BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowska-Woźniak Justyna (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University)
Title
Dobór zmiennych diagnostycznych służących analizie poziomu rozwoju województw jako gospodarek opartych na wiedzy
The Selection of Indicators Describing the Knowledge-Based Economy
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 223-234, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Rozwój regionalny, Analiza danych
Knowledge-based economy, Regional development, Data analysis
Note
summ.
Abstract
Podstawowym krokiem klasyfikowania czy rangowania gospodarek opartych na wiedzy (po zdefiniowaniu tej koncepcji) jest dobór zmiennych diagnostycznych, służących do opisu tego zjawiska. Cele niniejszego artykułu są następujące:
 • przedstawienie kryteriów oceny merytoryczno - formalnych własności zmiennych diagnostycznych, opisujących gospodarkę opartą na wiedzy;
 • zaprezentowanie definicji gospodarki opartej na wiedzy;
 • prezentacja wskaźników, które mogą posłużyć do analizy polskich województw, jako gospodarek opartych na wiedzy;
 • próba merytoryczno - formalnej oceny wskaźników (poprzez porównanie do wskaźników wykorzystywanych w najpopularniejszych metodologiach pomiaru GOW).
Aby osiągnąć niniejsze cele, dokonano analizy literatury przedmiotu i przeglądu źródeł danych statystycznych. (fragment tekstu)

One of the most important issues connected with the knowledge-based economy (KBE) phenomenon is its measuring. There is no one universally accepted definition of KBE so there is no internationally agreed framework for measuring the extent to which an economy or society is knowledge-based. The aim of this article is to propose and try to assess the value of the indicators, which can be used to measure the knowledge economy in Polish regions (Voivodships). In the first section of the paper the formal criteria of choosing indicators are described. In the second part the definitions and the most popular methodologies of KBE measuring are presented. And in the last part the author proposes the indicators, which can be used for the measurement of the regions based on knowledge level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Światowy, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/ WBIPROGRAMS/KFDLP/EXTUNIKAM/0,,menuPK:1414738~pageP- K:64168427~piPK:64168435~theSitePK:1414721,00.html
 2. Chojnicki Z., Czyż T., Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 3. Cooke P., Leydesdorff L., Regional Development in the Knowledge-Based Economy: The Construction of Advantage. Introduction to the Special Issue, "Journal of Technology Transfer" 2006, 31 (1), 5-15.
 4. Dahlman C., World Bank Knowledge Economy, Products and Strategy: Emerging Lesson, PREM Learning Week, Washington DC, April 9, 2003.
 5. Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_ci- ties/regional_statistics/data/main_tables
 6. Główny Urząd Statystyczny, Nauka i Technika 2007, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2009.
 7. Huggins R., Izushi H., Davies W., World Knowledge Competitiveness Index 2005, Robert Huggins Associates LTD, 2005.
 8. Machlup F., The Production and Distribution of Knowledge in the United States, NJ: Princeton University Press, 1962.
 9. Sokołowska-Woźniak J., Regions Based on Knowledge in Poland, "Studia Ekonomiczne" 2008, nr 1-2 (LVI-LVII), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2008.
 10. Sokołowska-Woźniak J., Woźniak D., Cele Strategii Lizbońskiej w regionalnych programach operacyjnych [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. Nalepka A., Nowy Sącz 2008.
 11. Świderek J., Wołowiec T., Koszty stosowania w Polsce prawa podatkowego przez małe przedsiębiorstwa (wyniki badań),,,Rachunkowość" 2007, nr 6, s. 51-55.
 12. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, red. Strahl D., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 45, 57-59.
 13. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. Zeliaś A., Wydawnictwo AE, Kraków 2000, s. 34-55.
 14. Trewin D., Measuring a Knowledge-based Economy and Society. An Australian Framework, Australian Bureau of Statistics, 2002.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu