BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobolewski Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wściubiak Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Innowacje a wyniki przedsiębiorstwa: wybrane aspekty badawcze
Innovation and Firm Performance - Selected Research Aspects
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 445-453, bibliogr. 35 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Innowacje, Patenty, Wynik finansowy
Innovations, Patent, Financial performance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych wyzwań w obszarze badań wpływu innowacji na wyniki przedsiębiorstwa. Metodologia badania - Praca ma charakter teoretyczny. Rozważania zawarte w artykule zostały oparte na przeglądzie krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz przemyśleniach autorów. Wynik - Złożony charakter zależności między działalnością innowacyjną a wynikami przedsiębiorstwa rodzi potrzebę stosowania coraz bardziej zaawansowanych metod badawczych oraz starannego doboru wykorzystywanych wskaźników. Oryginalność/wartość - W artykule przedstawiono szereg wskazówek i rekomendacji, których uwzględnienie może przyczynić się do podniesienia jakości badań prowadzonych w omawianym obszarze.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is to identify the key challenges in the area of research on the impact of innovation on firm performance. Design/methodology/approach - The work is theoretical in nature. The considerations contained in the article were based on the review of domestic and foreign literature and the authors' own reflections. Findings - The relationship between innovation activity and firm performance is complex. Therefore, it is necessary to use more and more advanced research methods and carefully selected indicators. Originality/value - The article presents a number of guidelines and recommendations which may contribute to improving the quality of research in this area.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andries, P., Faems, D. (2013). Patenting activities and firm performance: Does firm size matter? Journal of Product Innovation Management, 30 (6), 1089-1098.
 2. Artz, K., Norman, P., Hatfield, D., Cardinal, L. (2010). A longitudinal study of the impact of R&D, patents, and product innovation on firm performance. Journal of Product Innovation Management, 27 (5), 725-740.
 3. Atalay, M., Anafarta, N., Sarvanc, F. (2013). The relationship between innovation and firm performance: An empirical evidence from Turkish automotive supplier industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75, 226-235.
 4. Białoń, L. (red.) (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 5. Camison, C., Villar-Lopez, A. (2014). Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of Business Research, 67, 2891-2902.
 6. Cho, H., Pucik, V. (2005). Relationship between innovativeness, quality, growth, profitability, and market value. Strategic Management Journal, 26 (6), 555-575.
 7. Coad, A., Segarra, A., Teruel, M. (2016). Innovation and firm growth: Does firm age play a role? Research Policy, 45, 387-400.
 8. Czarnitzki, D., Kraft, K. (2012). Spillovers of innovation activities and their profitability. Oxford Economic Papers, 64 (2), 302-322.
 9. Desyllas, P., Sako, M. (2013). Profiting from business model innovation: Evidence from Pay-As-You-Drive auto insurance. Research Policy, 42 (1), 101-116.
 10. Dodgson, M., Gann, D., Salter, A. (2008). The Management of Technological Innovation. Oxford-New York: Oxford University Press.
 11. Galie, E., Legros, D. (2012). French firms' strategies for protecting their intellectual property. Research Policy, 41, 780-794.
 12. Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., Alpkan, K. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of Production Economics, 133 (2), 662-676.
 13. Hashi, I., Stojcic, S. (2012). The impact of innovation activities on firm performance using a multi-stage model: Evidence from the Community Innovation Survey 4. CABR Working Paper, 001.
 14. Hatzikian, Y. (2015). Exploring the link between innovation and firm performance. Journal of the Knowledge Economy, 6 (4), 749-768.
 15. Holgersson, M. (2013). Patent management in entrepreneurial SMEs: a literature review and an empirical study of innovation appropriation, patent propensity, and motives. R&D Management, 43 (1), 21-36.
 16. Jabłoński, M. (2013). Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 17. Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
 18. Karbowski, A. (2015). Innowacyjność przedsiębiorstw - miary oraz modele. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 70-76.
 19. Karlsson, C., Tavassoli, S. (2015). Innovation strategies and firm performance. CESIS Electronic Working Paper Series, 401.
 20. Koellinger, P. (2008). The relationship between technology, innovation, and firm performance: Empirical evidence from e-business in Europe. Research Policy, 37 (8), 1317-1328.
 21. Kraśnicka, T., Głód, G. (2014). Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw województwa śląskiego. Studia Ekonomiczne, 187, 204-219.
 22. Lee, R., Chen, Q. (2009). The immediate impact of new product introductions on stock price: The role of firm resources and size. Journal of Product Innovation Management, 26 (1), 97-107.
 23. Lemańska-Majdzik, A. (2016). Innowacyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP. Przegląd Organizacji, 9, 39-43.
 24. Love, J., Roper, S., Du, J. (2009). Innovation, ownership and profitability. International Journal of Industrial Organization, 27, 424-434.
 25. Neuhäusler, P., Frietsch, R., Schubert, T., Blind, K. (2011). Patents and the financial performance of firms - an analysis based on stock market data. Fraunhofer ISI Discussion Papers Innovation Systems and Policy Analysis, 28.
 26. Pichlak, M. (2012). Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Warszawa: Difin.
 27. Podręcznik Oslo (2008). Pomiar działalności naukowej i technicznej. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. Warszawa: OECD, Eurostat, MNiSW.
 28. Prędkiewicz, K., Prędkiewicz, P. (2014). The patents and financial performance of firms - evidence from Polish manufacturing companies. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 10 (4), 115-141.
 29. Rosli, M., Sidek, S. (2013). The impact of innovation on the performance of small and medium manufacturing enterprises: Evidence from Malaysia. Journal of Innovation Management in Small & Medium Enterprise, DOI: 10.5171/2013.885666.
 30. Shin, N., Kraemer, K., Dedrick, J. (2016). R&D and firm performance in the semiconductor industry. Industry and Innovation. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.1080/13662716.2016.1224708.
 31. Solek, A. (2014). Innowacje - wybrane kwestie teoretyczne. W: K. Przybylska (red.), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw (s. 13-35). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 32. Tidd, J., Bessant, J. (2011). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 33. Vahs, D., Burmester, R. (2005). Innovationsmanagement. Von der Produktidee zur erfolgreichen Vermarktung. 3. Auflage. Stuttgart: Schaffer-Poeschel Verlag.
 34. Yalcinkaya, G., Calantone, R., Griffith, D. (2007). An examination of exploration and exploitation capabilities: Implications for product innovation and market performance. Journal of International Marketing, 15 (4), 63-93.
 35. Zastempowski, M. (2014). Potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. Organizacja i Kierowanie, 159, 303-311.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu