BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rachwał Piotr (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Title
Rolnictwo ekologiczne Estonii : studium przypadków
Organic Farming in Estonia : Case Studies
Source
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 2, s. 85-97, rys., tab., netografia, bibliogr. s. 97
Problems of Small Agricultural Holdings
Keyword
Rolnictwo ekologiczne, Kwestionariusze, Studium przypadku, Program Erasmus
Ecological agriculture, Questionnaire, Case study, Erasmus programme
Note
streszcz., summ.
Country
Estonia
Estonia
Abstract
Postęp cywilizacyjny, normy i ograniczenia, a przede wszystkim wolny rynek wymuszają na właścicielach gospodarstw czy też przedsiębiorstwach ciągły rozwój, a w związku z tym wprowadzanie nowych, często kosztownych technologii produkcji, bez których sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw w przyszłości stanie pod znakiem zapytania. W ramach projektu "Europejska Grupa Działania" z Programu Erasmus+ w zakresie wdrażania programu LEADER ze Stowarzyszeniem LGD "Nad Białą Przemszą" - pracownik Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie oraz doktorant Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wzięli udział w stażu Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej MTU Eesti Maaturism z Estonii. Podczas wyjazdu studyjnego analizie poddane zostały pierwsze estońskie gospodarstwo ekologiczne zajmujące się produkcją wyrobów mlecznych "SaidaFarm" oraz gospodarstwo konwencjonalne "Esko Tallu Farm", starające się o uzyskanie certyfikatu gospodarstwa ekologicznego. Badanie przeprowadzono przy użyciu kwestionariusza wywiadu z właścicielami wspomnianych gospodarstw w listopadzie 2015 r., gdzie zastosowano arbitralny dobór próby metodą Case study. Gospodarstwo "Esko Tallu Farm", mimo braku certyfikacji oraz znacznie mniejszej skali produkcji w stosunku do "SaidaFarm", ma większe szanse utrzymania się na rynku, a co za tym idzie zwiększenia skali produkcji. Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń produkcyjnych gospodarstwa "Esko Tallu Farm" pozytywnie wpływa na jego możliwości produkcyjne, rozwojowe, jakość oferowanych wyrobów, a także wizerunek firmy. Natomiast w przypadku gospodarstwa "SaidaFarm" o większym potencjale ekonomicznym, trudno dopatrzyć się znaczących inwestycji, które pozytywnie wpłynęłyby na ogólne warunki sanitarne produkcji, a także zdolność produkcyjną. (abstrakt oryginalny)

The civilization progress, standards and limitations and above all the free market forces the owners of farms or enterprises to continuous development and thus the introduction of new and often expensive production technology. Without the technologies the smooth functioning of enterprises in future will be under a question mark. As part of the project entitled. "European Action Group" of the Program Erasmus+ implementing the program LEADER with the Association LAG "Over White Przemsza". An employee of Agricultural Advisory Centre in Krakow, and a graduate student at the University of Agriculture in Krakow took part in an internship Association of Rural Tourism MTU Eesti Maaturism from Estonia. During the study the first Estonian organic farm specializing in the production of dairy products "SaidaFarm" and conventional farm "Esko Tallu Farm" trying to obtain a certificate of an organic farm were analyzed. The study was conducted using a questionnaire interview with the owners in November 2015 where an arbitrary sampling with Case method were used. The farm "Esko Tallu Farm" despite the lack of certification and a much smaller scale of production in relation to "SaidaFarm" seems to be more development. The modernization of production rooms of farm "Esko Tallu Farm" has a positive impact on its production capacity, development, quality of products as well as the company image. However, in the case of company "SaidaFarm" with a greater economic potential, it is difficult to discern the significant investments that have a positive impact on the general health and conditions of production and production capacity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk, M. (2012). Współczesny kryzys finansowy - przyczyny i konsekwencje dla gospodark światowej. W: Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznegi Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 31, 13-29
 2. Gulbicka, B. (2007). Rynek żywności ekologicznej. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoji polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: IERiGŻ--PIB, 75.
 3. Łuczka-Bakuła, W. (2005). Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz dystrybucji i konsumpcji jego^produktów. Wieś i Rolnictwo, 2(127), 178-182.
 4. Runowski, H. (1996). Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego. Warszawa: Wydawnictwio SGGW.
 5. Zadura, A. (2005). Zarządzanie gruntami rolnymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa IERiGŻ-PIB, 6.
 6. ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=aact_eaa01 (dostęp: 03.05.2016).
 7. eurostat- pressoffice@ec.europa.eu, 05.05.2016.
 8. http://euro-dane.com.pl/estonia, 02.04.2016.
 9. http://www.tygodnik- rolniczy.pl/articles/ekonomika/ponad-tysiac-zlotych-za-dzierzawe-ziemi-rolnej/, 03.05.2016.
 10. www.eskotalu.ee/, 02.04.2016.
 11. www.maaturism.ee/, 20.03.2016.
 12. www.nadbialaprzemsza.org.pl/, 20.03.2016.
 13. www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-08-20/rosyjskie-embargo-uderza-w-rosje 05.05.2016.
 14. www.saidafarm.ee/, 23.03.2016.
Cited by
Show
ISSN
2300-0902
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.Org/10.15576/PDGR/2016.2.85
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu