BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pasula Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Uproszczone formy opodatkowania dochodów rolników rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą w świetle zmian regulacji podatkowych od 2016 roku. Aspekt praktyczny
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zmiany, innowacje, kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości, 2017, s. 65-79, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rachunkowość, Dochody rolnicze, Opodatkowanie dochodów
Accounting, Farm household income, Taxation of income
Abstract
W Polsce działalność rolnicza jest prowadzona przez niewielkie rodzinne gospodarstwa rolne. W ostatnich latach można jednak zaobserwować tendencję wzrostową odnośnie do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników. Wynika to z faktu, że działalność rolnicza prowadzona przez rolnika jest nieopłacalna i w związku z tym poszukuje on nowych źródeł dochodów. W takiej sytuacji rolnik najczęściej decyduje się na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która podlega takim samym obciążeniom finansowym/podatkowym jak u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W kraju popularną formą prawną w rolnictwie, w ramach której funkcjonuje gospodarstwo rolne, a w szczególności indywidualne gospodarstwo rolne prowadzące produkcję towarową, jest przedsiębiorstwo osób fizycznych. Tylko niektóre gospodarstwa rolne decydują się na prowadzenie działalności w formie organizacji posiadającej osobowość prawną. Forma opodatkowania działalności gospodarczej wymaga prowadzenia ewidencji działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą na niewielką skalę zastosuje jedną z trzech uproszczonych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie: kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Rolnik zastosuje jedną z trzech wymienionych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jedynie do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ zgodnie z art. 2 ust.l pkt 1 przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, 2016]. Celem rozdziału jest przedstawienie uproszczonych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla rolników, którzy zdecydowali się prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą. Na realizację tak określonego celu składa się przegląd aktów prawnych oraz literatura przedmiotu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Czaja-Cieszyńska H. (2012), Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, CeDeWu, Warszawa.
  2. Ziętara W. (2010), Charakterystyka zmian struktur produkcyjno-ekonomicznych polskich gospodarstw rolnych w najbliższych latach [w:] J. Rowiński (red.), Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich. Raport końcowy, lERiGŻ, Warszawa.
  3. Felis P. (2014), Wybrane rozwiązania opodatkowania małych przedsiębiorstw - ocena i proponowane kierunki zmian, "Studia BAS", nr 1(37).
  4. Pieczonka J. (2012), Wpływ form opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa rolnego (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstwa z powiatu opolskiego), "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 3(25).
  5. Zabielska D. (2011), Wybór formy opodatkowania dochodów rolników rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 92.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dz.U. 2014, poz. 1037.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dz.U. 2016, poz. 467.
  8. Ustawa z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2016, poz. 1228.
  9. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2016, poz. 1550.
  10. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz.U. 2016, poz. 1206.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu