BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miara Adam (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Trends in Development of Polish Economy; in the Context Smart Specialization - a New Instrument of the European Union of the Financial Perspective 2014-2020
Kierunki rozwoju polskiej gospodarki w kontekście inteligentnych specjalizacji - nowego instrumentu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020
Source
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 261-270, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Gospodarka narodowa, Inteligentna specjalizacja, Rozwój gospodarczy państwa, Fundusze unijne
National economy, Smart specialization, Economic development of the country, EU funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
W perspektywie unijnej na lata 2014-2020, aby przedsiębiorstwo mogło realizować badania ze środków UE, muszą one mieścić się w ramach inteligentnych specjalizacji, czy to krajowych (środki krajowych programów operacyjnych) czy też regionalnych (środki regionalne). Założeniem strategii inteligentnych specjalizacji miało być natomiast wskazanie tych branż endogenicznych, które mają być podstawą konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki na rynku globalnym. Inaczej rzecz ujmując miały wskazać te branże, w których Polska może być postrzegana jako wiodący innowator. Środki finansowe powinny być przeznaczone na rozwój najistotniejszych branż z punktu widzenia gospodarki. Czy w związku z tym, wyłonione inteligentne specjalizacje określają kierunki rozwoju polskiej gospodarki? W pewnym sensie tak, zwłaszcza w przypadku województw, które wybrały specjalizacje odnoszące się do ich mocnych stron, może z wyjątkiem województwa podlaskiego. W przypadku KIS mamy do czynienia z jedną inteligentną specjalizacją, a mianowicie "całą gospodarką". Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że założenia inteligentnych specjalizacji nie zostały osiągnięte. W dalszym ciągu finansowane będą badania większości, jak nie wszystkich gałęzi gospodarki. Nie należy jednak bardzo mocno krytykować takiego podejścia. Wartość wydatków na badania w Polsce jest bardzo mała. Każda inicjatywa badawcza powodująca powstanie nowej wiedzy, nie ważne w jakiej dziedzinie, powoduje zmniejszenie dystansu do innych krajów. (abstrakt oryginalny)

The EU perspective for 2014-2020 establishes that a company to carry out the research financed by the EU must fall within smart specialization, whether national (domestic measures of operational programs) or regional (regional measures). The foundation of smart specialization strategy was to identify those endogenous sectors that may be the basis of competitiveness and innovativeness of Polish economy on the global market. In other words it had to identify those sectors in which Poland can be seen as a leading innovator. Financial resources should be devoted to the development of the most important sectors for the economy. Therefore, does building on the smart specializations define the directions of development of the Polish economy? In a sense yes, especially in the case of those provinces that have chosen specializations relating to their strengths, with the exception of Podlaskie. In the case of NSS we are dealing with one smart specialization, which is "whole economy". Therefore it is a venture to say that the foundation of smart specialization has not been met. In the future, the research of most sectors of economy will be financed, then all of them. This approach stems from the fact that the value of total expenditure on research puts Poland in the tail of Europe. Each research initiative resulting in the creation of new knowledge, no matter the field, reduces the distance to the developed countries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. David P., Foray D., Hall B.H. (2007), Smart Specialisation. The concept, Knowledge Economists Policy Brief n 9, 2007, October.
  2. Foray D., David A.P., Hall B.H. (2011), Smart specialization, from academic idea to political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation, MTEI Working Paper, November.
  3. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce, KPMG, Warszawa 2013.
  4. Europejski Urzęd Statystyczny, 2014.
  5. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations Smart Specialisation Platform. European Union 2012.
  6. Krajowa inteligentna specjalizacja (KIS) (2014), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
  7. Komunikat Komisji Europejskiej dla Rady Europy, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego w sprawie polityki innowacyjnej, Bruksela 11 marca 2003 r.
  8. National/regional innovation strategies for smart specialisation (RIS3), march 2013.
  9. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+, Białystok, czerwiec 2015.
  10. Rozwój Regionalny w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1897-7480
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu