BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Mieczysław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Szepeluk Adam (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Regionalne wsparcie młodych rolników w Polsce z funduszy strukturalnych UE w latach 2004-2014
Regional Support Young Farmers in Poland with the EU Structural Funds in the Years 2004-2014
Source
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 4, s. 5-30, rys., tab., bibliogr. s. 28-30
Problems of Small Agricultural Holdings
Keyword
Indywidualne gospodarstwa rolne, Fundusze strukturalne, Pomoc regionalna UE
Individual arable farms, Structural funds, EU regional aid
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem badań jest określenie roli młodych rolników w strukturze europejskiego rolnictwa oraz analiza wsparcia udzielonego tej grupie, szczególnie w Polsce w ramach wspólnej polityki rolnej. Celem pracy jest przedstawienie problemów związanych z przejmowaniem gospodarstw rolnych przez młodych rolników i funkcjonowaniem tych gospodarstw oraz wskazanie ich roli w strukturze europejskiego rolnictwa rodzinnego. Celem badań jest także określenie skali wsparcia i zróżnicowanej pomocy udzielanych im w poszczególnych województwach Polski. Analizę empiryczną przeprowadzono dla lat 2004-2014 przy wykorzystaniu danych GUS oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W pracy wykorzystano analizę opisową oraz statystyczną analizę skupień przy użyciu metody k-średnich. W wyniku badania wyróżniono cztery skupienia województw w Polsce różniące się poziomem wykorzystania środków unijnych na wsparcie startu młodych rolników w rolnictwie. Wyniki badań są zbieżne z ogólnym społeczno-gospodarczym zróżnicowaniem regionalnym rolnictwa w Polsce. Stąd problemy związane z przejmowaniem gospodarstw przez młodych rolników wydają się powiązane z poziomem społeczno-gospodarczego rozwoju rolnictwa w regionach. Wsparcie startu młodych rolników może być traktowane jako element efektywnej strategii rozwojowej regionu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the research is to determine the role of young farmers in the structure of European agriculture and analysis of the support provided for this group, especially in Poland in the framework of the common agricultural policy. The aim of the study is to present the problems of taking over of farms by young farmers and functioning of these farms and to determine their role in the structure of the European family farming. The aim of the research is to determine the scale of support and diverse help in individual Polish provinces. Empirical analysis was performed for the years 2004-2014 using the data of Central Statistical Office (GUS) and the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture. In the paper descriptive analysis and the statistical clustering analysis using the k-means method were applied. The study identifies four focus provinces in Poland, differing in varying degrees of use of EU funds to support the start of young farmers in agriculture. The results of the study are consistent with the overall socio-economic diversity of regional agriculture in Poland. Thus, the problems associated with taking over of farms by young farmers appear to be linked to the level of socio-economic development of agriculture in the regions. Support for the start of young farmers may be regarded as an element of an effective development strategy in the region. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz, M. (2015). Miejsce rodzinnych gospodarstw rolnych we Wspólnej Polityce Rolnej UE. W: M. Podstawka (red.), Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego. Praca zbiorowa (s. 122-141). Warszawa: Agrotec Polska.
 2. Adamowicz, M., Szepeluk, A. (2016). Wsparcie młodych rolników jako element polityki rolnej Unii Europejskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, s. 106-128. doi: 10.5604/00441600.1218186
 3. Ahearn, M.C. (2011). Potential challenges for beginning farmers and ranchers. Choices, 26(2).
 4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [ARiMR] (2015). Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2014 rok. Warszawa. Pobrane z: http:// www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/223/Sprawozdanie_ARiMR__2014.pdf
 5. Braja, M. (2009). Warunki podejmowania działalności rolniczej przez młodych rolników w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 8(2), 25-36.
 6. Budzinowski, R. (1999). Problemy ludzi starszych na wsi w aspekcie prawnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 61(1), 199-212.
 7. Claros E. (2013), Young farmers in the European Union. Library statistical spotlight, Library of the European Parliament. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/ stspotlight/2013/130460/LDM_STS(2013)130460_REV1_EN.pdf.
 8. EC (2012), Generational renewal in EU agriculture: Statistical background. EU Agricultural Economic Brief No. 6 - June 2012. Brussels, European Commission.
 9. Eurostat (2007), Farm structure survey. Pobrane z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 10. Eurostat (2008), Labour force survey. Pobrane z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 11. Eurostat (2012), Farm structure statistics. Pobrane z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 12. Główny Urząd Statystyczny (GUS, 2015) Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań w 2011 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/ obszary-wiejskie- narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2011,20,1.html
 13. Hamilton, W., Bosworth, G., Ruto, E. (2015). Entrepreneurial younger farmers and the "young farmer problem" in England. Agriculture and Forestry, 61(4), 61- 69.
 14. Kania, J. (2014). Młodzi rolnicy w gospodarstwach rodzinnych Unii Europejskiej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, 3, 35-50.
 15. Kiełbasa, B., Bogusz, M. (2014). Wpływ środków pomocowych Unii Europejskiej na tworzenie gospodarstw młodych rolników. Marketing i Rynek, 21(10), 96- 103.
 16. Kiełbasa, B., Puchała, J. (2015). Innowacyjność młodych rolników i ich postawy wobec zmian na przykładzie gospodarstw rolnych położonych w regionie rozdrobnionego rolnictwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(1), 107-111.
 17. Kulawik J. (red.) (2013). Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, 3. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, 82. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 18. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) (2014). Sprawozdanie nr 8/2014 z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa. Pobrane z: https://www.minrol.gov.pl/content/download/53287/293579/version/2/file/sprawozdanie %20.pdf.
 19. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) (2012). Działanie 121 - "Modernizacja gospodarstw rolnych" i 112 - "Ułatwianie startu młodym rolnikom" - informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2011 Warszawa Pobrane file:///C:/Users/Adam/Downloads/ Analiza_dz_121_112_05042012_w2%20(2).pdf
 20. Nowakowska, J. (2015). Nowa Wspólna Polityka Rolna wobec młodych rolników. Kraków. Pobrane z: http://cdrkursy.edu.pl/cdr/images/2015/06/nowa_wpr.pdf.
 21. Poczta, W. (red.) (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR. Powszechny Spis Rolny 2010. Praca zbiorowa. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 22. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR). Tj. Dz. Urz. UE L 153 z 30 kwietnia 2004 r.
 23. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Tj. Dz. Urz. UE L 368 z dnia 23 grudnia 2006 r., s. 15.
 24. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu. Tj. Dz. U. RP z dnia 13 marca 2015 r. Poz. 351.
 25. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2117.
 26. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady UE nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. Tj. Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.
 27. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia. Tj. Dz. Urz. UE L 160 z dnia 26 czerwca 1999.
 28. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Tj. Dz. Urz. UE L 277 z dnia 21 października 2005 r.
 29. Sawicka, J. (2004). Polityka wsparcia rozwoju rolnictwa na przykładzie programu pomocy dla młodych rolników. W: M. Adamowicz (red.), Rola projektów europejskich w rozwoju lokalnym i regionalnym (s. 125- 131). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 30. Sikorska, A. (2014). Dylematy w definiowaniu rodzinnych gospodarstw rolnych (na przykładzie Polski). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, s. 31-49.
 31. Stefańska, K. (2011). Sytuacja prawna młodych rolników w procesie zmiany generacji w rolnictwie. Studia Iuridica Agraria, 9, 172-184.
 32. Stelmachowski, A. (1972). Problemy ludzi starych na wsi w aspekcie prawnym. Nowe Prawo, 7-8, 1041-1052.
Cited by
Show
ISSN
2300-0902
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2016.4.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu