BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cierniak-Emerych Anna (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu), Piwowar-Sulej Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Empowerment w kontekście współczesnych koncepcji zarządzania oraz partycypacji pracowniczej
Employee empowerment in context of modern management concepts and employee participation
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2017, nr 1 (43), s. 13-25, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Upodmiotowienie pracowników, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Metody zarządzania, Teorie zarządzania
Empowerment of employees, Personnel participation in management, Methods of management, Management theories
Note
Streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: "Jak jest postrzegany empowerment w kontekście przejawów tzw. współczesnych koncepcji zarządzania?" oraz "Jakie są relacje między empowermentem a partycypacją pracowniczą?". Proces badawczy oparto na studiach literaturowych połączonych z refleksją naukową. Dokonano interpretacji i krytycznej oceny dotychczasowego dorobku poświęconego analizowanej tematyce. Podjęto próbę usystematyzowania wiedzy na temat empowermentu na tle wybranych współczesnych koncepcji zarządzania oraz partycypacji pracowniczej, a ponadto sformułowano problem dla dalszych badań naukowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to answer the following research questions: "How employee empowerment is perceived in the context of the modern management concepts' manifestations?" and "What is the relationship between employee empowerment and employee participation?". The research process was based on literature studies combined with an academic reflection. The authors interpreted and critically evaluated current achievements regarding to the topic analysed. They also made the attempt to systematise the knowledge of empowerment on the background of modern managerial concepts and employee participation. Finally they formulated a problem which should be considered in further research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong, M., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Wolters Kluwer business.
 2. Berry, D., Cadwell, Ch., Fehrmann, J., (1994), 50 Activities for Coaching/Mentoring, Amherst: Human Resource Development Press Inc.
 3. Błaszczyk, В., (1988), Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, Warszawa: PWE.
 4. Bowen, D.E., Lawler, E.E., (1992), The Empowerment of Services Workers: What, Why, How and When, "Sloan Management Review", 33. http://sloanreview.mit.edu/article/the-empowerment-of-service-workers-what-why-how-and-when/ (03.08.2016).
 5. Bratnicki, M., (2000), Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo WSB.
 6. Brilman, J., (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa: PWE.
 7. Bugdol, M., (2006), Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 8. Cierniak-Emerych, A., (2012), Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 9. Gableta, M., Cierniak-Emerych, A., (2005), Partycypacja i uprawomocnienie pracowników w przedsiębiorstwach Unii Europejskiej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 5, 272-279.
 10. http://social.un.org/empowerment (11.07.2016).
 11. http://www.un.org/esa/socdev/ngo/outreachmaterials/empowerment-booklet.pdf (11.07.2016).
 12. Kanafa-Chmielewska, D., (2012), Umacnianie (Empowerment) - pojęcie i istota, "Współczesne Zarządzanie", 1, 130-140.
 13. Kożusznik, B., (2005), Kierowanie zespołem pracowniczym, Warszawa: PWE.
 14. Krawczyk-Bryłka, B., (2012), Empowerment - strategia zarządzania oparta na zaufaniu. Cz. 1, "Zarządzanie i Finanse", 4, 313-330.
 15. Lee, M., Koh, J., (2001), Is Empowerment Really a New Concept?, "The International Journal of Management Review", 12(4), 684-695.
 16. Lichtarski, J., Węgrzyn, A., (2000), Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji i metod zarządzania, "Przegląd Organizacji", 12,11-14.
 17. Mendel, T., (2001), Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 18. Moczydłowska, J., Kowalewski, K., (2014), Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Warszawa: Difin.
 19. Morawski, M., (2006), Zarządzanie wiedzą : organizacja - system - pracownik, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 20. Nauman, S., Khan, A.M., (2009), Patterns of empowerment and leadership style in project environment, "International Journal of Project Management", 28, 638-349.
 21. Nauman, S., Khan, A.M., Ehsan, N., (2010), Patterns of empowerment and leadership style in project environment, "International Journal of Project Management", 28(7), 638-649.
 22. Niehoff, B.P., Moorman, R.H., Blakely, G., Fuller, J., (2001), The influence of empowerment and job enrichment on employee loyalty in a downsizing environment, "Group and Organization Management", 26(1), 93-113.
 23. Ostrowski, P., (2009), Powstanie związków zawodowych w sektorze prywatnym w Polsce, Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung - Przedstawicielstwo w Polsce.
 24. Randeniya, R., Baggaley, N., Rahim, M.A., (1995), Total Quality Management: The need to uncouple empowerment, "Total Quality Management", 6(3), 215-22.
 25. Rudolf, S., Skorupińska, K., (2012), Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 26. Story, M.R., (1995), The Secrets of Successful Empowermentational, "Productivity Review", 14, 81-90.
 27. Szpitter, A., (2011), Koncepcje zarządzania : próba klasyfikacji, "Przegląd Organizacji", 10, 9-12.
 28. Weiss, D., (1978), La democratic industrielle: cogestion ou controle ouvriere?, Paris: Editions d'Organisation.
 29. Weiss, M., Kruger, H. (red.) (1990), Die Arhietsheziehungen in der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden: Ein Glosser.
 30. Wilkinson, A., (1998), Empowerment: Theory and practice, "Personal Review", 27(1), 40-56.
 31. Zeffane, R., Al Zarooni, M.H., (2012), Empowerment, Trust and Commitment: The Moderating Role of Work-Unit Centrality, "International Journal of Management", 29(1/2), 332-352.
 32. Zimniewicz, K., (2008), Koncepcje zarządzania, Poznań: Forum Naukowe.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7716
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu