BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Myszkowski Jarosław
Title
Przesłanki umorzenia należności z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Factors in the Remission of Social Security Pension Insurance Dues as Regulated in the Act of 13th of October 1998 on the Social Insurance System
Source
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, 2016, nr 4 (131), s. 87-106, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Składki ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia społeczne, Należności, Umorzenie składek
Insurance premium, Social insurance, Receivables, Remission of contributions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przesłanki umorzenia należności z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne określono w art. 28 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Umorzenie może nastąpić w przypadku:
 • całkowitej nieściągalności składek (art. 28 ust. 2 ustawy systemowej),
 • w uzasadnionych przypadkach, gdy brak jest całkowitej nieściągalności składki, ale za umorzeniem przemawia ważny interes osoby zobowiązanej do opłacenia należności z tytułu składek oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych (art. 28 ust. 3a ustawy systemowej).
W przepisie art. 28 ust. 3 ustawy systemowej ustawodawca wskazał siedem przypadków, w których zachodzi całkowita nieściągalność należności z tytułu składek. Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności (art. 28 ust. 3a ustawy systemowej). W takim przypadku za umorzeniem musi przemawiać ważny interes osoby zobowiązanej do opłacenia należności z tytułu składek oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych, a szczegółowe zasady umarzania tego rodzaju należności określone będą w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (art. 28 ust. 3b ustawy systemowej). Ustawodawca wskazując przesłanki umorzenia należności, posłużył się szeregiem zwrotów niedookreślonych, odwołujących się do norm pozaprawnych. W orzeczeniach sądowych zawarto wiele wskazówek co do sposobu interpretowania przepisów regulujących kwestię umorzenia. (abstrakt oryginalny)

Factors in the remission of social security pension insurance dues as regulated in the Act of 13th of October 1998 on the social insurance system. Remission may take place in the case of:
 • the total uncollectability of national insurance contribution payments (article 28 point 2 of the system act),
 • in justified cases where the arrears constitute total uncollectibility of the contribution payment yet where a remission is justified as being in the interests of the individual liable to pay the arrears for national insurance contributions as well as the financial state of the social insurance pension system (art. 28 point 3a of the system act).
In the regulation of article 28 point 3 of the system act the legislator has enumerated seven cases in which there occurs a total uncollectibility of contribution payments. Dues and arrears in relation to social security payments of insured parties being at the same time contribution payers for these pension insurances may be in justified cases frozen even though in their entirety they have not been paid (art. 28 point 3a of the system act). In such a case entitlement for remission has to be triggered by the important interests of the person due to pay the social insurance payment arrears as well as the financial state of the social security insurance system, and the detailed principles for the remission of this type of arrears will be determined in the decree of the minister responsible for social insurance matters (art. 28 point 3b of the system act). The legislator in indicating the factors for the remission of arrears has employed a range of underspecified terms relating to extralegal norms. In court rulings there are to be found many indicators as to how these regulations are to be interpreted in matters of arrears remission. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bosak M., Majka P., Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2014, nr 4(2), s. 36.
 2. Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2010.
 3. Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie społeczne. Tom 1. Część ogólna, Warszawa 2003.
 4. Strusińska-Żukowska J. [w:] Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska, Warszawa 2011, s. 472.
 5. Śliwka M., Znaczenie zwrotów niedookreślonych na tle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego, "Studia Iuridica Lublinensia" 2010, nr 13, s. 261.
 6. Wantoch-Rekowski J., Stosowanie ułatwień w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na tzw. stan finansów ubezpieczeń społecznych, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2013, nr 1(1), s. 29-37.
 7. Wantoch-Rekowski J., Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 3, s. 36.
Cited by
Show
ISSN
1731-0725
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu