BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Figura Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Analiza czynników materialnych i niematerialnych kreujących innowacyjność podmiotów społecznie odpowiedzialnych w sektorze TSL
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, 2016, s. 35-62, wykr.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Transport, Spedycja, Logistyka, Innowacyjność
Corporate Social Responsibility (CSR), Transport, Freight forwarding, Logistics, Innovative character
Abstract
W rozdziale podjęto się analizy znaczenia czynników innowacyjności przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych, poprzedzonej teoretycznymi rozważaniami na temat rozumienia terminu innowacja oraz typologii i zakresu pojęciowego różnych rodzajów innowacji. Egzemplifikację zidentyfikowanych kryteriów oraz czynników materialnych i niematerialnych, kreujących innowacyjność współczesnych przedsiębiorstw sektora TSL, stanowiły wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród podmiotów sektora TSL drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 2. Fiedor B., Teoria innowacji, PWN, Warszawa 1979.
 3. Bielski I., Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 4. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 5. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i Kreatywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 6. Whitfield P.R., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
 7. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M., Koncepcja Smart City jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 721, "Studia Informatica", nr 29,2012.
 8. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 9. Niedzielski P., Rodzaje innowacji. W: Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, K.B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa 2005.
 10. Guinet J., National Innovation Systems for Financing Innovation, OECD, Paris 1995.
 11. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 12. Rappaport A., Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance, New York Free Press, Nowy Jork 1986.
 13. Black A., Wright P., Bachman J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 14. Walters D., The Implications of Shareholder Value Planning and Management for Logistics Decision Making, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", 1999.
 15. Skrzypek E., Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 23, 2011.
 16. Downar W., System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza, "Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia", Szczecin 2006.
 17. Olszak C., Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, 2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu