BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kupczak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Bariery w obszarze implementacji innowacji w przedsiębiorstwie - próba analizy i syntezy na przykładzie badań empirycznych
The Barriers to the Implementation of Innovation in the Enterprise - an Attempt of Analysis and Synthesis on the Example of Empirical Research
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 38-47, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Innowacje w organizacji, Bariery innowacyjności, Transfer technologii, Badania empiryczne
Innovations in organization, Innovativenesss barriers, Technology transfer (TT), Empirical researches
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja najczęściej występujących barier uniemożliwiających wprowadzanie innowacji, jak również w późniejszym etapie hamujących wdrażanie nowatorskich rozwiązań w polskich przedsiębiorstwach. Sklasyfikowano je na podstawie badań oraz przedstawiono propozycje rozwiązań służących ich przezwyciężaniu. (fragment tekstu)

Barriers may prevent initiation of the innovation process and interrupt implementation of innovation in enterprises. The article presents the main barriers of innovations deployment in Polish enterprises and consists of three parts. In the first section author describes barriers and brakes of innovation available in empirical studies. The second part contains identification of main barriers of the innovation. The third part presents suggestions facilitating overcome brakes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barczak B., Walas-Trębacz J., System informacyjny w procesie innowacyjnym firmy, Wyd. AE Kraków, Kraków 2007.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2008. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_ dzialalnosc_innowacyjna_2004-2006.pdf, [28.03.2010].
 3. Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie; Seria specjalna: Monografie" 2003, nr 158.
 4. Górka K., Czynniki hamujące oraz stymulujące rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w przemyśle, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 708.
 5. Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.
 6. Grodzka D., Zygierewicz A., Innowacyjność polskiej gospodarki, "Indos" 2008, nr 6 (30).
 7. Jasiński A., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Di-fin, Warszawa 2006.
 8. Kupczak P., Bariery przy wdrażaniu innowacji w polskich przedsiębiorstwach, "Nauka i Gospodarka" 2009, nr 3.
 9. Nazdrowicz J., Bariery innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" 2008, nr 2 (7).
 10. http://www.kpk.gov.pl/ - 7. Program Ramowy, odczyt: 11.05.2010.
 11. http://www.poig.gov.pl/ - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, odczyt: 11.05.2010.
 12. http://www.polskawschodnia.gov.pl/ - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, odczyt: 11.05.2010.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu