BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Grzegorz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Przejrzystość i legitymizacja działań jako składowa społecznie odpowiedzialnego zarządzania w organizacjach publicznych
Transparency and Legitimacy as the Important Component of Socially Responsible Management in Public Organizations
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 172-187, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Organizacje publiczne
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise management, Public organisations
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest sformułowanie problemu dotyczącego roli odpowiedzialności organizacji publicznych za przejrzystość podejmowanych działań w kontekście dążenia do takiego przekształcenia zarządzania publicznego, aby organizacje te stały się znacznie bardziej społecznie odpowiedzialne. Za sformułowanym problemem stoi znacznie szersza teza mówiąca o tym, że występujące w organizacjach publicznych deficyty społecznej odpowiedzialności nie wynikają tylko z braku odpowiedzialności ludzi, lecz przede wszystkim niewłaściwej konstrukcji zarządzania. Zarządzanie w organizacjach publicznych nie może być bowiem prostym przełożeniem tego znanego z sektora komercyjnego. W artykule obok sformułowania samego problemu podjęto również jego wstępną analizę ze szczególnym uwzględnieniem kategorii legitymizacji społecznej, która w przypadku organizacji publicznych ma ogromne znaczenie. Od wypracowania legitymizacji ze strony kluczowych interesariuszy zależy bowiem możliwość realizowania długookresowej polityki rozwoju. Podjęta analiza objęła w głównej mierze najczęściej stosowane obecnie narzędzie zapewnienia przejrzystości funkcjonowania organizacji publicznych, jakim są raporty społeczne. (fragment tekstu)

For some time we can observe the increasing popularity of corporate social responsibility (CSR) as the direction dominant over the classical economic model first in the United States, and then also in many countries of the European Union. A necessary element of effective implementation of CSR in public organizations are their transparency and legitimacy. This article aims to formulate the problem of the role of public organizations responsibility for the transparency of activities undertaken in the context of the pursuit of such a transformation of public management that these organizations have become much more socially responsible. For the wording of the problem is much broader argument that says that deficits in social responsibility in public organizations do not arise only because of people, but above all because the wrong management structure. Management in public organizations may not be a simple reflection of that known from the commercial sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran G., Raportowanie jako ważny element powiązania społecznej odpowiedzialności ze strategią organizacji [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. Nalepka A., Ujwary-Gil A., WSB - NLU, Nowy Sącz 2009, s. 102-115.
 2. Carroll A. B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, "Academy of Management Review", Vol. 4, No. 4, 1979, s. 497-505.
 3. Carroll A. B., Buchholtz A. K., Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, Thompson Learning, South-Western College, USA 2003.
 4. Carroll A. B.,The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of organisational stakeholders - balancing economic, legal and social responsibilities, "Business Horizons", July - August 1991, s. 39-48.
 5. Drucker P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 6. Freeman E. R., Liedtka J., Corporate Social Responsibility. A Critical Approach, "Business Horizons", Vol. 34, No. 4, 1991, s. 92-98.
 7. Greszta M., Raport społeczny - narzędzie komunikacji z otoczeniem, "Biuletyn Forum Odpowiedzialnego Biznesu" nr 3, kwiecień 2001, http://www.szkolareklamy.pl/sections-viewarticle-197.html.
 8. Lewicka-Strzałecka A., W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej legitymizacji firmy [w:] Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 234-241.
 9. Martin R. L., The Virtue Matrix. Calculating the Return on Corporate Responsibility [w:] Harvard Business Review on Corporate Social Responsibility, Harvard Business School Press, Boston 2003, s. 83-104.
 10. Post J. E., Frederick W. C., Lawrence A. T., Weber J., Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, McGraw-Hill, USA 1996.
 11. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 12. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1998.
 13. GRI, Sector Suplement for Public Agencies, dostępny na: www.global- reporting.org, Amsterdam 2005.
 14. GRI, Sustainability Reporting Framework, Global Reporting Initiative, dostępny na: www.globalreporting.org, Boston 2006.
 15. GRI, Reporting in Government Agencies, Global Reporting Initiative, dostępny na: www.globalreporting.org, 2010.
 16. Plawgo B. (red.), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Raport z badań, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Białystok 2009.
 17. Raport: Reaching Investors: communicating value through ESG disclosure, GRI 2008.
 18. Raport CSR Trends 2008, Canadian Business for Social Responsibility, Craib Design & Communications, Toronto 2009.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu