BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ancyparowicz Grażyna (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Rada Polityki Pieniężnej Narodowy Bank Polski)
Title
Instytucjonalno-prawne przesłanki personalnej, funkcjonalnej i finansowej niezależności Narodowego Banku Polskiego
Institutional and Legal Conditions for the Personal, Functional and Economic Independence of the National Bank of Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 569-586, bibliogr. 32 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Europejski System Banków Centralnych (ESBC), Bezpośredni cel inflacyjny, Inflacja bazowa, Rynek międzybankowy
European System of Central Banks (ESCB), Inflation targeting, Core inflation, Interbank market
Note
streszcz., summ.
Company
Narodowy Bank Polski (NBP), Rada Polityki Pieniężnej
National Bank of Poland,
Abstract
Traktat z Maastricht, ustanawiając unię gospodarczą i walutową, nałożył na kraje-sygnatariuszy tej umowy obowiązek wdrożenia standardów, zasad oraz instrumentów umożliwiających wprowadzenie wspólnej waluty (euro) i przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy. Jednym ze wstępnych warunków członkostwa w Unii Europejskiej była niezależność narodowych banków centralnych oraz włączenie tych banków do Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Celem niniejszego opracowania jest analiza głównych etapów reform systemu bankowego, w wyniku której Polska spełniła kryterium konwergencji prawnej, przekształcając monobank, jakim był NBP w okresie realnego socjalizmu, w autonomiczną instytucję, spełniającą wszelkie warunki pełnego uczestnictwa w ESBC.(abstrakt oryginalny)

The Maastricht Treaty, which established the European economic and monetary union, has imposed on its signatories the obligation of implementation of standards, policies and instruments that were necessary to introduce a common currency (euro) for the European Union (EU) member states and to transfer the authority to create the monetary policy from the member states to the EU level. One of the preconditions for the membership of a country in the European Union is the autonomy of its national central bank and admission of this institution to the European System of Central Banks (ESBC). The subject of this study is the transformation of the Polish banking system to satisfy the criterion of the EU legal convergence, presented in a broader international and national context. The key element of this reform was the transformation of the National Bank of Poland (NBP) from its monobank position in the former socialist state system into the fully autonomic institution that meets all the requirements for the full participation in the ESBC.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agencja S&P obniża rating Polski - z powodów politycznych. Kurs złotówki spada (2016). wPoltyce.pl. Pobrane z: http://wpolityce.pl/gospodarka/278326-agencja-sp-obniza-rating-polski-z-powodow-politycznych-kurszlotowki- spada.
 2. Aleksandrowicz, P., Fandrejewska-Tomczyk, A. (2016). Reforma polskiego systemu bankowego w latach 1987- 2004 we wspomnieniach jej twórców. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Ancyparowicz, G. (2015). Od neoliberalizmu do neokolonializmu, Ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce, Sopot: Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Berecki.
 4. Dmochowski, J. (1923). Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J.L. Decjusza Traktat o biciu monety. Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Poznań-Wilno-Zakopane.
 5. Doliwa-Klepacki, Z.M. (1999). Encyklopedia Organizacji Międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo 69.
 6. Domański, R., Zajączkowska, S. O wpływie restrykcyjnej polityki monetarnej na potencjał badawczo-rozwojowy kraju. Przypadek degradacji Polski na przełomie XX i XXI wieku. Pobrane z: http://www.solidarnosc.org.pl/ ksn/strona-archiwalna/Docs/stopa_proc_i_br.pdf.
 7. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1417826/11_kryteria.pdf.
 8. http://www.sgipw.wlkp.pl/wp-content/uploads/2014/11/tue-skonsolidowany.pdf
 9. https://ssl- kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/pim85_9.pdf.
 10. Keynes, J.M. (2003). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483.
 12. Małkiewicz, A. (2010). Kryzys. Polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 13. Mączyńska E., Sadowski S. (red.) (2008). W poszukiwaniu ładu gospodarczego. Warszawa: PTE.
 14. Myślak, E. (2013). Narodowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 15. Pietrak, B., Polański, Z., Woźniak, B. (2003). System finansowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Polański, Z. (2004). Przemiana i ciągłość: refleksje o polskiej polityce pieniężnej w okresie piętnastolecia transformacji ustrojowej. Bank i Kredyt, 2. Dodatek: Gospodarka polska na przełomie wieków od A do Z.
 17. Protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Dz.U. C 191 z 29.07.1992.
 18. Przybyciński, T. Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Pobrane z: https://ssl- kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/ pim85_9.pdf.
 19. Przybylska-Kapuścińska, W. (2009). Dwudziestolecie polityki pieniężnej NBP. Wpływ Transformacji i integracji gospodarczej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 71 (2).
 20. Przybylska-Kapuścińska, W. (2007). O transformacji przez inflację do integracji. Warszawa-Kraków-Łódź: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 21. Rothbard, M.N. Economic Thought Before Adam Smith: An Austrian Perspective on the History of Economic Thought. Vol. I. Pobrane z: http://mises.pl/blog/2011/02/02/rothbard-richard-cantillon-ojciec-wspolczesnej-ekonomii.
 22. Sobczak, J.B. (2001). Wizje ładu gospodarczego. Studium socjologiczne współczesnych polskich przemian społeczno- gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 23. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz.U. 2004.90.864/2.
 24. Traktat o Unii Europejskiej. Tekst Skonsolidowany Uwzględniający Zmiany Wprowadzone Traktatem z Nicei.
 25. Ustawa z 27 lipca 2002 Prawo dewizowe. Dz.U. 2012, poz. 826 z późn. zm.
 26. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U. nr 140, poz. 939.
 27. Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. Prawo bankowe. Dz.U. nr 20, poz. 121.
 28. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. Dz.U. nr 140, poz. 938.
 29. Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz zmianie niektórych ustaw. Dz.U. nr 18, poz. 82 z późn. zm.
 30. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim. Dz.U. nr 4, poz. 22.
 31. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe. Dz.U. nr 4, poz. 21.
 32. Żyżyński, J. (2016). Pieniądz i spójność procesów ekonomicznych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46 (02).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-45
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu