BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomal Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na polskim rynku nieruchomości
Study of Effectiveness of Selected Investment Funds with Assets in the Polish Real Estate Market
Source
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 1, s. 49-61, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Efektywność, Rynek nieruchomości
Investment funds, Effectiveness, Real estate market
Note
JEL Classification: G11, G14
streszcz., summ.
Abstract
Badanie efektywności funduszy inwestycyjnych jest zjawiskiem dość często obserwowanym. Jednak tego typu analizy w zdecydowanej większości dotyczą funduszy akcji czy obligacji. Wydaje się, że fundusze nieruchomościowe z uwagi na to, że są stosunkowo młodym produktem na polskim rynku finansowym oraz z powodu diametralnie innego celu inwestycji powinny być przedmiotem szerokich badań. Celem prezentowanego opracowania było zbadanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących swoje aktywa na polskim rynku nieruchomości w latach 2014-2016. W trakcie badań empirycznych przeanalizowano cztery wybrane fundusze inwestycyjne za pomocą relatywnych oraz bezwzględnych miar efektywności. Wyniki analizy ukazały, że większość funduszy inwestycyjnych działających na rynku nieruchomości osiągały słabe rezultaty, co może wynikać z braku umiejętności i wiedzy zarządzającego funduszem oraz złej polityki inwestycyjnej.(abstrakt oryginalny)

The examination of the effectiveness of investment funds is a frequently observed phenomenon. However, such analyses largely concern stock and bond funds. It appears that due to their relatively young age as products on the Polish financial market and the radically different objective of investment real estate funds should be subject to extensive research. The aim of the presented study was to investigate the effectiveness of selected investment funds with assets in the Polish real estate market in 2014-2016. Throughout the course of empirical research four selected investment funds were examined using relative and absolute measurements of effectiveness. Analysis of data showed that the majority of investment funds operating on the real estate market actually achieved poor results. This may be due to a lack of prior knowledge and expertise of manager presiding over the fund, but also due to bad investment policies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bojańczyk M., 2005, Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 2. Ciołek D., Majerowska E., 2005, Ocena ryzyka inwestowania za pomocą pozornie niezależnych regresji SUR i panelowego modelu CAPM na przykładzie akcyjnych funduszy inwestycyjnych, [w]: M. Szreder (red.), Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 3. Gallagher D. R., 2001, Attribution of investment performance: An analysis of Australian pooled superannuation funds, "Accounting & Finance", vol. 41, no. 1-2.
 4. Jawdosiuk B., Rożko K., 2010, ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne, KNF, Warszawa.
 5. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., 2015, Badanie stabilności wyników funduszy inwestycyjnych przy użyciu miar efektywności opartych na współczynniku Sharpe'a, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 75.
 6. Kopiński A., 2013, Analiza polskich funduszy inwestycyjnych w okresie 2009-2012: miernik rozwoju Hellwiga na tle innych metod, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia", vol. 47, no. 3.
 7. Pasztyła A., 2003, Badania dochodu i ryzyka inwestycji za pomocą analizy rozkładów, http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/pasztyla.pdf.
 8. Perez K., 2012, Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa.
 9. Scholz H., Wilkens M., 2005, A Jigsaw Puzzle of Basic Risk-adjusted Performance Measures, "The Journal of Performance Measurement", vol. 9, no. 3.
 10. Trzebiński A., 2012, Badanie efektywności polskich funduszy nieruchomości w latach 2005-2011, "Oeconomia Copernicana", t. 3, nr 4.
 11. Trzebiński A., 2014, Ekonomiczne determinanty stóp zwrotu publicznych funduszy nieruchomości, Niepublikowana rozprawa doktorska, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Po-znaniu, Poznań.
 12. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, DzU 2004, nr 146, poz. 1546 z późn. zm.
 13. Witkowska D., 2009, Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005-2007, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej", nr 74.
Cited by
Show
ISSN
2353-5601
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu