BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tobiasz-Lis Paulina (Uniwersytet Łódzki)
Title
Łódź "od-nowa" - o odnowie miasta z perspektywy codziennego doświadczania jego przestrzeni
'Re-New' Lodz - the City Renewal Froom the Perspective of Everyday Spatial Experiences
Source
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 77-86, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Percepcja miasta, Rewitalizacja miasta, Rozwój lokalny, Polityka miejska
City perception, City revitalization, Local development, Urban policy
Note
streszcz., summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
Przemiany struktury funkcjonalnej Łodzi, wobec nowych uwarunkowań polityczno-gospodarczych po 1989 roku, znalazły bezpośrednie odzwierciedlenie w strukturze przestrzennej miasta. Jego przestrzeń zmienia się w wymiarze ilościowym i jakościowym, co jest rejestrowane i oceniane zarówno przez mieszkańców, jak i innych użytkowników w trakcie ich doświadczania miasta. Dynamiczne przemiany i nowe wymiary rzeczywistości, a także nowe sposoby jej doświadczania przez człowieka powodują, że potencjał geografii percepcji jako jednej z naukowych perspektyw oglądu współczesnego świata, jest ciągle istotny. Również wobec nowych koncepcji rozwoju lokalnego i regionalnego, w których coraz większe znaczenie przypisuje się relacjom społecznym i terytorialnym, znajomość emocjonalnego stosunku użytkowników do przestrzeni wydaje się kluczowa z perspektywy tworzenia i realizacji strategii rozwoju miast i regionów, w tym kształtowania ich wizerunku, który uznaje się za jeden z elementów szeroko pojętego kapitału terytorialnego. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących społecznej percepcji przestrzeni miejskiej Łodzi uzyskanych z wykorzystaniem metod fotograficznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to interpret regeneration projects undertaken in Lodz from the perspective of students and their everyday experiences. The presented image of the city is based on the results research conducted with the use of visual methods such as: photographic essays applied in 2011-2015 deepening earlier research based on survey methods. The presented results indicate highly dynamic changes of Lodz and the very fast reactions of residents to changes in the landscape of the city. Consistent and coordinated urban policy has led to improvement of the perception of Lodz in recent years. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Crang, M. (1997), Picturing practices: research through the tourist gaze, Progress in Human Geography, 21, pp. 359-373.
 2. Domański B., Libura H. (1986), Geograficzne badania wyobrażeń, postaw i preferencji, Przegląd Geograficzny, nr 58, z. 1-2, s. 143-163.
 3. Martinotti G. (1996), Four populations: Human settlements and social morphology in the contemporary metropolis. European Review, 4, pp. 3-23.
 4. Martinotti G. (2005), Social morphology and governance in the new metropolis [in:] Kazepov Y. (ed.), Cities of Europe: Changing Contexts, Local Arrangement and the Challenge to Urban Cohesion. Blackwell Publishing Ltd, Malden-Oxford-Carlton, pp. 90-108.
 5. Rose G. (2000), Practising photography: an archive, a study, some photographs and a researcher, Journal of Historical Geography, 26(4), pp. 555-571.
 6. Rose G. (2008), Using Photographs as Illustrations in Human Geography, Journal of Geography in Higher Education, 32(1), pp. 151-160.
 7. Sidaway J.D. (2002), Photography as Geographical Fieldwork, Journal of Geography in Higher Education, 26(1), pp. 95-103.
 8. Sztompka P., 2005, Socjologia wizualna, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 9. Tobiasz-Lis P. (2010), Przemiany społeczno-ekonomiczne w Łodzi w świetle badań nad wyobrażeniami miasta [w:] Wójcik M. (red.), Studia nad bazą ekonomiczna i rynkiem pracy w województwie łódzkim, Nowy Sącz-Łódź, s. 105-114.
 10. Tobiasz-Lis P. (2013), Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Ziobrowski (2009), Wprowadzenie [w:] Bryx M. (red.), Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 7-9.
Cited by
Show
ISSN
1897-7480
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu