BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płatkowska-Prokopczyk Laura (Opole University, Poland)
Title
Comparison of Professional Plans of Students from Rural Areas and Cities in Terms of Economic Mentality
Porównanie planów zawodowych studentów z obszarów wiejskich i miast w aspekcie mentalności ekonomicznej
Source
Central and Eastern European Journal of Management and Economics, 2017, vol. 5, nr 1, s. 63-75, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Studenci, Jakość życia, Podejmowanie decyzji, Planowanie kariery
Students, Quality of life, Decision making, Career planning
Note
JEL Classification: A22, J24
summ., streszcz.
Abstract
Dynamicznie postępujący proces globalizacji może powodować konflikty kulturowe między normami i wartościami obowiązującymi w społeczeństwie zglobalizowanym a wartościami lokalnymi. Podobny mechanizm może zachodzić na mniejszą skalę tam, gdzie ścierają się kultury charakterystyczne dla ośrodków miejskich i wiejskich. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie, jaka jest mentalność ekonomiczna studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego pochodzących z obszarów wiejskich i miast poprzez analizę porównawczą jednego z jej- pracy. W artykule przedstawiono fragment badań własnych przeprowadzonych w kwietniu 2016 roku. Badania stanowią wstęp do szerszych badań z zakresu kultury ekonomicznej obszarów wiejskich. W toku badań hipotezy sformułowane w kontekście mentalności ekonomicznej zostały potwierdzone. (abstrakt oryginalny)

Process of globalization, rapidly progressing nowadays, can cause conflicts between cultural norms and values valid in a globalized society and local values. Similar mechanism may occur on a smaller scale, where culture characteristic of urban centers and rural areas may clash. The purpose of this article is to establish what is the economic mentality of students at the Faculty of Economics of the University of Opole from rural areas and cities by comparative analysis of one of its components - work. The article presents a fragment of own research conducted in April 2016 year. Research is an introduction to the wider research into the economic culture of rural areas. In the course of testing the hypothesis formulated in the context of the economic mentality have been confirmed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becker G. (1993), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich (Economic theory of human behavior), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bondarenko O. (2010), Economic mentality of Ukraine. National measurements, "The Advanced Science Journal", vol. 1, pp. 5-15.
 3. Cierniak-Szóstak E. (2006), Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy (Economic mentality as a prodevelopment factor ), "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", no. 8: Problemy globalizacji i regionalizacji. Część 1 (Problems of globalization and regionalization. Part 1), ed. Woźniak M.G., Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów, pp. 197-207.
 4. Glinka B. (2008), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce (Cultural determinants of entrepreneurship in Poland), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Hełpa-Liszkowska K. (2012), Różne płaszczyzny udziału kultury lokalnej w procesie stymulowania rozwoju regionów i budowania ich przewag konkurencyjnych (Different levels of participation of local culture in the process of stimulating the development of regions and building their competitive advantages), "Rynek - Społeczeństwo -Kultura", no. 2, pp. 22-28.
 6. Kauf S., Tłuczak A.(2013), Metody i techniki badań ankietowych na podstawie zachowań komunikacyjnych opolan (Methods and techniques of questionnaire surveys based on communication behaviors of Opole citizents), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 7. Kopycińska D. (ed.) (2005), Teoretyczne aspekty gospodarowania (Theoretical aspects of management), Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Koralewicz J., Ziółkowski M. (2003), Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988-2000 (Polish mentality. Ways of thinking about politics, economy and social life 1988-2000), Wydawnictwo Naukowe Scholar / Collegium Civitas Press, Warszawa.
 9. Krzyminiewska G. (2000), Mentalność ekonomiczna mieszkańców wsi. Studium na przykładzie wybranych kategorii społecznych (The economic mentality of the villagers. Study on the example of selected social categories), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 10. Krzyminiewska G. (2014), Rozwój kultury ekonomicznej w warunkach zróżnicowania regionalnego obszarów wiejskich (Development of economic culture in terms of regional differentiation of rural areas), "Journal of Agribusiness and Rural Development", no. 1 vol. 31, pp. 81-87.
 11. Mynarski S. (2003), Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Statistica (Analysis of market and marketing data using Statistica), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 12. Popovich M.V., Kisliakovska I.V., Viatkina N.B., et al. (2006), Problems of mental setup theories, Kiev.
 13. Reykowski J. (1990), Ukryte założenia normatywne jako osiowy składnik mentalności (Hidden normative assumptions as an axial component of mentality) [in:] Orientacje społeczne jako element mentalności (Social orientation as an element of mentality), Collective work edited by J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski, Nakom, Poznań .
 14. Świda-Ziemba H. (1990), Mechanizmy zniewolenia społecznego. Refleksje u schyłku formacji (Mechanisms of social enslavement. Reflections at the end of the formation), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 15. Woźniak M.G. (ed.) (2006), "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", no. 8: Problemy globalizacji i regionalizacji. Część 1 (Problems of globalization and regionalization. Part 1), Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów.
 16. Zaharchin G.M. (2012), Globalization and national mentality as a factor of organizational culture domestic enterprises, "Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes", vol. 1 no. 4, pp. 61-67.
Cited by
Show
ISSN
2353-9119
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu