BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Famulski Tomasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji)
Title
Selected Legal Aspects of Transaction Costs
Wybrane aspekty prawne kosztów transakcyjnych
Source
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 1, s. 21-32, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Koszty transakcyjne, Regulacje prawne
Transaction cost, Legal regulations
Note
JEL Classification: D23, K00, K15, K20
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja relacji pomiędzy kosztami transakcyjnymi a prawem, tak w płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. W literaturze przedmiotu zagadnienie kosztów transakcyjnych znajduje różne ujęcia, jednak to odkrycie i wyjaśnienie znaczenia kosztów transakcyjnych przez Coase'a okazało się jedną z najbardziej kluczowych determinant rozwoju Law & Economics. Tym samym dorobek nauk ekonomicznych w zakresie kosztów transakcyjnych przenika się z L&E jako nurtem nauk prawnych. Szczegółowe analizy wybranych przepisów obowiązującego polskiego prawa prowadzą do wniosku, że niektóre z regulacji prawnych generują koszty transakcyjne, inne zaś ograniczają możliwość dokonywania transakcji. Jednocześnie zidentyfikowane zostały przepisy, które sprzyjają zmniejszaniu kosztów transakcyjnych. W uogólnionej konkluzji można zatem uznać za prawdziwe przyjęte założenie o możliwości oddziaływania tak pozytywnego, jak i negatywnego przepisów prawa na wielkość kosztów transakcyjnych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify the relation between transaction costs and the law, both on theoretical and practical grounds. In literature various approaches on the issue of transaction costs are presented, but it was Ronald H. Coase's discovery and explanation that turned out to be one of the most crucial determinants of the development of Law & Economics. Thereby, the findings of economics on the issue of transaction costs are interfuses L&E as a jurisprudential movement. Detailed analysis of selected current Polish legal regulations lead to a conclusion that some of those regulations generate transaction costs, while other limit the ability to transact. Concurrently, legal regulations that foster reduction of the level of transaction costs are indentified. In general conclusion it can be asserted that the previous assumption - legal regulations can affect transaction costs in both positive and negative way - is true.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen D. W., 2000, Transaction costs, [w:] B. Bouckaert, G. De Geest (red.), Encyclopedia of Law and Economics. Vol. I. The history and methodology of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltenham.
 2. Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., 2007, Law & Economics - geneza i charakterystyka eko-nomicznej analizy prawa, "Bank i Kredyt", nr 10.
 3. Coase R., 1937, The nature of the firm, "Economica", no. 4.
 4. Coase R., 1959, The Federal Communications Commission, "The Journal of Law & Economics" no. 2.
 5. Coase R., 1960, The problem of social cost, "The Journal of Law & Economics", no. 3.
 6. Commons J. R., 1931, Institutional economics, "American Economic Review", vol. 21.
 7. Cooter R., Ulen T., 2012, Law & Economics, Addison-Wesley.
 8. Gilson R. J., 1998, Lawyers as transaction cost engineers, [w:] P. Newman (red.), The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, Palgrave Macmillan.
 9. Jasiński L. J., 2012, Nobel z ekonomii 1969-2011. Poglądy laureatów w zarysie, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Key Text, Warszawa
 10. Klaes M., 2008, Transaction costs, history of, [w:] S. N. Durlauf, L. E. Blume (red.), The New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition, Palgrave Macmillan.
 11. Kornhauser L., 2015, The economic analysis of law, [w:] E. N. Zalta (red.), Stanford encyclopedia of philosophy.
 12. Mackaay E., 2000, History of Law and Economics, [w:] B. Bouckaert, G. De Geest (red.), Encyclopedia of Law and Economics. Vol. I. The history and methodology of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltenham.
 13. Menger C., 1871, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, Braumüller, Wien.
 14. Morawski L., 2008, Wstęp do prawoznawstwa, Dom Organizatora, Toruń.
 15. Pomaskow J., 2016, Twierdzenie Coase'a a narodziny ekonomicznej analizy prawa, "Studia Eko-nomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 259.
 16. Posner R. A., 2014, Economic analysis of law, Wolters Kluwer Law & Business, New York.
 17. Stelmach J., Brożek B., Załuski W., 2007, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 18. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, DzU 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, DzU 2016, poz. 1822, 1823, 1860, 1948
 20. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, DzU 2016, poz. 687, 996.
 21. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, DzU 2001, nr 71, poz. 733 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, DzU 2016, poz. 790, 996, 1159, 1948.
 24. Williamson O. E., 1981, The economics of organization: The transaction cost approach, "The American Journal of Sociology", vol. 87(3).
 25. Williamson O. E., 2010, Transaction cost economics: An overview, [w:] P. G. Klein, M. E. Sykuta, The Elgar Companion to Transaction Cost Economics, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.
Cited by
Show
ISSN
2353-5601
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu