BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkowski Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ryzyko międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych
The Risk of Cooperative Inter-Organizational Relations
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 483-492, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Ryzyko, Relacje organizacyjne, Współpraca
Risk, Organizational relationships, Cooperation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa funkcjonujące w dzisiejszym świecie, chcąc nie tylko utrzymać swoją pozycję na rynku, ale także zyskiwać nowe przewagi konkurencyjne, coraz częściej podejmują decyzję o zwiększaniu zakresu i intensywności współpracy. Należy jednak zauważyć, iż wraz z rozwojem kooperacji pojawiają się nowe, do tej pory nieznane lub słabo rozpoznane źródła ryzyka. Na powyższym gruncie ustanowiono cel badań, jaki stanowi identyfikacja obszarów ryzyka międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych, które są dla przedsiębiorstw największym zagrożeniem. Realizacji celu posłużyły badania empiryczne przeprowadzone z wykorzystaniem metody pogłębionego badania ankietowego oraz wywiadu bezpośredniego na próbie 244 podmiotów zlokalizowanych w Polsce. Zebrany materiał empiryczny przetworzono za pomocą analizy czynnikowej, która pozwoliła na wyodrębnienie najistotniejszych dla polskich przedsiębiorców sfer ryzyka kooperacji, które hamują rozwój jednostek gospodarczych, stanowiąc istotne zagrożenie w procesie nawiązywania, utrzymywania, rozbudowy czy też finalizowania więzi pomiędzy przedsiębiorstwami.(abstrakt oryginalny)

Enterprises operating in the world today, in order not only to maintain its market position, but also to gain new competitive advantages, more and more often decide to increase the scope and intensity of cooperation. It should be noted that with the development of cooperation come new, hitherto unknown or poorly identified sources of risk. On the basis of the above considerations, the main objective of the article has been settled, which is the identification of risk areas of inter-organizational relations, that are greatest threat to enterprises. The purpose has been achieved with the service of empirical studies conducted using an in-depth survey and a direct interview on the sample of 244 entities located in Poland. The collected empirical material were processed using factor analysis, which allowed to extract the most important for Polish entrepreneurs areas of cooperation risk, that hinder the development of enterprises, being significant threat in the process of establishing, maintaining, extending, or finalizing relationships between companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Achrol, R.S.,, Kotler, P. (1999). Marketing in the Network Economy. Journal of Marketing, 63, 146-163.
 2. Bartkowiak, P., Koszel, M. (2013). Źródła ryzyka inwestycji deweloperskich w Polsce. W: E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe (s. 208-220). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 3. Campbell, S. (2005). Determining overall risk. Journal of Risk Research, 8 (7-8), 569-581.
 4. Cattell, R.B. (1966). The Scree Test For The Number Of Factors. Multivariate Behavioral Research, 1 (2), 245-276.
 5. Chundong, W., Lei, W., Juri, S., Jie, X. (2012). Risk sharing in two-level supply chain with risk aversion supplier (s. 197-200). International Symposium on Management of Technology (ISMOT).
 6. Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Jarillo, J.C. (1988). On Strategic Networks. Strategic Management Journal, 9 (1), 31-41.
 8. Jaźwiński, I., Kiernożycka-Sobejko, A. (2006). Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 8, 609-620.
 9. Kaczmarek, B. (2000). Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 10. Kaczyński, S. (2012). Konkurowanie czy kooperacja - drogą rozwoju przedsiębiorstw w XXI wieku. Zarządzanie i Finanse, 1 (3), 163-173.
 11. Kaiser, H.F. (1960). The Application of Electronic Computers to Factor Analysis. Educational and Psychological Measurement, 20 (1), 141-151.
 12. Kale, P., Singh, H. (2009). Managing strategic alliances: what do we know now, and where do we go from here? The Academy of Management Perspectives ARCHIVE, 23 (3), 45-62.
 13. Kopaliński, W. (2006). Podręczny słownik wyrazów obcych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
 14. Lee, R.P., Johnson, J.L. (2010). Managing Multiple Facets of Risk in New Product Alliances. Decision Sciences, 41 (2), 271-300.
 15. Lichtarski, J. (red.) (1992). Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 16. Liu, Y., Zhao, K. (2009). Study on Evaluation Index System for Supply Chain Risk (s. 4510-4513). First International Conference on Information Science and Engineering.
 17. Macias, J. (2012). Nowe formy relacji międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw. Problemy Jakości, 44 (9), 6-11.
 18. Małkowska-Borowczyk, M. (2012). Negatywna koncepcja ryzyka w teorii i praktyce zarządzania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 235, 9-21.
 19. Mazur, J. (2011). Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce polskiej. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 32, 290-314.
 20. Nowak, D. (2012). Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 21. Olszyński, J. (1989). Kooperacja przemysłowa w gospodarce kapitalistycznej: aspekty teoretyczne. Warszawa: SGPiS.
 22. Provan, K.G., Kenis, P. (2008). Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectivenes. Journal of Public Administration Research and Theory, 18 (2), 229-252.
 23. Rangan, U.S., Yoshino, M.Y. (1996). Forging alliances: A guide to top management. The Columbia Journal of World Business, 31 (3), 6-13.
 24. Rudawska, E. (2013). Ryzyko relacji z klientami. W: E. Urbanowska-Sojki, P. Bartkowiak (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe (s. 147-157). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 25. Strzyżewska, M. (2011). Współpraca między przedsiębiorstwami - odniesienie do polskiej praktyki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 26. Sumei, L. (2010). Research on Risk Early-warning Mechanism of Apparel Supply Chain (s. 574-577). Third International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering.
 27. Szymczak, M. (1993). Słownik języka polskiego. Wyd. 8. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Urbanowska-Sojkin, E. (2012). Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 235, 35-53.
 29. Varadarajan, P.R., Jayachandran, S. (1999). Marketing Strategy: An Assessment of the State of the Field and Outlook. Journal of the Academy of Marketing Science, 27 (2), 120-143.
 30. Wang, F., Wang, S. (2010). Risk early warning of supply chain based on D-S evidence theory (s. 418-420). Third International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering.
 31. Webster, F.E. (1992). The Changing Role of Marketing in the Corporation. Journal of Marketing, 56 (4), 1-17.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu