BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ludwiczak Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
Title
Jaki nie jest rynek nieruchomości - problemy dla badaczy
What is Not the Real Estate Market - Problems of Researchers
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 351-361, bibliogr. 34 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Rynek nieruchomości, Rynek, Teoria rynku
Real estate market, Market, Market theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek nieruchomości jest rynkiem szczególnym, skomplikowanym, wysoce niejednorodnym, co sprawia, że cały czas jest niezbadany, dostarcza bowiem badaczom wielu problemów. Kluczowe staje się pytanie: co przeszkadza nam w jego analizie? Przeprowadzone studia literaturowe pozwoliły na identyfikację luk poznawczo-badawczych oraz na przybliżenie cech rynku nieruchomości, a właściwie jego antycech, które potwierdzają założenie, iż rynek ten jest zaprzeczeniem rynku doskonałego. To z kolei wymusza poszukiwanie innych niż dotychczas sposobów jego analizy, w szczególności zastosowanie podejścia holistycznego.(abstrakt oryginalny)

The real estate market is specific, difficult, highly various, it makes that all the time it is unexplored, because it provides for a number of problems for researchers. The key question is: what hinders us in its analysis? A literature review was used for the identification of gaps and cognitive research on approximation features of the real estate market, or rather its anti-features, which confirms the assumption that this market is the denial of a perfect market. It enforces the search for other ways of analysis that before, in particular the use of a holistic approach.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belniak, S. (2001). Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysokorozwiniętych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 2. Borowska, M., Domańska, J. (2016). Współczesny rynek nieruchomości jako obszar dociekań naukowych w świetle literatury. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 270.
 3. Bryx, M. (2008). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Poltex.
 4. Brzezińska, J., Wiśniewski, R. (2012). Behawioralne aspekty rynku nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20 (2).
 5. Brzezińska, J. ,Wiśniewski, R. (2013). Ekonomia behawioralna a rynek nieruchomości - teoria i praktyka. Psychologia Ekonomiczna, 3.
 6. Buła, R. (2014). Efektywność informacyjna a zachowanie cen akcji tworzących indeks WIG20. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 177, 152-167.
 7. Dach, Z. (2002). Makroekonomia. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 8. Dąbrowski, J. (2010). Zastosowanie wybranych metod statystycznych do analizy rynku nieruchomości. StatSoft Polska. Pobrane z: http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Zast_met_stat_analizy_rynku_nieruchomosci.pdf.
 9. Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25 (2).
 10. Foryś, I. (2013). Stan i perspektywy polskiego rynku mieszkaniowego. W: M. Bryx (red.), Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast (s. 85-100). Warszawa: CeDeWu.
 11. Foryś, I., Kokot, S. (2001). Problemy badania rynku nieruchomości. W: J. Hozer (red.), Mikroekonomia w teorii i praktyce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 12. Garwron, H. (2005). Opłacalność a ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami i analiza efektywności inwestowania. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 13 (1), 5-20.
 13. Gawron, H. (2006). Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 14. Gdakowicz, A. (2015). Wykresy świecowe rynku nieruchomości mieszkaniowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 149-158.
 15. Henzel, H., Śmietana, K., Maszczyk, A. (2014). Rynek nieruchomości jako rynek inwestycyjny - parametry oceny, tendencje zmian w latach 2007-2011. Studia Ekonomiczne, 177.
 16. Kałkowski, L. (2001). Rynek nieruchomości w Polsce. Warszawa: Twigger.
 17. Kamerschen, D.R., McKenzie, R.B., Nardinelli, C. (1991). Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność".
 18. Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość a rynek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Kucharska-Stasiak, E. (2007). Wycena nieruchomości w warunkach silnie zmieniającego się rynku. Przegląd Geodezyjny, 10.
 21. Kucharska-Stasiak, E. (2011). Odwzorowanie rynku w procesie wyceny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 192.
 22. Kucharska-Stasiak, E. (2011). Pomiar wartości na gruncie ekonomii - reperkusje dla wyceny nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19 (1).
 23. Kuraś, P. (2013). W kwestii przejrzystości rynku nieruchomości. Studia Ekonomiczne, 155.
 24. Lisowska, M., Szulfer, J. (2012). Cykl mieszkaniowy a system bankowy - przypadek Polski. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 88, 85-118.
 25. Nykiel, L. (2005). Efektywność inwestycji w nieruchomości a wartość nieruchomości. W: E. Kucharska-Stasiak (red.), Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości ujęcie teoretyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 26. Pawlukowicz, R. (2012). Prognostyczne właściwości wartości rynkowej nieruchomości. Ekonometria, 4 (38).
 27. Plichta, J. (2003). Koszty transakcyjne na rynku nieruchomości - zarys problemu. Świat Nieruchomości, 68.
 28. Rekowski, M. (1998). Wprowadzenie do mikroekonomii. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 29. Ross, S., Zisler, R. (1991). Risk and Return in Real Estate. Journal of Real Estate Finance and Economics, 2.
 30. Siemińska, E. (red.) (2011). Inwestowanie na rynku nieruchomości. Warszawa: Poltext.
 31. Šmid, W. (2012). Boss leksykon. Kraków: Wydawnictwo Dr Lex.
 32. Wiśniewski, R. (2007). Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 33. Zbrojewski, P. (2011). Źródła zachowań spekulacyjnych i ich wpływ na rynek nieruchomości. Świat Nieruchomości, 3 (77), 46-50.
 34. Żelazowski, K. (2014). Zastosowanie dynamiki systemów w modelowaniu rynku nieruchomości. Studia i Prace WNEiZ US, 36, 145-146.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu