BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rachuba Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce
Lending Activity of Cooperative Banks in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 711-719, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Bankowość, Sektor bankowy, Banki spółdzielcze, Kredyt
Banking, Banking sector, Cooperative banks, Credit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Po globalnym kryzysie finansowym bankowość spółdzielcza, ze względu na zróżnicowane prowadzenie akcji kredytowej w porównaniu do banków komercyjnych, stała się przedmiotem zainteresowań wielu naukowców. Pojawiło się pytanie, czy bankowość relacyjna prezentowana przez spółdzielczość kredytową odgrywa istotną rolę w świadczeniu kredytów w okresie pokryzysowym. Celem pracy było przedstawienie literatury w zakresie badań przeprowadzonych nad działalnością kredytową lokalnych instytucji kredytowych oraz analiza generowania kredytów przez bankowość spółdzielczą. Próbę 370 banków spółdzielczych Polsce w latach 2007-2012 podzielono na trzy grupy badawcze względem średniej wielkości aktywów. Wykazano, że banki lokalne rokrocznie zwiększają średni poziom kredytów, przy czym wartość kredytów udzielonych przez instytucje kredytowe o największym poziomie aktywów pięciokrotnie przewyższała wartość kredytów udzielonych przez średnie banki oraz była trzykrotnie większa od rozmiarów działalności kredytowej prowadzonej przez małe banki. We wszystkich grupach objętych badaniem udział kredytów w aktywach wzrastał do 2011 roku. W okresie 2011-2012 odnotowano spadek relacji kredyty/aktywa, która ostatecznie w 2012 roku oscylowała w granicach 90% dla wszystkich trzech grup badawczych. Średni wzrost kredytów dla banków dużych i średnich w latach 2008-2012 ulegał znacznemu zmniejszeniu, za wyjątkiem okresu 2009-2010, kiedy to ukształtował się na względnie niezmiennym poziomie. Inaczej przedstawiał się proces ograniczania wzrostu kredytów w bankach małych, które w okresie 2008-2010 nieznacznie zredukowały działalność kredytową, w porównaniu do lat 2010-2012 charakteryzujących się dynamicznym spadkiem świadczonej przez nie podaży kredytów.(abstrakt oryginalny)

After global financial crisis cooperative banks, because of the their diversity in lending compared to commercial banks, have become a subject of interest of many scientists. The question is, whether relationship banking, which is presented by cooperatives bank, plays an important role in providing loans in the post-crisis period. The aim of this paper was to appear literature review about lending activity of the local credit institutions and analysis of generate loans by cooperative banks. The sample 370 cooperative banks in Poland over the period 2007-2012 is divided into three research subsamples of average asset. The result is that local banks annually increase the average level of loans. In addition, the lending activity of credit institutions with the highest level of assets exceeds five times the value of loans in medium-sized banks and is three times larger than the lending activities of the small banks. In all sample, the loans to assets increased to 2011. In the period 2011-2012 loans/assets were decreasing, and in 2012 fluctuated about 90% for all three subsamples. Average loan growth for large and medium banks during the period 2008-2012 was significantly reduced, with the exception in 2009-2010, which was a relatively constant level. The process of reducing the loans growth of small bank in 2008-2010 was non-significantly changed, compared to the years 2010-2012. In this period small banks reported significant decline by the supply of credit.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becchetti, L., Ciciretti, R., Paolantonio, A. (2016). The cooperative bank difference before and after the global financial crisis. Journal of International Money and Finance, 69, 224-246.
 2. Beck, T., Degryse, H., De Haas, R., Van Horen, N. (2014). When Arm's Length Is Too Far: Relationship Banking over the Business Cycle. EBRD Working Paper, 169.
 3. Bolton, P., Freixas, X., Gambacorta, L., Mistrulli, P.E. (2013). Relationship and Transaction Lending in a Crisis. BIS Working Papers, 417.
 4. Cappiello, L., Kadareja, A., Kok Sørensen, Ch., Protopapa, M. (2010). Do bank loans and credit standards have an effect on output? A panel approach for the euro area. ECB Working Paper, 1150.
 5. Ferri, G., Kalmi, P., Kerola E. (2014). Does bank ownership affect lending behavior? Evidence from the Euro area. Journal of Banking and Finance, 48, 194-209.
 6. Fiordelisi, F., Mare, D.S. (2013). Probability of default and efficiency in cooperative banking. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 26, 30-45.
 7. Fiordelisi, F., Mare, D.S. (2014). Competition and financial stability in European cooperative banks. Journal of International Money and Finance, 45, 1-16.
 8. Hasan, I., Jackowicz, K., Kowalewski, O., Kozłowski, Ł. (2014). Bank ownership structure, SME lending and local credit markets. Bank of Finland Research Discussion Paper, 22.
 9. Kil, K., Miklaszewska, E. (2015). Determinanty generowania kredytów gospodarczych w okresie pokryzysowym na przykładzie polskiego sektora banków spółdzielczych. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, 23 (2), 143-162.
 10. Kołodziej, E. (2014). Banki spółdzielcze jako uczestnik rynku usług bankowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 6 (XVI), 241-247.
 11. Kozak, S. (2012). Zmiany w strukturze kredytów w bankach spółdzielczych w Polsce w latach 2005-2011. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 3 (XIV), 202-207.
 12. Kozak, S. (2013). Kryzys finansowy a działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 4 (XV), 224-230.
 13. Skała, D. (2014). Credit policy in small Polish banks - is there room for income smoothing? Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 34, 183-196.
 14. Szambelańczyk, J. (2006). Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 15. Szyguła, A. (2012). Czynniki rozwoju działalności depozytowo-kredytowej banków spółdzielczych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 45, 29-49.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-56
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu