BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Organa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Niemczyk Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Przywództwo w sieciach międzyorganizacyjnych - perspektywa poziomów rozwoju sieci
Leadership in interorganizational networks - perspective of network development levels
Source
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 137-151, tab., bibliogr. 23 poz.
Organization and Management
Keyword
Przywództwo, Sieci międzyorganizacyjne
Leadership, Inter-organizational networks
Abstract
Sieci międzyorganizacyjne są już dojrzałym rozwiązaniem organizacyjnym. Dlatego też coraz więcej badań dotyczących sieci nie koncentruje się na definiowaniu ich istoty, ale poszukiwaniu w różnych przestrzeniach zarządzania skutecznych rozwiązań zarządzania sieciami. Celem artykułu jest zidentyfikowanie na poziomie hipotezy badawczej jednego z takich rozwiązań związanego z badaniem typów przywództwa charakterystycznych dla określonych poziomów rozwoju sieci międzyorganizacyjnej.(abstrakt oryginalny)

Interorganizational networks are already a mature organizational solution. Therefore, more and more studies concerning networks are not focused on defining their essence, but searching effective solutions of network management in different areas of management. The main goal of this article is to identify at the stage of research hypothesis one of such solutions associated with leadership types characteristic for certain levels of interorganizational networks development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansoff H. I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Avery G. C., Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 3. Bartkowiak G., Autentyczne przywództwo a dobrostan pracowników na przykładzie przedsiębiorstw polskich, [w:] Czerska M., Czubasiewicz H. (red.), Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/3, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
 4. Bass B. M., Riggio R. E., Transformational Leadership, 2nd Edition, Lawrence Erlbaum Assciates, New Jersey 2006.
 5. Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, PWN, Warszawa 2007.
 6. Cardona P., Rey C., Zarządzanie poprzez misję, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 7. Collins T., Przywództwo piątego stopnia. Triumf pokory i determinacji, [w:] O przywództwie, Harvard Business Review, ICAN, Warszawa 2013.
 8. Dubrin A. J., Leadership, Research Findings, Practice and Skills, 5th Edition, Houghton Mifflin Company, Boston-New York 2007.
 9. Gibbons R., Four formal (izable) theories of the firm?, "Journal of Economic Behavior & Organization" 2005, Vol. 58 (2).
 10. Gobillot E., Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 11. Hames R. D., The Five Literacies of Global Leadership. What Authentic Leaders Know and You Need to Find Out, John Wiley & Sons, West Sussex 2007.
 12. Heifetz R. A., Laurie D. L., The Work of Leadership, "Harvard Business Review", styczeń- luty 1997.
 13. Huff A. S., Floyd S. W., Sherman H. D., Terjesen S., Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 14. Kuc B. R., Od zarządzania do przywództwa. Dylematy władzy organizacyjnej, wydanie drugie, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2006.
 15. Mazur K., Tworzenie i przywłaszczanie wartości: perspektywa relacji: pracownik-organizacja, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 16. Mikuła B., Nowy wymiar zachowań organizacyjnych, [w:] Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, B. Mikuła (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 17. Niemczyk J., Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej a ryzyko, "Marketing i Rynek" 2015, nr 5 (CD).
 18. Niemczyk J., Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 19. Olesiński Z., Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, C. H. Beck, Warszawa 2010.
 20. Stabell C. B., Fjeldstad O. D., Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks, "Strategic Management Journal" 1998, Vol. 19 (5).
 21. Strużyna J., Myślenie sieciowe - próba oceny oryginalności naukowej, [w:] Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, A. Karbownik (red.), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 22. Uhl-Bien M., Marion R., McKelvey B., Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era, "The Leadership Quarterly" 2007, Vol. 18 (4).
 23. Williamson O., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu