BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gemra Kamil (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Finansowanie wykupu akcji poprzez obligacje strukturyzowane - case study IPO 3D SA
Financing Shares Repurchase Through Structured Bonds - Case Study IPO 3D SA
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 533-540, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Obligacje, Produkty strukturyzowane, Papiery wartościowe
Bonds, Structured products, Securities
Note
streszcz., summ.
Company
IPO 3D SA
Abstract
Cel - Próba odpowiedzi na pytanie, czy produkty strukturyzowane mogą służyć do wykonywania transakcji mających na celu pośrednie finansowanie przedsiębiorstw. Metodologia badania - Badanie oparte jest na metodzie case study oraz zawiera elementy analizy danych wtórnych. Wynik - Oferta obligacji znalazła zainteresowanie wśród inwestorów. Można zatem zakładać, że tym śladem podążą inni emitenci, którzy dzięki produktom strukturyzowanym będą z jednej strony oferować ciekawe możliwości inwestycyjne, a z drugiej strony takie produkty mogą posłużyć do finansowania potrzeb przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - W artykule omówiono stosunkowo nową emisję, która miała miejsce jesienią 2016 roku. Pokazano nowe rozwiązanie na rynku finansowym w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Purpose - An attempt to answer the question whether structured bonds can be used in indirect corporate financing. Research methodology - The study is based on a case study method and contains elements of secondary data analysis. Findings - The offer of bonds captured the investor's attention. On the basis of that fact we can assume that other issuers will follow the same path. Structured products will create a possibility of interesting investments and on the other hand they can be used in indirect corporate financing. Originality/value - article describes relatively new transaction, which took place in Autumn of 2016. It shows new solution in financial market in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyduch, M. (2013). Bankowe papiery wartościowe strukturyzowane. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  2. Gemra, K. (2016). Bezprospektowa emisja obligacji jako źródło finansowania firm z sektora MŚP. W: J. Grzywacz (red.), Źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  3. Gemra, K. (2016). Publiczna emisja obligacji źródłem finansowania przedsiębiorstwa typu start-up - case study Zortrax SA. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10, 76-89.
  4. Hadaś-Dyduch, M. (2014). Zysk zakończonych produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67.
  5. Mokrogulski, M., Sepielak, P. (2010). Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000-2010. Warszawa: Wydawnictwo Komisji Nadzoru Finansowego.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-42
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu