BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bińczycki Bernard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Urząd gminy jako organizator usług publicznych
Municipality Office as a Public Services Organizer
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 21-37, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Gmina, Usługi publiczne, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
District, Public services, Public-Private Partnerships (PPP)
Note
summ.
Abstract
Celem referatu jest wskazanie specyfiki organizacji usług publicznych, identyfikacja różnic występujących w procesie świadczenia usług przez przedsiębiorstwa i urzędy publiczne oraz wskazanie możliwych obszarów doskonalenia tego procesu w samorządzie terytorialnym. (fragment tekstu)

The main task of the local public authority is effectively and efficiently meet the needs of local residents of a specific community, which requires the ability to identify the real needs of the inhabitants of a particular service and effective use of skills held by the local government provided material resources, financial and organizational. Address the needs of residents of a particular organization requires an efficient management of services by a public authority, whose duty is to ensure conditions for effective implementation, based on the adopted social policies, standards, and defined a specific market services. The paper presents the directory services provided by the office of the municipality, characterized audiences municipal services and outlines the differences in the provision of services in the private and public sectors. Mentioned are also the conditions for the development of entrepreneurship in the public sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brown D., Wilson S., Black Book of Outsourcing. How to manage the changes, challenges and opportunities, John Wiley & Sons, New Jersey 2005.
 2. Cook M. F., Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 3. Greaver II M. F., Strategic Outsourcing, AMACOM, New York 1999.
 4. Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego-Spo-łecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, kwiecień 2004.
 5. Hamel G., Killer strategies, "Fortune" Nr 23/1997.
 6. Lehn K., Makhija A. K., EVA & MVA as performance measures and signals for strategic change, "Strategy & Leadership", Nr 5/1996.
 7. Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie polskim na przykładzie regionów mazowieckiego i śląskiego, red. Kornberger-Sokołowska E., Uniwersytet Warszawski, wrzesień 2007.
 8. Power M. J., Desouza K. C., Bonifazi C., The outsourcing handbook. How to implement a successful outsourcing process, Kogan Page, London 2006.
 9. Sagalyn L. B., Public Private Development, "Journal of the American Planning Association", Nr 1/2007.
 10. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100, z późn. zm.).
 11. Ustawa o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
 12. Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi z dnia 9 stycznia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
 13. Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska. Dyrektoriat Regionalny. Polityka Regionalna, Bruksela, styczeń 2003.
 14. Yescombe E. R., Partnerstwo publiczno-prywatne, Wolters Kluwer Polska - Oficyna, Kraków 2008.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu