problems Arising from Amendments to the Balance Sheet Law
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 303-310, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Analiza finansowa, Wskaźniki finansowe, Cechy jakościowe, Sprawozdawczość finansowa
Financial analysis, Financial indicators, Quality characteristics, Financial reporting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Główmy celem artykułu jest ukazanie wpływu zmian w regulacjach z zakresu rachunkowości na sposób przeprowadzania analizy sprawozdań finansowych ze szczególnym wykorzystaniem wskaźników finansowych. Metodologia badania - Podstawową metodą badawczą zastosowaną w artykule jest krytyczna analiza literatury z zakresu rachunkowości oraz analiza aktów normatywnych dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości finansowej o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wynik - W artykule zidentyfikowano te elementy obligatoryjnych sprawozdań finansowych, które uległy modyfikacji w rezultacie nowelizacji dokonanych w dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie sprawozdawczości finansowej oraz ustawie o rachunkowości, a także ukazano wpływ tych zmian na wartości przyjmowane przez wskaźniki finansowe. Oryginalność/wartość - Znaczenie rozważań zaprezentowanych w artykule wyraża się przede wszystkim wskazaniem sposobów przeprowadzania analizy finansowej w warunkach zmian w prawie bilansowym, tak aby były zapewnione cechy jakościowe uzyskanych informacji, w tym zwłaszcza przydatność i wierność prezentacji oraz porównywalność(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to demonstrate the impact of amendments to accounting regulations on the method of analysing financial statements with a particular use of financial indicators. Methodology - The basic research method applied in the paper is a critical analysis of accounting literature and an analysis of normative acts regarding accounting and financial reporting applicable on the national and international levels. Findings - This paper identifies the obligatory components of financial statements which were modified as a result of amendments to the European Union Directive on Financial Reporting and the Accounting Act and presents the impact of such amendments on the values assumed by financial indicators. Originality/value - The significance of the discussion presented in this paper is evidenced primarily by indicating the methods of carrying out financial analysis given the amendments to the balance sheet law so that qualitative characteristics of the obtained information, including in particular usefulness and faithfulness of the presentation as well as comparability, are ensured.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Dz.U. UE L 182 z 29.06.2013 r.
 2. Gos, W. (2011). Bilans. Znaczenie, koncepcje sporządzania i formy prezentacji. Warszawa: PWE.
 3. Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 5. Napiecek, R. (2011). Sprawozdawczość podmiotów gospodarczych a rachunkowość. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 174.
 6. Nowak, E. (2015). Pojemność informacyjna rachunku zysków i strat mikrojednostek. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 374.
 7. Nowak, E. (2016a). Pojemność informacyjna rachunku zysków i strat małych jednostek gospodarczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 442.
 8. Nowak, E. (2016b). Wpływ zasad i regulacji rachunkowości na zmiany w sprawozdawczości finansowej w Polsce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79 (1).
 9. Sawicki, K. (2015). Podstawowe kierunku zmian w sprawozdaniach finansowych małych jednostek. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, nr 47, poz. 330.
 11. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. poz. 1100.
 12. Ustawa z dnia 8 września 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. poz. 1333.
 13. Wójtowicz, T. (2015). Aspekty praktyczne użyteczności sprawozdań finansowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu