BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Dariusz (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Title
Identyfikacja przewag konkurencyjnych regionu
Identification of Competitive Advantages of the Region
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 235-246, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Przewaga konkurencyjna, Planowanie gospodarcze
Regional development, Competitive advantage, Economic planning
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjału analizy składników zmiany, metody, która może być stosowana w planowaniu gospodarczym i traktowana jako uzupełnienie metod i technik już wykorzystywanych. Warto wyjaśnić, że termin "przewaga konkurencyjna regionu" odnosi się w tym opracowaniu do układu sekcji PKD gospodarki regionu i jest traktowany względnie, tzn. ocenia się, czy dany region jest w danej sekcji "lepszy" czy "gorszy" od gospodarki kraju. W artykule wykorzystano przegląd literatury w zakresie analizy składników zmiany oraz dane statystyczne gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny. (fragment tekstu)

Regional programming methods are fast developing area of interests in Poland. Both, policy decision makers and economists aim to improve the methodology of constructing the best development strategies and operational programmes. The aim of the paper is to show the potential of shift - share analysis, a tool used in examining the regional economic structure, in strengthening the diagnosis in programming documents. The empirical part of the article is based on the Małopolskie voivodship case. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arcelus F. J., An extension of shift- share analysis, "Growth and Change" 1984, Vol. 15, Issue 1, s. 3-8.
 2. Bank Danych Regionalnych, dostępny na stronie www.stat.gov.pl, odczyt: 15 czerwca 2010.
 3. Bradley J, Zaleski J., Tomaszewski P., Zembaty M., National and Regional Structural Fund Strategies in Poland: Getting the balance right, Paper prepared for presentation at the 48th annual conference of the European Regional Science Association, Liverpool, 28th-31st August, 2008, artykuł dostępny na oficjalnej stronie modelu www.hermin.pl, odczyt: 10 czerwca 2010.
 4. Esteban-Marquillas, J. M., A reinterpretation of shift- share analysis. "Regional and Urban Economics" 1972, 2(3), 249-255.
 5. Kaczor T., Model MaMoR2. Informacje o konstrukcji i założeniach, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2006, artykuł dostępny na oficjalnej stronie funduszy strukturalnych w Polsce http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ewaluacja_2004_2006/Od- dzialywanie+makro/Model+MAMoR2/, odczyt: 10 czerwca 2010.
 6. Knudsen D. C., Shift-share analysis: Further examination of models for the description of economic change, "Socio-Economic Planning Sciences" 2000, Vol. 34, Issue 3, s. 177-198.
 7. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 8. Kudłacz T., Woźniak D., Konwergencja czy polaryzacja rozwoju regionalnego Polski w perspektywie 2020 roku w świetle projekcji modelu Hermin?, "Zarządzanie Publiczne" 2009, nr 1 (7).
 9. Kudłacz T., Woźniak D., Regional operational programmes in the light of selected evaluation criteria [w:] Evaluation in regional development policy, red. Heffner K., Malik K., KPZK, PAN, Warszawa 2010.
 10. Kudłacz T., Woźniak D., Performance evaluation of regional policy [w:] Evaluation of public interventions - regional perspectives, red. Mazur S., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2007, s. 89-118.
 11. Rozporządzenie Rady ( WE) nr 1083/ 2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 12. Sokołowska-Woźniak J., Woźniak D., Cele Strategii Lizbońskiej w regionalnych programach operacyjnych [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. Nalepka A., WSB-NLU, Nowy Sącz 2008, s. 118-135.
 13. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).
 14. Woźniak D., Potencjał analizy składników zmiany, złożony do druku w: Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH w Warszawie, 2010.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu