BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czempas Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zmiany znaczenia podatku rolnego w budżetach gmin wiejskich województwa śląskiego (2006-2015)
Changes in Importance of Agricultural Tax in Silesian Province Rural Communes' Budgets (2006-2015)
Source
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 3, s. 5-25, tab., bibliogr. s. 24-25
Problems of Small Agricultural Holdings
Keyword
Podatek rolny, Gmina, Porządkowanie liniowe
Agricultural tax, District, Linear ordering
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
Warunkiem koniecznym realizacji przez gminę nałożonych na nią zadań jest dysponowanie odpowiednimi zasobami finansowymi. Dla mieszkańców wszelkie opłaty i podatki związane z posiadaniem majątku (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny) lub jego obrotem (podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, opłata administracyjna, podatek od spadków i darowizn) wiążą się z wydatkami i stanowią koszt posiadania lub obrotu. Dla gmin te same środki są źródłem dochodów własnych, czyli tych, którymi gmina może swobodnie dysponować. Autor uznał za celowe skupienie uwagi na ukazaniu istoty oraz znaczenia w budżecie (łącznych dochodach) jednego z wymienionych podatków - podatku rolnego. W artykule wykazano, że w zdecydowanej większości gmin wiejskich, nawet typowo rolniczych, znaczenie fiskalne podatku rolnego jest niewielkie - wprost śladowe. Zdaniem autora potrzebna jest debata nad koniecznością podjęcia działań mających na celu stworzenie rozwiązań w zakresie wprowadzenia podatków dochodowych w rolnictwie lub zmiany zasad ustalania podstawy opodatkowania, które, obecnie mocno przestarzałe, opierają się na klasie bonitacyjnej gruntu i cenie żyta. Badania ograniczono do 96 gmin wiejskich województwa śląskiego, a okresem obserwacji były lata 2006-2015, czyli okres obowiązywania w Polsce (od 1 stycznia 2004 r.) znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Ustawa..., 2003). Dane liczbowe pochodzą z corocznych sprawozdań składanych przez gminy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO) w Katowicach. (abstrakt oryginalny)

The necessary condition to execute obligations of a commune is disposing of relevant financial resources. For citizens all fees and taxes resulting from wealth (i.e. real estate tax, agricultural tax, forest tax) or its transfer (tax on civil law transactions, treasury stamp, administrative fee, inheritance tax) are expenses treated as possession cost or transfer cost. For local communes the same resources are source of own incomes, i.e. the ones for free disposal of a commune. The author decided to focus on the essence and importance of one of these taxes, namely: agricultural tax. The paper proves that for the significant majority of rural communes, even typically agricultural, the fiscal importance of the tax is immaterial. The author argues that it is necessary to start the discussion on the necessity to undertake relevant actions aimed at working out of solutions regarding income taxes in agriculture or to change the basis of agricultural tax calculation - current approach that takes into consideration the class of ground and price of rye seems not to address current specifics of agricultural business. The research was limited to 96 agricultural communes of Silesian voivodship and the timespan of analysis was the decade of 2006-2015 (the period when The Act on Local Administrative Units Incomes was in force - starting 1st January 2004). The figures were obtained from yearly financial statements reported by communes to Regional Accounting Office (Regionalna Izba Obrachunkowa) in Katowice. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borodo, A. (2008). Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.
 2. Borowski, M. Daniny publiczne - podatek rolny. Pobrane 21.05.2016 z: http://daniny.wro24.com. pl/index.php/41-system-podatkowy-w-polsce/podatki/39-podatek-rolny.
 3. Chmielewska, M. (2009). Podatek rolny w  dochodach budżetowych gmin. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i  Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 77, 187-197.
 4. Etel, L., Liszewski, G. (2002). Podatki majątkowe w Polsce - wybrane problemy. Warszawa: Kancelaria Sejmu.
 5. Felis, P. (2016). O nowy ład podatków lokalnych w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 50(l), 285-293. doi: 10.17951/h.2016.50.1.285.
 6. Forfa, M. (2011). Podatek rolny a rozwój gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89, 75-82.
 7. Gnat, S. (2013). Symulacja zmian obciążeń podatkowych - podatek rolny a podatek katastralny. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Uniwersytet Szczeciński), 31, 145-154.
 8. Gruziel, K. (2014). Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(6), 145-149.
 9. Hanusz, A., Niezgoda, A., Czerski, P. (2009). Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Oficyna a  Wolters Kluwer business.
 10. Jarosiński, K. (2013). Charakterystyka dochodów własnych budżetów gmin w Polsce w ujęciu przestrzennym w latach 2004-2011. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace, 3, 27- 51.
 11. Jastrzębska, M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer Polska.
 12. Klimek, M., Czerw, J., Więckiewicz, B. (red.) (2013). Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej. Doświadczenia i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 14. Koronowski, A. (1997). Problemy opodatkowania rolnictwa. Warszawa: Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz (Informacja nr 567).
 15. Pahl, B. (2008). Ulga inwestycyjna w podatku rolnym - problemy praktyczne. Finanse Publiczne, 1. Pobrane z: http://www.finansepubliczne.bdo.pl/component/bulletin/48/daniny-publiczne/ ulga-inwestycyjna-w-podatku-rolnym- problemy-praktyczne.html.
 16. Pieczonka, J. (2012). Wpływ formy opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa rolnego (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstwa z powiatu opolskiego). Journal. of Agribusiness and Rural Development, 3(25), 181-193.
 17. Skowider, J. (2012). Skutki korzyści i preferencji podatkowych dla budżetów gminnych jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 29, 151-168.
 18. Talik, A., Mazur, R. (2015). Prawne instrumenty kształtowania podatków lokalnych przez gminy (na przykładzie podatku od nieruchomości). W: R. Brol, A. Raszkowski, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce (s. 211-219). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 19. Urbaniak, E. Funkcjonalność regulacji podatku rolnego. Pobrane 21.05.2016 z: https://www. google.pl/?gws_rd=ssl#q=Ewa+Urbaniak +Funkcjonalno%C5%9B%C4%87+regulacji+podat ku+rolnego.
 20. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz. U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966.
 24. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz. U. z 2013 r. poz. 885.
 25. Utzig, M. (2007). Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 62, 17-27.
 26. Wasilewski, M., Gruziel, K. (2008). Podatek dochodowy w indywidualnych gospodarstwach rolniczych - koncepcja i skutki. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 60-77.
 27. Zawadzka, D., Strzelecka, A., Szafraniec-Siluta, E. (2011). Znaczenie fiskalne podatku rolnego w gminach Pomorza Środkowego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 88, 243-255.
Cited by
Show
ISSN
2300-0902
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.Org/10.15576/PDGR/2016.3.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu