BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glińska Ewa (Politechnika Białostocka)
Title
Angażowanie interesariuszy w proces brandingu miasta - teoria versus praktyka
Stakeholders' Involvement in the Process of City Branding - Theory Versus Practice
Source
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 2 (40), s. 33-49, tab., bibliogr. 58 poz.
Public Governance
Keyword
Marketing terytorialny, Budowanie świadomości marki, Promocja miasta, Wizerunek miasta
Territorial marketing, Branding, City promotion, City image
Note
streszcz., summ., Badania ankietowe, których wyniki zostały przedstawione w artykule, stanowiły element realizacji grantu NCN pt. "Identyfikacja wyróżników tożsamości miejskiej i analiza stopnia ich wykorzystania w zarządzaniu wizerunkiem miast w Polsce", N N115 155939.
Abstract
W związku z rozwojem paradygmatu relacyjnego w marketingu organizacji publicznych, a także w brandingu terytorialnym, coraz częściej podkreśla się, że angażowanie interesariuszy lokalnych do formułowania i wdrażania koncepcji marki miasta to kluczowy warunek sukcesu tego typu projektów. Celem artykułu jest ustalenie, czy bardziej partycypacyjne podejście do kształtowania pożądanego wizerunku miast, uwzględniające opinie różnych grup lokalnych interesariuszy, jest powiązane z wyższym stopniem klarowności zdefiniowania koncepcji marki przez samorządy miejskie w Polsce. W artykule wykorzystano analizę statystyczną wyników sondażu przeprowadzonego wśród naczelników wydziałów promocji 217 urzędów miejskich. Wyniki badań pokazały występowanie statystycznie istotnych zależności między liczbą angażowanych grup interesariuszy oraz włączaniem mieszkańców (jako jednej z lokalnych grup interesu) w proces związany z kształtowaniem pożądanego wizerunku miasta a poziomem klarowności zdefiniowania koncepcji marki przez samorządy. (abstrakt oryginalny)

In connection with the development of the relational paradigm in marketing of public organizations, as well as in territorial branding, it is increasingly emphasized that involvement of local stakeholders in the process of formulating and implementing the city brand concept is a key condition for the success of such projects. The aim of the paper is to determine whether a more participatory approach in forming the desired image of cities, taking into account the opinions of various groups of local stakeholders, allows municipalities in Poland to define a clearer concept of city brand. The study uses statistical analysis of the results of a survey carried out among heads of promotion departments of 217 municipalities. The results show the presence of a statistically significant correlation between the number of stakeholders and ordinary citizens (as one of the local interest groups) involved in the process associated with the formation of the desired image of the city, and the level of clarity the local governments have regarding the definition of the concept. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aaker, D.A., Joachimsthaler, E. (2000). Brand Leadership. London: Simon & Schuster UK Ltd.
 2. Aitken, R., Campelo, A. (2011). The four R's of place branding. Journal of Marketing Management, 27 (9/10), 913-933.
 3. AMA, American Marketing Association (1960). Marketing Definitions: a Glossary of Marketing Terms. Chicago.
 4. Anders-Morawska J., Rudolf W. (2015). Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Anholt S. (2007). Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę. Warszawa: Instytut Marki Polskiej.
 6. Ashworth, G., Kavaratzis, M., Warnaby, G. (2015). The need to rethink place branding. W: G. Ashworth, M. Kavaratzis, G. Warnaby (red.), Rethinking Place Branding. Comprehensive Brand Development for Cities and Regions (s. 1-11). London: Springer.
 7. Austen, A. (2010). Przywództwo zorientowane na relacje z interesariuszami. Wyniki badań empirycznych. Współczesne Zarządzanie, 4, 107-111.
 8. Baker, B. (2007). Destination Branding for Small Cities. The Essential for Successful Place Branding. Portland: Creative Leap Books.
 9. Balakrishnan, M.S. (2009). Strategic branding of destinations: a framework. European Journal of Marketing, 43 (5/6), 611-629.
 10. Ballantyne, D., Aitken, R. (2007). Branding in B2B markets: Insights from the service-dominant logic of marketing. Journal of Business and Industrial Marketing, 22 (6), 363-371.
 11. Braun, E. (2008). City Marketing: Towards an Integrated Approach. Rotterdam: Erasmus Research Institute of Management (ERIM).
 12. Brent Ritchie J. R., LaBreque, R.J. (1975). Marketing research and public policy: A functional perspective. Journal of Marketing, 39 (3), 12-19.
 13. Bryson, J. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. San Francisco: CA Jossey-Bass.
 14. Burton, S. (1999). Marketing for public organizations. New ways, new methods. Public Management, 1 (3), 373-385.
 15. Cai, L.A. (2002). Cooperative branding for rural destinations. Annals of Tourism Research, 29 (3), 720-742.
 16. Chernatony, L. de, McDonald, M. (1992). Creating Powerful Brands. Oxford: Butterworth Heinemann.
 17. Duczkowska-Piasecka, M. (2013). Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich. Warszawa: Difin.
 18. Dudzik, T. (2010). Ewolucja koncepcji marketingu. Marketing - między ekonomią a zarządza niem. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH, 27, 59-78.
 19. Eshuis, J., Klijn, E.H. (2012). Branding in Governance and Public Management, New York: Routledge, Taylor&Francis Group.
 20. Eshuis, J., Klijn, E.H., Braun, E. (2014). Place marketing and citizen participation: branding as strategy to address the emotional dimension of policy making? International Review of Administrative Sciences, 80 (1), 151-171.
 21. Florek, M. (2014). Kapitał marki miasta zorientowany na konsumenta. Źródła i pomiar. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 22. Glińska, E. (2016). Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele. Warszawa: Wolters Kluwer.
 23. Glińska, E., Florek, M. (2013a). In searching for town brand distinguishing features - local leaders' inner perspective. International Journal of Academic Research. Part B, 5 (4), 200-205.
 24. Glińska, E., Florek, M. (2013b). Stakeholders' involvement in designing brand identity of towns - podlaskie region case study. Actual Problems of Economics, 148 (10), 274-282.
 25. Greenberg, M. (2008). Branding New York: How a City in Crisis was Sold to the World. New York: Routledge.
 26. Hankinson, G. (2004). Relational network brands: towards a conceptual model of place brands. Journal of Vacation Marketing, 10 (2), 109-121.
 27. Hanna, S., Rowley, J. (2011). Towards a strategic place brand-management model. Journal of Marketing Management, 27 (5-6), 458-476.
 28. Houghton, J.P., Stevens, A. (2011). City Branding and Stakeholder Engagement. W: K. Dinnie (red.), City Branding: Theory and Cases (s. 45-53). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 29. Ind, N., Bjerke, R. (2007). The concept of participatory market orientation: An organisation-wide approach to enhancing brand equity. Journal of Brand Management, 15 (2), 135-145.
 30. Jones, R. (2005). Finding sources of brand value: Developing a stakeholder model of brand equity. Journal of Brand Management, 13 (1), 10-32.
 31. Kaplan, M.D., Yurt, O., Guneri, B., Kurtulus, K. (2010). Branding places: applying brand personality concept to cities. European Journal of Marketing, 44 (9/10), 1286-1304.
 32. Kavaratzis, M. (2004). From city marketing to city branding: Toward a theoretical framework for developing city brands. Place Branding, 1 (1), 58-73.
 33. Kavaratzis, M. (2005). Place branding: A review of trends and conceptual models. The Marketing Review, 5 (4), 329-342.
 34. Kavaratzis, M. (2008). From City Marketing to City Branding: An interdisciplinary analysis with reference to Amsterdam, Budapest and Athens, http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/rw/2008/m.kavaratzis/ (dostęp: marzec 2016).
 35. Kavaratzis, M. (2009). Cities and their brands: Lessons from corporate branding. Place Branding and Public Diplomacy, 5 (1), 26-37.
 36. Kavaratzis, M. (2012). From "necessary evil" to necessity: stakeholders' involvement in place branding. Journal of Place Management and Development, 5 (1), 7-19.
 37. Kavaratzis, M., Hatch, M.J. (2013). The dynamics of place brands: An identity-based approach to place branding theory. Marketing Theory, 13 (1), 69-86.
 38. Kavaratzis, M., Kalandides, A. (2015). Rethinking the place brand: The interactional formation of place brands and the role of participatory place branding. Environment and Planning A, 47 (6), 1368-1382 (prepublication version).
 39. Klijn, E.H., Eshuis, J., Braun, E. (2012). The influence of stakeholder involvement on the effectiveness of place branding. Public Management Review, 14 (4), 499-519.
 40. Kotler, Ph., Levy, S. (1969). Broadening the concept of marketing. Journal of Marketing, 33, January, 10-15.
 41. Kotler, Ph., Zaltman, G. (1971). Social marketing: An approach to planned social change. Journal of Marketing, July, 3-12.
 42. Kowalik, I. (2011). Orientacja rynkowa w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 43. Lucarelli A., Berg P.O. (2011). City branding: a state-of-the-art review of the research domain. Journal of Place Management and Development, 4 (1), 9-27.
 44. McAlexander, J.H., Schouten, J.W., Koenig, H.F. (2002). Building brand community. Journal of Marketing, 66 (1), 38-54.
 45. Merrilees, B., Miller, D., Herington, C. (2012). Multiple stakeholders and multiple city brand meanings. European Journal of Marketing, 46 (7/8), 1032-1047.
 46. Merz, M.A., He, Y., Vargo, S.L. (2009). The evolving brand logic: a service-dominant logic perspective. Journal of the Academy of Marketing Science, 37 (3), 338-344.
 47. Moilanen, T. (2015). Challenges of city branding: A comparative study of 10 European cities. Place Branding and Public Diplomacy, 11 (3), 216-225.
 48. Moilanen, T., Rainisto, S. (2009). How to Brand Nations, Cities and Destinations. A Planning Book for Place Branding. New York: Palgrave Macmillan.
 49. Muniz, A.M. Jr, Schau, H.J. (2005). Religiosity in the abandoned Apple Newton brand community. The Journal of Consumer Research, 31 (4), 737-747.
 50. Muniz, A.M. Jr., O'Guinn, T.C. (2001). Brand community. The Journal of Consumer Research, 27 (4), 412-432.
 51. Pasquinelli, C. (2010). The limits of place branding for local development: The case of Tuscany and the Arnovalley brand. Local Economy, 25 (7), 558-572.
 52. Payne, A., Holt, S., Frow, P. (2001). Relationship value management: Exploring the integration of employee, customer and shareholder value and enterprise models. Journal of Marketing Management, 17 (7/8), 785-817.
 53. Shapiro, B. (1973). Marketing for nonprofit organizations. Harvard Business Review, September-October, 223-232.
 54. Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe. Kraków: StatSoft Polska.
 55. Stubbs, J., Warnaby, G. (2015). Rethinking place branding from a perspective: Working with stakeholders. W: G. Ashworth, M. Kavaratzis, G. Warnaby (red.), Rethinking Place Branding. Comprehensive Brand Development for Cities and Regions (s. 101-118). London: Springer.
 56. Vargo, S.L., Lusch, R.F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing, 68 (1), 1-17.
 57. Zeman-Miszewska, E., Krakowiak, M. (2004). Marketing partnerski w gminie (założenia a rzeczywistość). Acta Universitatis Lodziensis, 179, 199-205.
 58. Zenker, S. (2011). How to catch a city? The concept and measurement of place brands. Journal of Place Management and Development, 4 (1), 40-52.
Cited by
Show
ISSN
1898-3529
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2017.40.2.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu