BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klepacki Jarosław (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Rynek obligacji państwowych w dobie ujemnych stóp procentowych
Bond Market in the Era of Negative Interest Rates
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 541-553, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Obligacje, Ryzyko stopy procentowej, Papiery dłużne
Risk management, Bonds, Interest rate risk, Debt securities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ultraniskie stopy procentowe, masowa ucieczka kapitałów od ryzyka oraz ujemne rentowności na rynku długu rzucają nowe światło na do niedawna czysto teoretyczne koncepcje. Identyfikowanie określonych instrumentów finansowych w sposób jednoznaczny pod względem ryzyka oraz niekonwencjonalne zarządzanie stopami procentowymi determinuje konieczność nowych badań. Era pokryzysowa na globalnych rynkach finansowych uwidacznia nowe zjawiska i zależności, wskazując jednocześnie zupełnie nowe zagrożenia. Jest wielce prawdopodobne, że tak jak po 2009 roku zaczynało się nowe podejście na rynkach kapitałowych, tak obecnie, czyli po 2016 roku, kreuje się nowa wizja zarządzania kosztem pieniądza.(abstrakt oryginalny)

Ultra-low interest rates, massive capital flight risk and negative yields in the debt market sheds new light on the recent theoretical concepts. Identification of specific financial instruments explicitly in terms of risk and unconventional management of interest rates determines the need for new research. The era of post-crisis global financial markets reveals new phenomena and relationships while pointing a completely new threats. It's likely that just as after 2009 began with a new approach on the capital markets so now, that after 2016 creates a new vision of management at the expense of money.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andolfatto, D., Li, L. Quantitative Easing in Japan: Past and Present. Pobrane z: http:// research. stlouisfed.org / publications/ es/article/10024 (24.11.2016).
 2. Barbosa, L., Costa, S. (2010). Determinants of sovereign bond yield spreads in the euro area in the context of the economic and financial crisis. Banco de Portugal Working Papers, 22.
 3. Fryc, J., Oyedele, A. (2016). Ekonomiści niegdyś nawet nie śnili o ujemnych stopach procentowych. Teraz od nowa piszą podręczniki do ekonomii. Pobrane z: http://businessinsider.com.pl/finanse/ujemne-stopy-depozytowewyzwaniem- dla-ekonomistow/e7pe1bh (22.12.2016).
 4. Georgoutsos, D.A., Migiakis, P.M. (2013). Heterogeneity of the determinants of euro-area sovereign bond spreads what does it tell us about financial stability? Journal of Banking & Finance, 37.
 5. Goldberg, L., Leonard, D. (2003). What moves sovereign bond markets? The effercs of economic news on US and German yields. Current Issues in Economics and Finance, 9 (9).
 6. Gostomski, E. (2015). Konsekwencje stosowania w strefie euro ujemnych stóp procentowych. Bank Spółdzielczy, 1 (578), luty-marzec.
 7. Grabowski, W., Stawasz, E. (2013). Programy skupu Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Ekonomia Międzynarodowa, 4.
 8. Heinz, F.F., Sun, Y. (2014). Sovereign CDS spreads in Europe - The role of global risk aversion, economic fundamentals, liquidity, and spillovers. IMF Working Paper, 14/17.
 9. KNF (2010). Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009. Raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Warszawa.
 10. Kujawski, L., Mrzygłód, U., Zamojska, A. (2015). Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych krajów europejskich w latach 2005-2013. Materiały i Studia NBP, 313.
 11. Mishkin, F. (2002). Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. NBP (2010-2015). Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010-2015 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity. Warszawa.
 13. Rostowski, J. (2003). Pięć mitów o deflacji. Pobrane z: http://www.case-research.eu/upload/publikacja_plik/894088_ Piec mitow o deflacji.pdf (29.12.2016).
 14. Rutkowski, A. (2000). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
 15. Sporek, T. (2013). Globalne konsekwencje kryzysu finansowego w Grecji. Studia Europejskie, 3.
 16. Swatler, L. (1985). Finanse. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-43
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu