BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bomba Jarosław (Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie), Grojec Mateusz (Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie)
Title
Rola Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz jego oddziałów w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej
The Role of Agricultural Advisory Centre in Brwinow and its Branches in the Development of Rural Entrepreneurship
Source
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 2, s. 5-27, rys., tab., bibliogr. s. 25-27
Problems of Small Agricultural Holdings
Keyword
Przedsiębiorczość, Obszary wiejskie, Rozwój wsi
Entrepreneurship, Rural areas, Rural development
Note
streszcz., summ.
Company
Centrum Doradztwa Rolniczego
Agricultural Advisory Centre
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja działalności Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie i ocena jego roli w kreowaniu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Przemiany społeczno-gospodarcze i demograficzne zachodzące na obszarach wiejskich powodują, iż rolnictwo ma coraz mniejszy udział w gospodarce narodowej. Wyodrębniły się dwie podstawowe grupy gospodarstw: gospodarstwa towarowe oraz niewielkie gospodarstwa rolne produkujące głównie na własne potrzeby i funkcjonujące dzięki podejmowaniu działań dodatkowych, pracy dorywczej oraz wsparciu ze środków Unii Europejskiej. Ten drugi typ gospodarstw, a także osoby "wychodzące" czy "wypchnięte" z rolnictwa są grupą docelową CDR w zakresie rozwijania przedsiębiorczości wiejskiej. Mogą one przyczynić się do wielofunkcyjnego rozwoju wsi, kreując nowe rozwiązania i wdrażając je do praktyki. W zakresie podejmowania pozarolniczej aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich pojawiają się specyficzne bariery. Centrum Doradztwa Rolniczego, zwłaszcza Oddział w Krakowie, od lat stawia sobie za cel oddziaływanie na ograniczenie tych negatywnych zjawisk. Podstawowym zadaniem CDR jest doskonalenie zawodowe doradców rolnych. Ponadto Centrum podejmuje działania bezpośrednio adresowane do rolników, mieszkańców wsi lub pracowników/członków Lokalnych Grup Działania (LGD). Praca na rzecz postaw przedsiębiorczych realizowana jest poprzez konferencje, kompleksowe projekty, szkolenia oraz wydawnictwa, publikacje i strony internetowe z zakresu przedsiębiorczości. CDR, wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, jest współorganizatorem międzynarodowych konferencji dotyczących drobnych gospodarstw rolnych. Od dwóch dekad przygotowujemy Ogólnopolskie Sympozja Agroturystyczne. To dzięki CDR Oddział w Krakowie w Polsce zrodziła się idea utworzenia Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Sieć, działając przy CDR, służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych. Realizujemy projekty popularyzujące ideę sprzedaży bezpośredniej i marketingu bezpośredniego, postrzegając je jako szansę na znaczące dodatkowe źródło dochodów gospodarstw rolnych. Podobnie, CDR Oddział w Radomiu, w swoim Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa, stwarza rolnikom pragnącym poznać tajniki przetwórstwa na poziomie gospodarstwa możliwość teoretycznego i praktycznego szkolenia w tym zakresie. Staramy się również zachęcać rolników do współdziałania poprzez projekty badawcze i upowszechnieniowe w zakresie spółdzielczości rolnej oraz przedsiębiorczości socjalnej. Doskonalimy doradców rolnych z planowania biznesowego, a także poszerzamy ich wiedzę prawno-podatkową. Nasza działalność szkoleniowo-promocyjna dotyczy również prezentacji dobrych praktyk, promocji innowacyjności i kreatywności w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej oraz wykorzystania nowatorskich narzędzi i form jej pobudzania. Szczególną rolę odgrywa tu konkurs "Sposób na sukces" organizowany corocznie przez CDR w Brwinowie, pod patronatem prezydenta RP. Centrum Doradztwa Rolniczego swoje wieloletnie doświadczenie chce wykorzystać w dalszej działalności, dostrzegając duże możliwości oddziaływania całego systemu doradztwa rolniczego (wiejskiego) na pozytywny przebieg procesu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to analyse the Agricultural Advisory Centre (CDR) activities in terms of multifunctional development of rural areas. Socio-economic and demographic factors occurring in rural areas cause that agriculture has increasingly smaller share in rural economy. There are now two groups of farms: commercial farms and small farms producing mainly for their own needs and functioning by taking additional measures, working in other sectors and receiving support from the European Union aid funds. This second type of farms as well as people engaged in them - are the target group of the CDR activities in order to develop rural entrepreneurship, creating new solutions and implementing them into practice. There are some specific barriers in the area of on-agricultural economic activity development in rural areas. Agricultural Advisory Centre (especially Branch Office in Cracow) tries to reduce the influence of these negative factors. The main task of CDR is to train agricultural advisors. In addition, the Centre works directly with farmers, rural residents and employees / members of the LAG. This work is realized through conferences, complex projects, training and publications and websites about rural entrepreneurship. CDR, together with the University of Agriculture in Krakow, is co-organizer of the international conference on small farms. CDR prepares National Agritourism Symposium for two decades. Idea of the creation of National Network of Educational Farms was also born thanks to CDR Branch Office in Krakow. Network (acting at the CDR) disseminates and promotes the idea of education in farms. We implement projects promoting the idea of direct sales and direct marketing, treating them as an opportunity for significant additional source of income for farmers. Similarly, Branch Office in Radom offers farmers interested in processing at farm level, the possibility of practical training in this area in its Centre for Practical Training in the Field of Little Processing. We also try to encourage farmers to cooperate by research projects and informing people in the field of agricultural co-operatives and social enterprise. We train agricultural advisors in business planning, law and taxes. Our training and promotional activities also involves: the presentation of good practices, promoting innovation and creativity in the development of rural entrepreneurship, the use of innovative tools and stimulation forms of entrepreneurship. Special role is played by the competition "Way to success" organized annually by the CDR, under the patronage of the President of Poland. Agricultural Advisory Centre wants to make use of its perennial experience to have positive impact on multifunctional development of rural areas, together with other parts of agricultural advisory system. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2(51), 11-38.
 2. Analiza sytuacji w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych - opracowanie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Brwinów 2013.
 3. Brodziński, Z., Bomba, J., Leśniak, L. (red.). (2015). Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce. Kraków: CDR Brwinów, O/Kraków.
 4. Chotkowski, J., Deluga, W. (2003). Wpływ cech rynku rolnego na specyfikę marketingu. W: M. Adamowicz (red.), Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego. Warszawa: SGGW.
 5. Czyżewski, A., Czyżewski, B., Matuszczak, A. (2005). Procesy globalizacji a spółdzielczość w sektorze rolno-żywnościowym. Wieś i Rolnictwo, 4(129), 7- 20.
 6. Czyżewski, A., Matuszczak, A. (2006). Makroekonomiczne uwarunkowania dualnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - aspekt tradycyjny i innowacyjny. Polityka Gospodarcza, 14, 7-24.
 7. Czyżewski, A., Stępień, S., Poczta- Wajda, A. (2006). Wydajność pracy w rolnictwie w Polsce i w krajach UE. Studium porównawcze: praca w perspektywie ekonomicznej. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 8. Drygas, M. (2010). Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Dylematy i pożądane kierunki rozwoju na przykładzie doświadczeń wybranych krajów realizujących tego typu przedsięwzięcia. Warszawa: IRWiR PAN.
 9. Dzun, W. (2008). Duże gospodarstwa rolne przed i po wejściu do UE. Warszawa: IRWIR PAN.
 10. Eurostat. EIM Business and Policy Research. Pobrane 12.02.2016 z: http://ec.europa.eu/eurostat.
 11. Frenkel, I. (2012). Ludność wiejska. W: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Raport o stanie wsi. Polska wieś 2012. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 12. Faliszek, K., Leśniak-Berek, E. (2011). Społeczność lokalna wobec problemu wykluczenia społecznego - organizowanie pomocy dla samopomocy. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 38.
 13. Grojec, M. (2014). Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich w Polsce. Przedsiębiorczość wiejska 2. Kraków: CDR Brwinów, O/Kraków.
 14. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012-2013 - informacja przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2015 r. oraz sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 3 marca 2015 r. Warszawa, styczeń 2015 r. Pobrane z: http://bip.kprm.gov.pl (Informacje i sprawozdania dla Sejmu i Senatu przedkładane przez Radę Ministrów).
 15. Kłodziński, M. (2010). Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagra-ryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej. W: B. Kłos, D. Stankiewicz (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Studia BAS, 4(24).
 16. Kłodziński, M. (2012). Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 2(155), 40-56.
 17. Kmita-Dziasek, E. (2015). Koncepcja i funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Kraków: CDR Brwinów, O/Kraków.
 18. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (2014). Warszawa.
 19. Leśniak, L., Markiewski, K. (2013). Przedsiębiorcza wieś przykłady innowacyjnych projektów wspartych PROW2007-2013. Kraków: CDR Brwinów, O/Kraków.
 20. Manintveld, K., Snoeij van Middelkoop, C. (2014). Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich a doświadczenia holenderskie. Minikowo: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
 21. Marchlewski, W. (2011). Organizacja wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 22. Nurzyńska, I., Poczta, W. (2014). Polska wieś 2014, raport o stanie wsi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 23. Obszary wiejskie w Polsce. (2011). Warszawa-Olsztyn: GUS.
 24. Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. "Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich" (2014). Warszawa: IGiPZ PAN, FDPA.
 25. Poczta, W. (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR. Warszawa: GUS.
 26. Poczta, W., Czubak, W., Pawlak, K. (2009). Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 40-52.
 27. Powszechny Spis Rolny (2010). Warszawa: GUS.
 28. Prognoza GUS na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r.
 29. Prognoza ludności na lata 2014-2050. (2014). Warszawa: GUS.
 30. Ratajczak, M. (2009). Działalność i sytuacja ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich (na przykładzie Warmii i Mazur). Praca doktorska napisana w 2009 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW Warszawa.
 31. Rosner, A. (2007). Uwarunkowania społeczno-gospodarcze związane z restrukturyzacją funkcji rolniczej wsi - diagnoza i rekomendacje. Ekspertyza do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju na lata 2008-2033. Warszawa: MRR.
 32. Starmach, M. (2012). Ekonomia społeczna a rozwój lokalnych społeczności - dobre praktyki w funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych. Kraków: CDR Brwinów, O/Kraków.
 33. Starmach, M. (2015). Spółdzielnie socjalne. Kraków: CDR Brwinów, O/Kraków.
 34. Ustawa z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004 r., Nr 251, poz. 2507 ze zm.).
 35. Ustawa o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651).
 36. Wilkin, J. (2008). Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. W: M. Kłodziński (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. Warszawa: IRWIR PAN.
 37. Znaczenie sprzedaży bezpośredniej (marketingu bezpośredniego), przykładów dobrych i złych działań w zakresie marketingu, sprzedaży bezpośredniej i obsługi klienta w opinii uczestników szkoleń dla rolników i przedsiębiorców. (2014). Kraków: CDR O/Kraków.
Cited by
Show
ISSN
2300-0902
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.Org/10.15576/PDGR/2016.2.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu