BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk-Bryłka Beata (Politechnika Gdańska)
Title
Zaufanie w zespołach pracowniczych : czy polskie zespoły są gotowe na empowerment?
Trust in employee teams : are Polish teams ready to be empowered?
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2017, nr 1 (43), s. 57-69, rys., tab., wykr., bibliogr. 27 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Empowerment, Upodmiotowienie pracowników, Praca zespołowa, Zaufanie, Klimat organizacyjny
Empowerment, Empowerment of employees, Team work, Trust, Organizational climate
Note
Streszcz., summ.
Abstract
Zaufanie jest istotnym elementem klimatu pracy zespołowej i warunkiem budowania efektywnych zespołów, korzystających z potencjału zaangażowanych w realizację celu pracowników. Zaufanie jest też podstawą wdrażania w zespołach zasad empowermentu, rozumianego nie tylko jako przekazanie władzy członkom zespołu, lecz również jako zdolność zespołu do przejmowania odpowiedzialności za realizację wybranego celu. W artykule przedstawiono przegląd literatury podkreślającej związki między poziomem zaufania a empowermentem w zespołach. W badaniach skoncentrowano się na ocenie poziomu zaufania horyzontalnego (pomiędzy członkami zespołu) i poziomu zaufania wertykalnego (pracowników wobec lidera) w zespołach pracowniczych. Dokonano też oceny oczekiwań pracowników dotyczących tych dwóch wymiarów zaufania, co pozwoliło zidentyfikować luki zaufania. Wskazują one obszary do wdrażania rozwiązań wspierających kształtowanie klimatu zaufania i empowermentu w zespołach i w organizacjach. (abstrakt oryginalny)

Team trust is the important element of team climate and the necessary condition of team performance. When trusting others, team members use their potential to achieve team goals. Trust is also the condition of empowerment implementation in teams. Empowerment is understood as sharing power with team members but also as team ability to take decisions and be responsible for goals execution. The article shows the links between team trust and empowerment and it is focused on horizontal and vertical trust evaluation in employee teams. The conducted research has let assess team members expectations concerning trust towards teammates and leaders and allowed to diagnose trust gaps. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blanchard, K., (2011), Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bugdol, M., (2006), Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Curnin, S., Owen, Ch., Paton, D., Trist, C., Parsons, D., (2015), Role Clarity, Swift Trust and Multi-Agency Coordination, "Journal of Contingencies and Crisis Management", 23(1), 29-35.
 4. Czajkowska, M., (2010), Zaufanie w organizacji : filozoficzny zarys podstaw zagadnienia, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Economica", 234, 409-420.
 5. Gockel, Ch., Robertson, R., Brauner, E., (2013), Trust your teammates or bosses? Differential effects of trust on transactive memory, job satisfaction, and performance, "Employee Relations", 35(2), 222-242.
 6. Hyllengren, P., Larsson, G., Fors, M., Sjoberg, M., Eid, J., Olsen, O.K., (2011), Swift trust in leaders in temporary military groups, "Team Performance Management", 17(7/8), 354-368.
 7. Kimura, T., (2011), Empowerment, P-0 fit, and work engagement: A mediated moderation model, "European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences", 38, 44-58.
 8. Kirkman, B.L., Rosen, B., Tesluk, P.E., Gibson, C.B., (2004), The Impact of Team Empowerment on Virtual Team Performance: The Moderating Role of Face-to-Face Interaction, "Academy of Management Journal", 47(2), 175-192.
 9. Krawczyk-Bryłka, В., (2012), Empowerment : strategia zarządzania oparta na zaufaniu, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 10(4), 313-330.
 10. Krawczyk-Bryłka, B., (2015), Trust triggers and barriers in intercultural teams, "Journal of Intercultural Management", 8(2), 105-123.
 11. Krot, K., Lewicka, D., (2016), Zaufanie w organizacji innowacyjnej, Warszawa: C.H. Beck.
 12. Książek, D., Lewicka, D., (2015), Rola zaufania jako czynnika wzmacniającego zaangażowanie afektywne pracowników w polskich organizacjach, "Marketing i Rynek", 5,1174-1185.
 13. Mathieu, J.E., Gilson, L.L., Siemens, T.M.R., (2006), Empowerment and Team Effectiveness: An Empirical Test of an Integrated Model, "Journal of Applied Psychology", 91(1), 97-108.
 14. Mayer, R.C., Davis, J.H., Schoorman, F.D., (1995), An Integrative Model of Organizational Trust, "The Academy of Management Review", 20(3), 709-733.
 15. Mierzwińska, L., Ujda-Dyńka, В., Filip, P., (2014), Nowa gospodarka a współczesne wyzwania w sferze personalnej organizacji, "Przedsiębiorstwo i Region", 6,108-118.
 16. Moczydłowska, J.M., (2014), Empowerment : nowe spojrzenie na aktywowanie potencjału ludzkiego organizacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", 1, 71-78.
 17. Moldjord, Ch., Iversen, A., (2015), Developing vulnerability trust in temporary high performance teams, "Team Performance Management", 21(5/6), 231-246.
 18. Moye, M. J., Henkin, A.B., (2005), Exploring association between employee empowerment and interpersonal trust in managers, "Journal of Management Development", 25(2), 101-117.
 19. Oxfam GB for the Emergency Capacity Building Project, (2007), http://www.fsnnetwork.org/building-trust-diverse-teams-concise-facilitation-handbook (10.04.2016).
 20. Robert Jr., L.P., Dennis, A., Hung, Y.-T.C., (2009), Individual Swift Trust and Knowledge Based Trust in Face-to-Face and Virtual Team Members, "Journal of Management Information Systems", 26(2), 241-279.
 21. Sabatier, M., (2014), As a leader are you trustworthy? Building trust to transform team working, "Development and Learning in Organizations", 28(4), 3-5.
 22. Sankowska, A., (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Warszawa: Difin.
 23. Selvaratnam, D.P., Aman, A., Kamaludin, M.M.M.B., Lynn, G., Reilly, R., (2016), Cheap Talk: 'Team Factors and Management Practices Influence on Team Trust', "Acta Universitatis Danubius. OEconomica", 12(3), 138-148.
 24. Turaga, R., (2013), Building Trust in Teams: A Leader Role, "IUP Journal of Soft Skills", 7(2), 14-31.
 25. Tuuli, M.M., Rowlinson, S., (2009), Empowerment in project teams: A multilevel examination of the job performance implications, "Construction Management and Economics", 21, 473-498.
 26. Tuuli, M.M., Rowlinson, S., (2009), Performance Consequences of Psychological Empowerment, "Journal of Construction Engineering and Management", 12,1334-1347.
 27. Wickramasinghe, V., Widyaratne, R., (2012), Effects on interpersonal trust, team leader support, rewards, and knowledge sharing mechanisms on knowledge sharing in project teams, "The Journal of Information and Knowledge Management Systems", 42(2), 214-236.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8133
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu