BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Filipiak Beata Zofia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Czy PPP jest realną alternatywą dla realizacji inwestycji przez samorządy?
Is PPP is A Viable Alternative to Implementation of Investments by Local Governments?
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 597-608, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Finansowanie inwestycji, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Local government units, Local government, Investment financing, Public-Private Partnerships (PPP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Analiza istniejącego stanu i ocena rozwoju transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce (PPP) w ujęciu rodzajów inwestycji i zastosowanego montażu finansowego. Metodologia badania - Analiza materiału empirycznego oparta jest o studia literatury przedmiotu oraz o materiał empirycznych dotyczący transakcji PPP realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce (JST). Wykorzystane zostaną metody analizy finansowej i statystyki opisowej. Wynik - Przeprowadzone badania pozwoliły z jednej strony wskazać na rozwój transakcji PPP w jednostkach samorządu terytorialnego, a z drugiej pozwoliły na dokonanie oceny tendencji rozwojowych analizowanego zjawiska w latach 2009-2016. Oryginalność/wartość - W opracowaniu wskazano na kształtowanie się tendencji w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem formuły PPP.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the development of the commodity futures market on the commodity exchanges in China and analysis of the relations between futures prices of selected contracts traded in China and on the mature commodity exchanges. Design/methodology/approach - Descriptive and statistical analysis of the development of Chinese commodity exchanges during the period of 2005-2015. Analysis of the correlations between selected futures contracts quoted on different exchanges. Findings - Fast growth of commodity exchanges in China and their share in the global commodity exchanges trading activity. Strong correlation between prices of contracts traded in China and in mature commodity exchanges. Due to lack of access of foreign investors to Chinese exchanges the correlation may not result from portfolio investors trading activity. Explanations should searched for among fundamental factors affecting commodity prices. Originality/value - Lack of access by foreign financial investors allows to utilise the analysis of linkages between Chinese and developed commodity futures markets as an alternative tool for verification of the hypothesis of increased influence of portfolio investors on commodity futures prices.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arendarski, R. (2012). Analiza wpływu transakcji PPP na poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz dopuszczalne relacje w tym zakresie. Ekonomia, 4 (21), 275-289.
 2. Baza projektów PPP. Pobrane z: http://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow_ppp.aspx.
 3. Banki i bazy danych GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl.
 4. Czempas, J. (2010). Ryzyko w działalności inwestycyjnej gmin. Niezgodność planów z wykonaniem inwestycji w gminach i powiatach województwa śląskiego (2004-2009). Finanse Komunalne, 9, 18-35.
 5. Czempas, J. (2013). Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 6. Dastig, M. (2009). How can EU-Funds be used to finance Public-Private Partnerships? European Public Private Partnership Law Review, 4 (3), 158-170.
 7. Dylewski, M. (2013). Płynność finansowa jako wyznacznik decyzji dotyczących zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w warunkach przewidywanej zmienności otoczenia. W: E. Denek, M. Dylewski (red.), Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej (s. 265-285). Warszawa: Difin.
 8. Filipiak, B., Dylewski, M. (2015). Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008- 2013. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 867-877. Pobrane z: www.wneiz.pl/frfu.
 9. Filipiak, B., Guranowski, A. (2016). Ryzyko w małych projektach partnerstwa publiczno-prywatnego - ograniczenia i możliwości mitygacji. Finanse Komunalne, 3, 14-26.
 10. Filipiak, B.Z. (2011). Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.
 11. Herbst, I., Jadach-Sepioło, A. (2012). Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP. Warszawa: PARP. Pobrane z: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/14435.pdf (6.06.2016).
 12. Herbst, I., Mysiorski, B., Starczewski, M., Zysnarski, J. (2015). Krótki podręcznik metodyki komparatora PPP i analizy ryzyka wraz z narzędziami analitycznymi Warszawa: PARP. Pobrane z: http://ppp.parp.gov.pl/uploads/ files/PPP_Publikacje_z_projektu/11_podrecznik_metodyki_kompratora/PARP_komparator_30-11-15.pdf (6.06.2016).
 13. Kamiński, A. (2012). Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 14. Kata, R. (2015). Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (76), 54-71. DOI: 10.15290/ose.2015.04.76.04.
 15. Knight, F.H. (2005). Risk. Uncertainty and Profit. New York: Cosimo Inc.
 16. Korolewska, M., Marchewka-Bartkowiak, K. (2011). Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce. Studia Biura Analiz Sejmowych, 4 (28), 99-128.
 17. Pfeffer, J. (1956). Insurance and Economic Theory. Homewood, Il.: Irving Inc.
 18. Poniatowicz, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 19. Poniatowicz, M., Salachna, J.M., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 20. Pyka, A. (2013). Hybrydowe modele PPP w warunkach gospodarki polskiej. Zarządzanie i Finanse, 2 (2), 325-337.
 21. Rowe, D.W. (1997). An anatomy of Risk. New York: R.E. Krieger Publishing Company.
 22. Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2006-2014 (2007-2015). Warszawa: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.
 23. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100 ze zm.
 24. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 25. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2013, poz. 907 ze zm.
 26. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Dz.U. nr 19, poz. 101 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-47
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu