BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domańska Ada (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Lewicka Beata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Postrzeganie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w województwie lubelskim przez podmioty o wysokim potencjale wzrostu
Perception of External Conditions in Lubelskie Region by Entities with High-Growth Potential
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 587-596, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Wzrost przedsiębiorstwa, Potencjał rozwojowy, Rozwój regionalny
Enterprise growth, Development potential, Regional development
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zbadanie postrzegania czynników zewnętrznych przez podmioty gospodarcze z województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tych, co do których istnieje zwiększone prawdopodobieństwo przekształcenia się w przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (małe, stosunkowo młode przedsiębiorstwa). Metodologia badania - Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Dokonano w nim analizy literatury dotyczącej przedsiębiorstw wysokiego wzrostu oraz percepcji warunków dla ich funkcjonowania. Dane do części empirycznej pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorców z regionu lubelskiego. Różnice w percepcji czynników zewnętrznych przez przedsiębiorstwa w różnym wieku zbadano wykorzystując metodę ANOVA i testy post hoc. Wynik - Potwierdzono jedynie częściowo różnice w postrzeganiu warunków funkcjonowania przez przedsiębiorstwa dojrzałe i stare. Istotne różnice w percepcji czynników zewnętrznych dotyczą oceny infrastruktury, dostępu do kapitału oraz otoczenia rynkowego. Przedsiębiorstwa w wieku 5-15 lat oceniały te warunki gorzej, co może wpływać negatywnie na potencjał ich szybkiego wzrostu. Oryginalność/wartość - W Polsce nie istnieją opracowania, które łączyłyby percepcję warunków zewnętrznych przedsiębiorstwa z ich potencjałem do wejścia na drogę szybkiego wzrostu. Artykuł wprowadza dodatkowo kontekst województwa lubelskiego, który w sposób szczególny potrzebuje bodźców i obszarów rozwojowych, które pozwoliłyby przełamać impas i wprowadzić region na drogę gospodarczego wzrostu.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to examine the perception of external factors by enterprises from Lubelskie region, especially those which have above average potential to become high-growth companies (small, relatively young entities). Design/methodology/approach - The paper has theoretical-empirical character. The review of literature about high-growth companies and perception of external factors was conducted. Data in empirical part, were collected in a survey conducted among SME's from Lubelskie region. The significances of differences in perception of external factors by enterprises in different age were examined with ANOVA and post hoc tests. Findings - The significant differences in perception of external factors were confirmed only partially. The significant differences were discovered for "adult" and "old" enterprises and they apply to infrastructure, access to capital and market conditions. Enterprises between 5 to 15 years old evaluate those factors more critically, which may have a negative impact on their high-growth potential. Originality/value - In Poland, there is a lack of research which combine enterprises' perception of external factors with their high-growth potential. This paper also introduces context of Lubelskie region, which is in dire need of finding economic stimulus which can break the stalemate and set it on to the grow path.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdi, H., Williams, L.J. (2010). Tukey's honestly significant difference (HSD) test (s. 1-5). W: Encyclopedia of Research Design. Thousand Oaks, CA: Sage
 2. Balcerowicz, E., Kondratowicz A., Teresiński, J., Radzikowski, B. (2014). Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu w Polsce. Warszawa: PARP.
 3. Becchetti, L., Trovato, G. (2002). The determinants of growth for small and medium-sized firms. The role of the availability of external finance. Small Business Economics, 19 (4).
 4. Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2014). Makroekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (34).
 5. Bullock, A., Codh, A., Fu, X., Hughes, A., Yang, Q. (2004). SME Growth Trajectiories. A pilot study of UK SME growth and survival using CBR panel data. Centre of Business Research: Cambridge University.
 6. Chan, Y., Bhargava, N., Street, C. (2006). Having arrived: The homogeneity of high growth firms. Journal of Small Business Management, 44 (3).
 7. Cognetics (2000). Business Almanac. Cambridge.
 8. Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological bulletin, 112 (1), 155.
 9. Correa, A., Acosta, M., González, A., Medina, U. (2003). Size, age and activity sector on the growth of the small and medium firm size. Small Business Economics, 21 (3).
 10. Davidsson, P. (1991). Continued Entrepreneurship: Ability, Need, and Opportunity as Determinants of Small Firm Growth. Journal of Business Venturing, 6 (6).
 11. Evans, D. (1987). The relationship between firm growth, size and age: Estimates for 100 manufacturing industries. Journal of Industrial Economics, 35 (4).
 12. Fariñas, J., Moreno, L. (1997). Size, age and growth: an application to Spanish manufacturing firms. Working Paper 9705. Madrid: Fundación Empresa Pública.
 13. Fort, T.C., Haltiwanger, J., Jarmin, R.S., Miranda, J. (2013). How firms respond to business cycles: The role of firm age and firm size. IMF Economic Review, 61 (3), 520-559.
 14. Ghimire, B., Abo, R. (2013). An empirical investigation of Ivorian SMEs access to bank finance: Constraining factors at demand-level. Journal of Finance and Investment Analysis, 2 (4), 29-55.
 15. Gollann, B. (2006). Achieving growth and responsiveness: Process management and market orientation in small firms. Journal of Small Business Management, 44 (3).
 16. Hall, G. (2005). Surviving and prospering in the small firm sector. London: Routledge.
 17. Hanks, S., Watson, C., Jansen, E., Chandler, G. (1993). Tightening the life-cycle construct: a taxonomic study of growth stage configurations in high-technology organizations. Entrepreneurship Theory and Practice, 18 (2).
 18. Hyytinen, A., Pajarinen, M. (2008). Opacity of young businesses: Evidence from rating disagreements. Journal of Banking & Finance, 32 (7).
 19. Kurczewska, A. (2008). Problemy pomiaru wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. W: G. Maniak (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, materiały konferencyjne. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 20. Kwaśnicki, W. (2004). Dlaczego współistnieją duże i małe firmy? Rozkłady ukośne wielkości firm - badania symulacyjne. Kudowa Zdrój: XXI Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych.
 21. Matejun, M. (2015). Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne. Zeszyty Naukowe, 1194. Rozprawy Naukowe, 483.
 22. Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (stan na dzień 31.03.2016). Warszawa: GUS.
 23. Mitusch, K., Schimke, A. (2011). Gazelles - High-Growth Companies. Consortium Europe INNOVA Sectoral Innovation Watch.
 24. Moreno, A., Casillas, J. (2007). High-growth SMEs versus non-high growth SMEs: A discriminant analysis. Entrepreneurship and Regional Development, 19 (1).
 25. Moreno, A., Casillas, J. (2008). Entrepreneurial orientation and growth of SMEs: A causal model. Entrepreneurship: Theory & Practice 32 (3).
 26. Petersen, D., Ahmad, N. (2007). High-growth enterprises and gazelles - preliminary and summary sensitivity analysis. OECD.
 27. Rauch, A., Frese, M., Utsch, A. (2005). Effects of human capital and long term human resources development and utilization on employment growth of small scale businesses: A causal analysis. Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (6).
 28. Schreyer, P. (2000). High-Growth Firms and Employment. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 03.
 29. Stel, A., Storey, D., Thurik, A. (2007). The Effect of Business Regulations on Nascent and Young Business Entrepreneurship. Small Business Economics, 28 (2-3).
 30. Storey, D. (2011). Optimism and chance: The elephants in the entrepreneurship room. International Small Business Journal, 29 (4).
 31. Strategia Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
 32. Structural Business Statistics Eurostat. Pobrane z: www.ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics.
 33. Wiklund, J., Patzelt, H., Shepherd, D. (2009). Building an integrative model of small business growth. Small Business Economics, 32 (4).
 34. Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości (2014). Warszawa: GUS.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-46
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu