BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błaszak Magdalena (Uniwersytet Śląski)
Title
Nowa leksyka w macedońskiej terminologii ekonomicznej
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, 2016, s. 15-27, bibliogr.12 poz.
Keyword
Terminologia ekonomiczna
Economic terminology
Abstract
Autorka w niniejszym artykule przedstawia, jak duża otwartość na obce wpływy charakteryzuje język macedoński. Można w nim spotykać wiele zapożyczeń z różnych języków, na przykład tureckiego, serbskiego czy bułgarskiego, co wynika głównie z historii tego kraju, ale także ze specyfiki języka angielskiego, który znany jest niemal każdemu, a zwłaszcza młodemu pokoleniu. Przeprowadzone badania wskazują, iż wpływ anglicyzmów uwidacznia się na różnych płaszczyznach języka macedońskiego, przede wszystkim we współczesnej leksyce. Autorka w swoich rozważaniach pokazuje, jak przebiega proces adaptacji zapożyczeń na różnych poziomach języka: graficznym, fonologicznym, morfologicznym i semantycznym. Zapożyczenia te, ze względu na znaczną potrzebę uzupełnienia macedońskiej leksyki, napływają do terminologii ekonomicznej bardzo szybko, w sposób niekontrolowany. Prowadzi to do internacjonalizacji słownictwa z uwagi na umiędzynarodowianie się systemów terminologicznych. Współcześnie nie ma możliwości uniknięcia różnych pożyczek językowych, ponieważ są one najprostszym i najszybszym sposobem wzbogacania słownictwa. Można zauważyć, że nowa terminologia ekonomiczna, w wyniku oddziaływania czynników oraz zjawisk językowych i pozajęzykowych, znalazła odpowiednie miejsce w macedońskim systemie językowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Gajęcka М.: Zapożyczenia angielskie w bułgarskiej prasie męskiej. "Littera et Lingua". Електронно списание за хуманитаристика. www.slav.uni-sofia.bg/naum/en/ lilijournal/2013/3-4 (dostęp: 26.06.2015)
 2. Kleparski G.A.: Angielskie zapożyczenia leksykalne w języku polskim i niektóre problemy ich adaptacji. "Studia Anglica Resoviensia 2" 2001
 3. Kryżan-Stanojević B.: Jezićni snobizam. "Rijeć" 1998, nr 4
 4. Mańczak-Wohlfeld E.: Angielskie elementy leksykalne w języku polskim. Wydawnictwo Platan, Kraków 1994
 5. Mańczak-Wohlfeld E.: Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Universitas, Kraków 1995
 6. Mieszkowska W.: Stare nowe zapożyczenia w rosyjskiej terminologii ekonomicznej. "Linąuistica Copernicana" 2010
 7. Nycz K.: Między fachowością a ekspresją językową. O niektórych swoistych cechach komunikacji giełdowej. "Lingwistyka Stosowana" 2013
 8. Sendek R.: Język macedoński. W: Słowiańskie języki literackie. Red. B. Oczkowa, E. Szczepańska. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011
 9. Дигитален речник на македонскиот јазик. http://www. makedonski.info/ (dostęp: 16.06.2015).
 10. Макаријоска Л., Павлеска-Георгиевска Б.: Влијанието на англискиот јазик врз економската терминологија во македонскиот, српскиот и хрватскиот јазик. "Славистички Студии" 2012-2013
 11. Минова-Гуркова Л.: Синтакса на македонскиот стандарден јазик. Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје 2000
 12. Минова-Гуркова Л.: Стилистика на современиот македонски јазик. Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје 2003
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu