BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Halama Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ocena przydatności do rekreacji zbiornika Ostrowy
Assessment Of The Recreational Value of Water Reservoir Ostrowy
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 316, s. 114-122, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zbiorniki wodne, Rekreacja
Water container, Recreation
Note
JEL Classification: L83, Q25, Q26
streszcz., summ.
Country
Miedźno
Miedźno
Abstract
Nakłady ponoszone na gospodarkę wodną w Polsce są ograniczone. Nieliczne zrealizowane inwestycje, takie jak np. małe zbiorniki retencyjne, powinny być wykorzystane w najbardziej efektywny sposób. Głównym celem pracy jest ocena przydatności do rekreacji zbiornika Ostrowy i jego rekreacyjnego wykorzystania. Ocena została przeprowadzona na podstawie parametrów morfometrycznych zbiornika, miejscowych planów zagospodarowania terenów otaczających akwen oraz jego aktualnego wykorzystania i przyległych terenów. Pierwotnie zbiornik był przeznaczony do retencjonowania wody na cele rolnicze (nawadniania upraw). Brak inwestorów i inne czynniki uniemożliwiły takie wykorzystanie zbiornika. Pomimo niezbyt korzystnych pod kątem rekreacji parametrów morfometrycznych, uchwalono miejscowy plan pozwalający na rekreacyjne wykorzystanie terenów wokół akwenu i zrealizowano inwestycje w infrastrukturę. Pozwala to na znacznie bardziej efektywne wykorzystanie zbiornika retencyjnego Ostrowy.(abstrakt oryginalny)

Incurred expenditure on water management is limited. Few carried out investments, such as small water reservoirs should be utilized in the most effective way. The main objective of the work is the assessment of the recreational value of reservoir Ostrowy and its recreational use. The assessment was based on the morphometric parameters of the reservoir, local development plans for the surrounding areas and present use of the reservoir and surrounding areas. Initially the reservoir was planned for water retention for agricultural purposes (irrigation of crops). Lack of investors and other factors prevented such use. Despite the fact that the morphometric parameters were not very favourable for recreation, local development plans allowed recreational use of the reservoir and investments in infrastructure followed. That resulted in much more effective usage of the Ostrowy reservoir.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Halama A. (2011), Ocena efektywności ekonomicznej budowy i eksploatacji małych zbiorników retencyjnych [w:] B. Kos (red.), Transformacja Gospodarki - Konsumenci, Przedsiębiorstwa, Regiony, "Studia Ekonomiczne", nr 89 "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 25.
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w sołectwie Ostrowy (2008), Uchwała Nr 138/XIX/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Ostrowy.
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wokół zbiornika wodnego Ostrowy w gminie Miedźno (2007), Uchwała Nr 83/XII/2007 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 28.09.2007 r., opublikowano: http://www.bip.miedzno. akcessnet.net (dostęp: 25.08.2015).
 4. Porozumienie z dnia 21.12.1995 r. zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej a Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
 5. Projekt wykonawczy Zbiornik wody Ostrowy (1998), Promel Biuro Projektów Wodnych Melioracji, materiały niepublikowane.
 6. Strategia Rozwoju Gminy Miedźno, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków, http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/upload/20030717150711skanhep84ggx.doc (dostęp: 25.08.2015).
 7. Świerk D., Szpakowska B., Dudzińska A. (2010), Wartości rekreacyjne naturalnych i sztucznych zbiorników położonych na terenie Poznania. Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, "Problemy Ekologii Krajobrazu", t. XXVII, s. 495-503.
 8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 - tekst ujednolicony: http://isap.sejm.gov.pl/Details Servlet?id=WDU20030800717 (dostęp: 6.10.2015).
 9. [www1] http://www.miedzno.pl/inwestor/inwestycje/poprawa-infrastruktury-turystycznej -przy-zbiorniku-wodnym-w-ostrowach-nad-oksza (dostęp: 25.06.2016).
 10. [www2] http://miedzno.intergis.pl/ (dostęp: 25.08.2015).
 11. [www3] www.stat.gov.pl (dostęp: 24.06.2016).
 12. [www4] Geoportal.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu