BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewski Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rozwój rynku terminowego na giełdach towarowych w Chinach i jego powiązania z globalnym rynkiem terminowym - analiza rynku kontraktów futures na metale przemysłowe i szlachetne
The Development of the Commodity Futures Market on Ch inese Commodity Exchanges and its Linkages with the Global Commodity Derivatives Markets - Analysis of the Base and Precious Metals Futures Contracts
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 555-565, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Giełdy towarowe, Kontrakty futures, Metale szlachetne
Commodity exchange, Futures contracts, Precious metals
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny
China
Abstract
Cel - Przedstawienie rozwoju rynku terminowego na giełdach towarowych w Chinach oraz analizie zależności pomiędzy cenami wybranych kontraktów futures na giełdach chińskich i analogicznych kontraktów notowanych na giełdach w krajach wysoko rozwiniętych. Metodologia badania - W artykule dokonano analizy opisowej i statystycznej rozwoju giełd towarowych w Chinach w latach 2005-2015 oraz statystycznej analizy korelacji pomiędzy cenami kontraktów futures notowanych na różnych rynkach. Wynik - Szybki rozwój giełd towarowych w Chinach i wzrost ich udziału w światowym systemie terminowych rynków towarowych. Silna korelację cen futures na giełdach chińskich i giełdach państw wysoko rozwiniętych. Wobec braku dostępu inwestorów zagranicznych do giełd chińskich korelacja ta nie może być efektem aktywności inwestorów portfelowych, a jej wyjaśnień należy szukać w czynnikach fundamentalnych. Oryginalność/wartość - Brak dostępu zagranicznych inwestorów finansowych umożliwia wykorzystanie analizy zależności rynku chińskiego i rynków wysoko rozwiniętych jako alternatywnego narzędzia weryfikacji tezy o rosnącym udziale transakcji inwestorów portfelowych w kształtowaniu cen futures na giełdach towarowych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the development of the commodity futures market on the commodity exchanges in China and analysis of the relations between futures prices of selected contracts traded in China and on the mature commodity exchanges. Design/methodology/approach - Descriptive and statistical analysis of the development of Chinese commodity exchanges during the period of 2005-2015. Analysis of the correlations between selected futures contracts quoted on different exchanges. Findings - Fast growth of commodity exchanges in China and their share in the global commodity exchanges trading activity. Strong correlation between prices of contracts traded in China and in mature commodity exchanges. Due to lack of access of foreign investors to Chinese exchanges the correlation may not result from portfolio investors trading activity. Explanations should searched for among fundamental factors affecting commodity prices. Originality/value - Lack of access by foreign financial investors allows to utilise the analysis of linkages between Chinese and developed commodity futures markets as an alternative tool for verification of the hypothesis of increased influence of portfolio investors on commodity futures prices.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen, T. (2010). Iron Ore: Price Fundamentals. Iron Ore Review, December, 25-36.
 2. Booth, G.G., Lee, T-H., Tse Y. (1996). International Linkages in Nikkei Stock Index Futures Markets. Pacific-Basin Finance Journal, 4, 59-76.
 3. DeWaal, G. (2015). China's Futures Markets: The Door Opens Another Crack More. Futures Industry Magazine, March, 32-35.
 4. Geman, H., Smith, W.O. (2013). Theory of Storage, Inventory and Volatility in the LME Base Metals. Resources Policy, 38, 18-28.
 5. Gao, H., Sun, Y.J. (2013). Analysis of Development of Chinese Derivatives Markets. Advances in Applied Economics and Finance, 4 (2), 700-704.
 6. Long, R., Wang, L. (2008). Research on the Dynamic Relationship among China's Metal futures, Spot Prices and London's Futures Price. International Journal of Business and Management, 3 (5), 50-56.
 7. Mayer, J. (2010). The Financialization of Commodity Markets and Commodity Price Volatility. W: The Financial and Economic Crisis of 2008-2009 and Developing Countries. New York: United Nations.
 8. Overview of the Worlds Commodity Exchanges (2006). UNCTAD Secretariat Study, 31 January.
 9. The 2013 Development Report on China's Futures Market (2014). Shanghai Institute of Futures and Derivatives, February.
 10. WFE/IOMA 2014 Derivatives Market Survey (2015). IOMA, August.
 11. WFE/IOMA 2015 Derivatives Market Survey (2016). IOMA, April.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-44
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu