BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walecka Anna (Politechnika Łódzka), Zelek Aneta (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Title
Kapitał relacyjny firm w prewencji i interwencji antykryzysowej
Relational capital in crisis prevention and intervention
Source
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 167-183, rys., bibliogr. 23 poz.
Organization and Management
Keyword
Kapitał relacyjny, Prewencja, Sytuacje kryzysowe
Relational capital, Prevention, Crisis situations
Abstract
Prezentowany artykuł przedstawia raport z badań empirycznych dotyczących potencjalnego wpływu kapitału relacyjnego na wzmocnienie działań prewencyjnych i interwencyjnych w przedsiębiorstwach wobec zjawisk kryzysowych i dekoniunkturalnych. Na tle przeprowadzonych w 57 podmiotach gospodarczych badań jakościowych autorki pozytywnie weryfikują hipotezę zakładającą, że istnieje istotna zależność między nasileniem i jakością różnego rodzaju relacji firm z interesariuszami w otoczeniu gospodarczym a ich faktyczną kondycją ekonomiczną i przyszłymi perspektywami wzrostu. Dodatkowo autorki wykazują, że kadry kierownicze rzadko wykorzystują świadomie i intencjonalnie elementy kapitału relacyjnego jako medium w programach antykryzysowych.(abstrakt oryginalny)

This article presents the empirical research report on the potential impact of relational capital on strengthening prevention and intervention actions of enterprises facing crises or recession. On the basis of qualitative research, conducted in 57 companies, authors positively verify the hypothesis, which assumes that there is a significant correlation between the intensity and quality of different kinds of relationships with business stakeholders in the economic environment and actual economic condition and future growth prospects. Additionally, authors suggest that executives very rarely use consciously and intentionally relational elements of capital as a medium in an anti-crisis programs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bamford D. J., Gomes-Casseres B., Robinson M. S., Mastering Alliance Strategy: A Comprehensive Guide to Design, "Management and Organization", John Wiley & Sons Inc, San Francisco 2003.
 2. Barney J. B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, No. 17.
 3. Bombiak E., Istota i pomiar kapitału intelektualnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Siedlcach 2011, nr 88, Toruński J. (red.), "Administracja i Zarządzanie", nr 15.
 4. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 5. Burlita A., Maniak G., Zelek A., Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, Wydawnictwo ZPSB, Szczecin 2011.
 6. Czakon W., Paradoks osadzenia sieci - uwarunkowania metodologiczne, [w:] Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, Krupski R. (red.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2013, t. 22.
 7. Grant R. M., Wspołczesna analiza strategii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 8. Hegedahl P., Kapitał intelektualny - kluczowy majątek wspołczesnej organizacji, materiały TMI International, 2010.
 9. Krupski R., Teorie zmian w teorii zarządzania strategicznego. Proba kojarzenia, [w:] Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, Krupski R. (red.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2013, t. 22.
 10. Kurowska A., Derlatka T., Kapitał relacyjny jako źrodło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarcze, Cisek M. (red.), Wydawnictwo Emka, Warszawa 2009.
 11. Łobos K., Organizacja sieciowa, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Perechuda K. (red.), Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 12. Łobos K., Organizacje sieciowe, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Krupski R. (red.), PWE, Warszawa 2005.
 13. Nag R., Hambrick D., Chen M., What is Strategic Management Really? Inductive Derivation of a Consensus Definition of the Field, "Strategic Management Journal" 2007, No. 28.
 14. Obłój K., O zarządzaniu refleksyjnie, MT Biznes, Warszawa 2007.
 15. Obłój K., Strategiczne wyzwania polskich firm, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 1.
 16. Perechuda K., Chomiak-Orsa I., Znaczenie kapitału relacyjnego we wspołczesnych koncepcjach zarządzania, "Zarządzanie i Finanse", Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.
 17. Piwoni-Krzeszowska E., Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 18. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
 19. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, "Nowe trendy w naukach ekonomicznych w zarządzaniu", PTE, Warszawa 2005.
 20. Stańczyk-Hugiet E., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 21. Stępień B., Sulikowska-Formowicz M., Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 5.
 22. Walecka A., Kapitał relacyjny przedsiębiorstw w kryzysie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne" 2016, nr 422.
 23. Zakrzewska-Bielawska A., Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje, [w:] Zarządzanie strategiczne Quo vadis?, Krupski R. (red.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2013, t. 22.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu