BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piłat Michał (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Pyszka Adrian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Wpływ uwarunkowań kulturowych na implementację strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
A Cultural Approach to Corporate Social Responsibility (CSR) Strategy Implementation
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 156-171, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kulturowe uwarunkowania biznesu
Corporation strategies, Corporate Social Responsibility (CSR), Cultural determinants of business
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest takie ukazanie modeli implementacji CSR w organizacji uwarunkowanej kulturowo, aby nie kończyło się na pustych deklaracjach w postaci sformalizowanych dokumentów (tj. kodeksu etycznego czy raportu społecznego), ale było zintegrowane z działalnością przedsiębiorstwa na poziomie strategicznym i/lub operacyjnym, a przede wszystkim stało się elementem kultury organizacyjnej (wzorców myślenia, postępowania itp.). (fragment tekstu)

The paper is a consequence of authors' interests in the fields of organizational culture as well as corporate social responsibility (CSR). It demonstrates the considerations regarding the way to implement culturally driven corporate social responsibility and to propose some good practice in this case. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran G., Raportowanie jako ważny element powiązania społecznej odpowiedzialności ze strategią organizacji [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. Nalepka A., Ujwary-Gil A., WSB - NLU, Nowy Sącz 2009.
 2. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw, Ossolineum, Wrocław 1988.
 3. Burke L., Logsdon J. M., How Corporate Social Responsibility Pays Off, "Long Range Planning" 1996, Vol. 29, No. 4, pp. 437-596.
 4. Cameron K. S., Ettington D. R., The conceptual foundations of organizational culture, Higher Education: Handbook of Theory and Research, New York: Agathon Press, 1988.
 5. Carroll A. B., Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, 2 ed., College Division South-Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio, 1993 [w:] Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 6. Carroll A. B., Buchholtz A. K., Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, Thomson Learning, South-Western College, 2003.
 7. Carroll A. B., Buchholtz A. K., Business and Society: Ethics and Stakeholder Management (4th ed.), Thomson Learning, Cincinnati 2000.
 8. Clarkson M. B., A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, "The Academy of Management Review" 1995, Vol. 20(1), pp. 92-117.
 9. Crane A., Matten D., Business Ethics, "Oxford University Press" 2007, p. 23.
 10. Davis K., Blomstrom R., Business and Society: Environment and Responsibility, ed. 3, McGraw-Hill, New York 1975 [w:] Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004, s. 28-29.
 11. Doktór K., Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 6/2005.
 12. Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, red. Gasparski W., Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 13. Freeman R. E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston, MA: Pitman, 1984.
 14. Friedman M., The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, "The New York Times" 1970, September 13, pp. 122-126.
 15. Garriga E., Mele D., Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory, "Journal of Business Ethics" 2004, Vol. 53, pp. 5171.
 16. Gray R., Owen D., Adams C., Accounting and accountability: Changes and challenges in corporate social and environmental reporting, Prentice-Hall, London 1996.
 17. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 18. Kim Y., Kim S-Y, The influence of cultural values on perceptions of corporate social responsibility: Application of Hofstede's dimensions to Korean public relations practitioners, "Journal of Business Ethics" 2010, Vol. 91, pp. 485-500.
 19. Kochan T., Rubenstein S., Toward a Stakeholder Theory of the Firm: The Saturn Partnership, "Organization Science" 2000, Vol. 11 (4).
 20. Konecki K., Kulturowe uwarunkowanie zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężenia zwrotne w działaniu [w:] Konecki K., Chomczyński P., Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 21. Laszlo Ch., Firma Zrównoważonego Rozwoju, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2008.
 22. Nord W., Riggs Fuller S., Increasing Corporate Social Responsibility Through an Employee-centered Approach, "Employee Responsibility and Rights Journal" 2009, Vol. 21, pp. 279-290.
 23. Pocztowski A., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 24. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 25. Schein E., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 1992.
 26. Sharp Z., Zaidman N., Strategization of CSR, "Journal of Business Ethics" 2010, Vol. 93, pp. 51-71.
 27. Tuzzolino F., Armandi B. R., A Need-Hierarchy Framework for Assessing Corporate Social Responsibility, "Academy of Management Review" 1981, Vol. 6 (1), pp. 21-28.
 28. Ubius U., Alas R., Organizational culture types as predictors of corporate social responsibility, "Engineering Economics" 2009, No. 1 (61).
 29. Waddock S., Bodwell Ch., Total Responsibility Management: The Manual, Greenleaf Publishing, 2007.
 30. Waddock S., Leigh J., The Emergence of Total Responsibility Management Systems: J. Sainsbury's (plc) Voluntary Responsibility Management Systems for Global Food Retail Supply Chains, "Business and Society Review" 2006, Vol. 111(4), pp. 409-426.
 31. Williams G., Zinkin J., The effect of culture on consumers' willingness to punish irresponsible corporate behaviour: Applying Hofstede's typology to the punishment aspect of corporate social responsibility, "Business Ethics: A European Review", Vol. 17, No 2, April 2008.
 32. Zink K. J., Stakeholder Orientation and Corporate Social Responsibility as a Precondition for Sustainability, "Total Quality Management", Vol. 16, No. 8-9, pp. 1041-1052, October-November 2005.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu