BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białas Katarzyna (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Title
Rola dynamicznych wskaźników płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
The Role of the Dynamic Financial Liquidity Ratios in Corporate Management
Source
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 1, s. 7-20, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Płynność finansowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Analiza danych
Financial liquidity, Enterprise management, Data analysis
Note
JEL Classification: G17
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie roli i znaczenia danych dotyczących płynności finansowej uzyskanych za poprzez statyczne wskaźniki płynności a alternatywne, dynamiczne wskaźniki płynności finansowej, z punktu widzenia kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to identify the role and importance of the data on the financial liquidity achieved through standard, static liquidity ratios, and the alternative, dynamic liquidity ratios, from the point of view of the company management. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gołębiowski G., Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P., 2014, Analiza finansowa przedsiębior-stwa, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.
 2. Grabowska M., 2012, Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 3. Janik W., Paździor A., 2011, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politech-niki Lubelskiej, Lublin.
 4. Kowalska S., 2013, Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 58.
 5. Kreczmańska-Gigol, K., 2015, Płynność finansowa przedsiębiorstwa: istota, pomiar, zarządzanie, Wyd. Difin SA, Warszawa.
 6. Kusak A., 2004, Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 7. Nesterak J., 2014, Controlling zarządczy, Projektowanie i wrażanie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 8. Niemiec A., 2014, Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynności finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 79(135), SKwP, Warszawa.
 9. Śnieżek E., Wiatr M., 2015, Przepływy pieniężne, wydanie II poszerzone, Wolters Kluwer, War-szawa.
 10. Tokarski A., Tokarski M., Mosionek-Schweda M., 2014, Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego, CeDeWu, Warszawa.
 11. Wajszczuk K., 2013, Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy: Cash Flow system, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-5601
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu