BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielcarz Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Osiichuk Dmytro (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
What is Behind the Figures? Conceptual Mistakes in the Equity Valuations Prepared by Research Analysts in Poland
Co kryją założenia? Błędy metodyczne w wycenach analityków giełdowych w Polsce
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 375-387, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Wycena, Przepływy pieniężne, Rekomendacje
Enterprise valuation, Valuation, Cash flows, Recommendation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Proces wyceny przedsiębiorstw bazuje nie tylko na obiektywnych danych, ale również, ze względu na swoją naturę, odzwierciedla opinie analityków. Pomimo to, zasadnicze znaczenie dla rekomendacji wydawanych przez domy maklerskie ma ich ugruntowanie w teorii ekonomii oraz w istniejących konwencjach metodologicznych. Brak uwzględnienia tych reguł w procesie wyceny może przerodzić nieodłączny element subiektywizmu w pełną arbitralność założeń. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie błędów koncepcyjnych, które mogą pojawić się przy obliczaniu wartości rezydualnej w modelach zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W artykule analizujemy kilka postulatów metodycznych oszacowania stopy wzrostu przepływów pieniężnych w okresie rezydualnym. W dalszej części badamy 100 losowo wybranych rekomendacji inwestycyjnych przygotowanych przez analityków domów maklerskich działających w Polsce. Wyniki przeprowadzonych prac wskazują, że postulaty metodologiczne kalkulacji współczynnika wzrostu przepływów w okresie rezydualnym nie są przestrzegane w większości przypadków. Przyjęcie błędnych założeń wejściowych przekłada się na akceptację implikowanych założeń na temat rozwoju spółki, które nie mają ekonomicznego sensu. Te nierealistyczne założenia przygotowywanych wycen mogą kwestionować wiarygodność rekomendacji inwestycyjnych i tworzą podstawy do dyskusji na temat czynników kształtujących decyzje inwestycyjne uczestników rynku.(abstrakt oryginalny)

By their nature, corporate valuations are partially built on analysts' opinions, and not only on objective facts. However, it is of primary importance for equity research to be grounded on sound economic theory and existing methodological conventions. Otherwise, an inherent element of subjectivity may degrade into the complete arbitrariness of the assumptions underlying the valuation model. This paper covers conceptual mistakes which may appear in the calculation of the residual value in discounted cash flow valuation models prepared by sell-side equity analysts. In particular, we have analysed some of the essential postulates underlying the estimation of the perpetual growth rate. Our study covering 100 randomly selected investment recommendations prepared by equity research analysts in Poland, shows that these postulates are not adhered to in most cases. Flawed input data translate into the implied company's fundamentals devoid of economic sense. Unrealistic assumptions underlying valuation models question the credibility of investment recommendations and prompt the discussion over the factors shaping the investment decisions of the market participants.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barber, B., Lehavy, R., McNichols, M., Trueman, B. (2001). Can Investors Profit from the Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns. The Journal of Finance, 56 (2), 531-563.
 2. Barber, B., Odean. T. (2008). All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors. Review of Financial Studies, 21 (2), 785-818.
 3. Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (1990, 2010). Valuation, Measuring and managing the value of companies. New York: John Wiley & Sons.
 4. Damodaran, A. (1994). Damodaran on Valuation. New York: John Wiley & Sons.
 5. Damodaran, A. (2010). Applied Corporate Finance. Wiley.
 6. Fernandez, P. (2015). Valuation and Common Sense (5th ed.). IESE Business School, University of Navarra. Available at: http://ssrn.com/abstract=2209089.
 7. Fernandez, P., Bilan, A. (2007). 110 Common errors in company valuations. Working Paper No. 714. University of Navarra. IESE Business School.
 8. Green, C. (2006). The Value of Client Access to Analyst Recommendations. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 41, 1-24.
 9. Mielcarz, P. (2016). Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Mielcarz, P., Podgórski B., Weremczuk, P. (2007). Positive Recommendations and Abnormal Returns on the Warsaw Stock Exchange in 2005-2006. In: E. Urbańczyk, The Problems of Company Value Management (pp. 181-190). Lewiston: Publishing House Print Group.
 11. Mielcarz, P., Podgórski, B. (2008). The impact of negative and neutral recommendations on abnormal rates of return on WSE in the years 2005-2006. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 7, 533-543.
 12. Mielcarz, P., Roman, E. (2012). Using the idea of market-expected return rates on invested capital in the verification of conformity of market evaluation of stock listed companies with their intrinsic value. Business, Management and Education, 10 (1), 11-24.
 13. Mielcarz, P, Wnuczak, P. (2011). DCF Fair Value Valuation, Excessive Assets and Hidden Inefficiencies. Contemporary Economics, 4, 44-57.
 14. Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J. (2013). Corporate Finance (10th ed.). Business and Economics.
 15. Womack, K. (1996). Do Brokerage Analysts' Recommendations Have Investment Value? The Journal of Finance, 51 (1), 137-167.
 16. Zaremba, A., Konieczka, P. (2015). The Profitability of Following Analyst Recommendations on the Polish Stock Market. E-Finanse, 11 (1), 22-31.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu