BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gródek-Szostak Zofia (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie)
Title
Komunikacja w zespole a efektywność procesów innowacyjnych
Communication in the Team and Effectiveness of Innovative Processes
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 48-56, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Praca zespołowa, Komunikowanie w grupie, Procesy innowacyjne, Efektywność
Team work, Communication in a group, Innovation processes, Effectiveness
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest analiza wpływu komunikacji na efektywność i skuteczność procesów innowacyjnych. Badania własne przeprowadzone zostały na populacji firm MŚP w Małopolsce w latach 2008 -2010, w związku z audytami technologicznymi prowadzonymi przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Analizując firmy poszukiwano odpowiedzi na szereg pytań. Skupiono uwagę na analizie sytuacji w obszarze trzech problemów badawczych:
 1. jak komunikowane są w firmie plany działań w zakresie zmian, rozwoju lub wdrażania innowacji,
 2. czy firma, która osiąga znaczące sukcesy w zakresie wdrażania innowacji ma lidera, potrafiącego wokół siebie skupić twórczych pracowników,
 3. czy sposób zorganizowania komunikacji wewnątrz firmy wpływa na efektywność wdrażania procesów innowacyjnych.
Autorka, obserwując uwarunkowania procesów innowacyjnych w Polsce, a szczególnie w Małopolsce w odniesieniu do firm należących do MŚP, podjęła się próby analizy oddziaływania komunikacji w zespole projektowym na osiągane wyniki. Badania prowadzone były zarówno w zespołach kilkuosobowych, jak również w liczniejszych, realizujących bardziej złożone zadania. (fragment tekstu)

The innovative undertaking is a process and it requires the management. The communication is an important factor of the success of these undertakings. A research on innovative names was conducted in Lesser Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alexander B., Going Nomadic: Mobile Learning in Higher Education, "Educause Review" 2004, tom 39, nr 5, wrzesień - październik.
 2. Barker A., Doskonała umiejętność komunikacji, Onepress, Warszawa 2004.
 3. Berger B. K., Employee and organizational communication, Institute for Public Relations, Essential Knowledge Project (www.instituteforpr. com), 2008, Nov.17.
 4. Chmielewska E., Edukacja dla społeczeństwa mądrości [w:] Dąbrowski M., Zając M., E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa, Materiały z IV ogólnopolskiej konferencji: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa 2008.
 5. Deetz S., Conceptual Foundations [w:] The New Handbook of Organizational Communication, red. Jablin F. M., Putman L. L., Sage Publication 2001.
 6. Dobek - Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, PWN, Warszawa 2007.
 7. Fiedler S., Kieslinger B., Adapting to Changing Landscapes in Education, paper presented on Microlearning Conference, Innsbruck, czerwiec 2006 [w:] Nawojczy M., Chrząszcz A., Wirtualne nauczania. Przekraczanie kulturowych i technologicznych barier. Przypadek iCamp, "Kultura i Edukacja" 2008, nr 1(65).
 8. Gagacka M., Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw [w:] Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, red. Piech K., Skrzypek E., Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 9. Gorzelak G., Olechnicka A., Innowacyjny potencjał polskich regionów [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, red. Zienkowski L., WN Scholar, Warszawa 2003.
 10. Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., Rola i znaczenie postaw innowacyjnych dydaktyków w kształtowaniu kultury organizacyjnej szkoły (na przykładzie WSEI w Krakowie) [w:] Istota kultury szkoły jako miejsca nauczania i oddziaływań wychowawczych. Materiały konferencyjne, red. Augustyniak E., AGH, Kraków 2010 (w druku).
 11. Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., Komunikacja jako czynnik poprawy jakości innowacyjnych przedsięwzięć IT [w:] VII Konferencja Naukowa "Zarządzanie jakością - Doskonalenie organizacji', UEK, Kraków 2010 (w druku).
 12. Kajrunajtys D., Przedsiębiorczość i innowacyjność jako sygnały w komunikacji mistrz - uczeń na przykładzie WSEI w Krakowie [w:] Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne, red. Nęc-ki Z. i in., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 13. Karwala S. K., Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2009.
 14. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 15. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.
 16. Puczkowski B., Komunikacja i wiedza jako czynniki rozwoju przedsiębiorstw przyszłości wykorzystujących decyzje unijne, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 1/2010, (72)/10.
 17. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005 - 2006, red. Pyciński S., Żołnierski A., PARP, Warszawa 2007.
 18. Schulz von Thun F., Sztuka rozmawiania, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 19. Stabryła A., Podejście podmiotowo - relacyjne w doskonaleniu struktury organizacyjnej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 6/2007.
 20. The New Handbook of Organizational Communication, red. Jablin F. M., Putman L. L., Sage Publication 2001.
 21. Zając Cz., Bezpośrednie i pośrednie formy partycypacji pracowniczej - wyniki badań, [w:] Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, red. Rudolf S., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu