BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Huk Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kształtowanie oferty przez firmę doradczo-szkoleniową studium przypadku firmy "Absolute"
Forming the Offer by the Training and Consulting Company Case Study of the Company Absolute
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 143-155, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo doradcze, Przedsiębiorstwo szkoleniowe, Programy szkoleniowe
Consulting company, Training company, Training programs
Note
summ.
Company
Absolute
Absolute
Abstract
Artykuł ma na celu syntetyczne przedstawienie procesu szkolenia pracowników. W opracowaniu zawarty został opis procesu szkoleniowego (od momentu tworzenia potrzeb szkoleniowych, poprzez sam proces szkolenia, aż do oceny przebiegu i efektów szkolenia) oraz udział firm szkoleniowych w tym procesie. W opracowaniu zawarto opis tworzenia szkolenia jako produktu firmy szkoleniowej "Absolute". Artykuł ma charakter literaturowo-empiryczny. Został stworzony na podstawie studiów źródłowych, obserwacji uczestniczącej, wywiadów nieskategoryzowanych z kadrą kierowniczą i pracownikami. Obiektem badań była firma doradczo-szkoleniowa "Absolute". Badania zostały przeprowadzone w kwietniu 2010 r. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to present the process of staff training. The paper includes a description of training process since the creation of training needs, through the process of training, to assess progress and impact of training and training companies involved in this process. The paper contains a description of the creation of training, as a product the training company Absolute. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Akade, Kraków 2000.
  2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  3. Kopertyńska M., Zmiana podejścia do motywowania w praktyce przedsiębiorstw-wyniki badań [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. Gablota M., Pietroń-Pyszczek A., "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" Nr 43, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  4. Król H., Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. Król H., Ludwiczyński A., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. Olszewska M., Kapitał intelektualny jako czynnik podnoszący konkurencyjność przedsiębiorstwa [w:] Zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych, "Nauka i Gospodarka" nr 1/2010.
  6. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  7. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu